Sleepwalk (夢遊) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
望著他雙眼想著別人 mohng jeuk tā sēung ngáahn séung jeuk biht yàhn
人留下了留不低那片心 yàhn làuh hah líuh làuh bāt dāi náh pin sām
望著晚燈卻想念白雲 mohng jeuk máahn dāng keuk séung nihm baahk wàhn
這夜這樣太悶 jéh yeh jéh yeuhng taai muhn
而那次那夜那樣迷人 yìh náh chi náh yeh náh yeuhng màih yàhn
喧嘩的笑話通通沒法懂 hyūn wā dīk siu wá tūng tūng muht faat dúng
迷迷糊糊在人堆當中彷彿身處太空 màih màih wùh wùh joih yàhn dēui dōng jūng fóng fāt sān chyu taai hūng
空虛的臂彎彷彿在抱擁 hūng hēui dīk bei wāan fóng fāt joih póuh yúng
似是我但非我而我有我造我夢 chíh sih ngóh daahn fēi ngóh yìh ngóh yáuh ngóh jouh ngóh muhng
隨感覺夢遊總沒盡頭 chèuih gám gok muhng yàuh júng muht jeuhn tàuh
彷彷彿彿天地那麼自由 fóng fóng fāt fāt tīn deih náh mō jih yàuh
其實喜愛夢遊清醒太多咀咒 kèih saht héi oi muhng yàuh chīng síng taai dō jéui jau
飄飄忽忽的空間我至覺得真正擁有 pīu pīu fāt fāt dīk hūng gāan ngóh ji gok dāk jān jing yúng yáuh
隨情緒發展 chèuih chìhng séuih faat jín
熱鬧之中卻心未在焉 yiht naauh jī jūng keuk sām meih joih yìhn
喃喃自語靈感飛到半天 nàahm nàahm jih yúh lìhng gám fēi dou bun tīn
坐著汽車似飛越稻田 chóh jeuk hei chē chíh fēi yuht douh tìhn
這樣這樣翳悶 jéh yeuhng jéh yeuhng ai muhn
情緒卻那樣那樣纏綿 chìhng séuih keuk náh yeuhng náh yeuhng chìhn mìhn
喧嘩的笑話通通沒法懂 hyūn wā dīk siu wá tūng tūng muht faat dúng
迷迷糊糊在人堆當中彷彿身處太空 màih màih wùh wùh joih yàhn dēui dōng jūng fóng fāt sān chyu taai hūng
空虛的臂彎彷彿在抱擁 hūng hēui dīk bei wāan fóng fāt joih póuh yúng
似是我但非我而我有我造我夢 chíh sih ngóh daahn fēi ngóh yìh ngóh yáuh ngóh jouh ngóh muhng
隨感覺夢遊總沒盡頭 chèuih gám gok muhng yàuh júng muht jeuhn tàuh
彷彷彿彿天地那麼自由 fóng fóng fāt fāt tīn deih náh mō jih yàuh
其實喜愛夢遊清醒太多咀咒 kèih saht héi oi muhng yàuh chīng síng taai dō jéui jau
飄飄忽忽的空間我至覺得真正擁有 pīu pīu fāt fāt dīk hūng gāan ngóh ji gok dāk jān jing yúng yáuh
天地自由 tīn deih jih yàuh
喧嘩的笑話通通沒法懂 hyūn wā dīk siu wá tūng tūng muht faat dúng
迷迷糊糊在人堆當中彷彿身處太空 màih màih wùh wùh joih yàhn dēui dōng jūng fóng fāt sān chyu taai hūng
空虛的臂彎彷彿在抱擁 hūng hēui dīk bei wāan fóng fāt joih póuh yúng
似是我但非我而我有我造我夢 chíh sih ngóh daahn fēi ngóh yìh ngóh yáuh ngóh jouh ngóh muhng
隨感覺夢遊總沒盡頭 chèuih gám gok muhng yàuh júng muht jeuhn tàuh
彷彷彿彿天地那麼自由 fóng fóng fāt fāt tīn deih náh mō jih yàuh
其實喜愛夢遊清醒太多咀咒 kèih saht héi oi muhng yàuh chīng síng taai dō jéui jau
飄飄忽忽的空間我至覺得真正擁有 pīu pīu fāt fāt dīk hūng gāan ngóh ji gok dāk jān jing yúng yáuh
隨感覺夢遊總沒盡頭 chèuih gám gok muhng yàuh júng muht jeuhn tàuh
彷彷彿彿天地那麼自由 fóng fóng fāt fāt tīn deih náh mō jih yàuh
其實喜愛夢遊清醒太多咀咒 kèih saht héi oi muhng yàuh chīng síng taai dō jéui jau
飄飄忽忽的空間我至覺得真正擁有 pīu pīu fāt fāt dīk hūng gāan ngóh ji gok dāk jān jing yúng yáuh
喜愛夢遊比天地自由 héi oi muhng yàuh béi tīn deih jih yàuh
只有夢遊找不到盡頭 jí yáuh muhng yàuh jáau bāt dóu jeuhn tàuh
需要夢遊比天地自由 sēui yiu muhng yàuh béi tīn deih jih yàuh
准我夢遊找不到盡頭 jéun ngóh muhng yàuh jáau bāt dóu jeuhn tàuh

About This Song

Song Title 夢遊 (muhng yàuh)
Meaning Sleepwalk
Release
Music C. Y. Kong
Lyrics Lin Xi
Arrangement C. Y. Kong
Buy This Song iTunes