Dream Person (夢中人) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
夢中人 一分鐘抱緊 muhng jūng yàhn  yāt fān jūng póuh gán
接十分鐘的吻 jip sahp fān jūng dīk máhn
陌生人 怎麼走進內心 mahk sāng yàhn  jám mō jáu jeun noih sām
製造這次興奮 jai jouh jéh chi hīng fáhn
我仿似跟你熱戀過 ngóh fóng chíh gān néih yiht lyún gwo
和你未似現在這樣近 wòh néih meih chíh yihn joih jéh yeuhng káhn
思想開始過份 sī séung hōi chí gwo fahn
為何突然襲擊我 waih hòh daht yìhn jaahp gīk ngóh
來進入我悶透夢窩 lòih jeun yahp ngóh muhn tau muhng wō
激起一股震撼 gīk héi yāt gú jan hahm
夢中人 多麼想變真 muhng jūng yàhn  dō mō séung bin jān
我在心裡不禁 ngóh joih sām léuih bāt gam
夢中尋 這分鐘我在等 muhng jūng chàhm  jéh fān jūng ngóh joih dáng
你萬分鐘的吻 néih maahn fān jūng dīk máhn
我仿似跟你熱戀過 ngóh fóng chíh gān néih yiht lyún gwo
和你未似現在這樣近 wòh néih meih chíh yihn joih jéh yeuhng káhn
思想開始過份 sī séung hōi chí gwo fahn
為何突然襲擊我 waih hòh daht yìhn jaahp gīk ngóh
來進入我悶透夢窩 lòih jeun yahp ngóh muhn tau muhng wō
激起一股震撼 gīk héi yāt gú jan hahm
夢中尋 一分鐘抱緊 muhng jūng chàhm  yāt fān jūng póuh gán
我在心裡不禁 ngóh joih sām léuih bāt gam
夢中人 這分鐘我在等 muhng jūng yàhn  jéh fān jūng ngóh joih dáng
來製造心裡興奮 心興奮 lòih jai jouh sām léuih hīng fáhn  sām hīng fáhn

About This Song

Song Title 夢中人 (muhng jūng yàhn)
Meaning A person inside the dream
Release
Movie Chungking Express
Music
  • Dolores O’Riordan
  • Noel Hogan
Lyrics Lai-Mau Chow
Arrangement Adrian Chan
Buy This Song iTunes
Mandarin Version Elude (掙脫)
English Version Dreams (performed by The Cranberries)