Innocence (純情) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
忘掉了愛你的感覺 mòhng diuh líuh oi néih dīk gám gok
天天相聚天天玩樂 tīn tīn sēung jeuih tīn tīn wuhn lohk
我竟不發覺幸福寄託 ngóh gíng bāt faat gok hahng fūk gei tok
來自吃喝與揮霍 lòih jih hek hot yúh faī fok
寧願到那天邊海角 nìhng yuhn dou náh tīn bīn hói gok
不必生活在大銀幕 bāt bīt sāng wuht joih daaih ngàhn mohk
然後只得你和只得我 yìhn hauh jí dāk néih wòh jí dāk ngóh
如像最美滿主角 yùh jeuhng jeui méih múhn jyú gok
為何沒法重拾那些簡單的戀愛 waih hòh muht faat chùhng sahp náh sē gáan dāan dīk lyún oi
是否那些純真歲月都不再 sih fáu náh sē sèuhn jān seui yuht dōu bāt joi
誰讓我一生都開心快樂繼續純情 sèuih yeuhng ngóh yāt sāng dōu hōi sām faai lohk gai juhk sèuhn chìhng
誰又可保証什麼保證吻一生不會清醒 sèuih yauh hó bóu jing sahm mō bóu jing máhn yāt sāng bāt wuih chīng síng
誰又會假天真初戀那樣那樣純情 sèuih yauh wuih gá tīn jān chō lyún náh yeuhng náh yeuhng sèuhn chìhng
誰人願意去聽誰想多聽現代愛情 sèuih yàhn yuhn yi heui tīng sèuih séung dō ting yihn doih oi chìhng
情慾裡有太多恩怨 chìhng yuhk léuih yáuh taai dō yān yun
相戀失戀多麼混亂 sēung lyún sāt lyún dō mō wahn lyuhn
本不應再怨但偏要怨 bún bāt yīng joi yun daahn pīn yiu yun
還在計較那虧損 wàahn joih gai gaau náh kwāi syún
其實各有各的打算 kèih saht gok yáuh gok dīk dá syun
可惜關係未斷還斷 hó sīk gwāan haih meih tyúhn wàahn tyúhn
寧願只得你和只得我 nìhng yuhn jí dāk néih wòh jí dāk ngóh
無謂有太多挑選 mòuh waih yáuh taai dō tīu syún
為何沒法重拾那些簡單的戀愛 waih hòh muht faat chùhng sahp náh sē gáan dāan dīk lyún oi
是否那些純真歲月都不再 sih fáu náh sē sèuhn jān seui yuht dōu bāt joi
誰讓我一生都開心快樂繼續純情 sèuih yeuhng ngóh yāt sāng dōu hōi sām faai lohk gai juhk sèuhn chìhng
誰又可保証什麼保證吻一生不會清醒 sèuih yauh hó bóu jing sahm mō bóu jing máhn yāt sāng bāt wuih chīng síng
誰又會假天真初戀那樣那樣純情 sèuih yauh wuih gá tīn jān chō lyún náh yeuhng náh yeuhng sèuhn chìhng
誰人願意去聽誰想多聽現代愛情 sèuih yàhn yuhn yi heui tīng sèuih séung dō ting yihn doih oi chìhng
忘掉了愛你的感覺 mòhng diuh líuh oi néih dīk gám gok
天天相聚天天玩樂 tīn tīn sēung jeuih tīn tīn wuhn lohk
我竟不發覺幸福寄託 ngóh gíng bāt faat gok hahng fūk gei tok
來自吃喝與揮霍 lòih jih hek hot yúh faī fok
寧願到那天邊海角 nìhng yuhn dou náh tīn bīn hói gok
不必生活在大銀幕 bāt bīt sāng wuht joih daaih ngàhn mohk
然後只得你和只得我 yìhn hauh jí dāk néih wòh jí dāk ngóh
無論世界怎講都不發覺 mòuh leuhn sai gaai jám góng dōu bāt faat gok
不再純情 bāt joi sèuhn chìhng
從此不再純情 chùhng chí bāt joi sèuhn chìhng
誰讓我一生都開心快樂繼續純情 sèuih yeuhng ngóh yāt sāng dōu hōi sām faai lohk gai juhk sèuhn chìhng
誰又會假天真初戀那樣那樣純情 sèuih yauh wuih gá tīn jān chō lyún náh yeuhng náh yeuhng sèuhn chìhng

About This Song

Song Title 純情 (sèuhn chìhng)
Meaning
  • Innocence
  • Purity
  • Pure love
Release
Music C. Y. Kong
Lyrics Lin Xi
Arrangement C. Y. Kong
Buy This Song iTunes (album version)