Moment of Blue (藍色時份) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
誰會想夜深一個人 sèuih wuih séung yeh sām yāt go yàhn
慈悲的你越擁越近 chìh bēi dīk néih yuht yúng yuht káhn
誰明白是愛是憐是憫 sèuih mìhng baahk sih oi sih lìhn sih máhn
沒什麼比這更值得等 muht sahm mō béi jéh gāng jihk dāk dáng
矛盾間欲問難再問 màauh téuhn gāan yuhk mahn nàahn joi mahn
即使發覺你移情別戀 jīk sí faat gok néih yìh chìhng biht lyún
就當初相識一個陌生人 jauh dong chō sēung sīk yāt go mahk sāng yàhn
仍是動人和興奮 yìhng sih duhng yàhn wòh hīng fáhn
又是藍色時份 yauh sih làahm sīk sìh fahn
沒有清清楚楚的愛恨 muht yáuh chīng chīng chó chó dīk oi hahn
就算這個世界即將轉暗 jauh syun jéh go sai gaai jīk jēung jyun am
就算即將歸去無須開燈 jauh syun jīk jēung gwāi heui mòuh sēui hōi dāng
說別離的時份 syut biht lèih dīk sìh fahn
又再一聲不響的接近 yauh joi yāt sīng bāt héung dīk jip gahn
就算我已快要躲於黑暗 jauh syun ngóh yíh faai yiu dó yū hāk am
至少這剎那內仍很相襯 ji síu jéh saat náh noih yìhng hán sēung chan
人會走像歌總會完 yàhn wuih jáu jeuhng gō júng wuih yùhn
琴聲冰冷但酒漸暖 kàhm sīng bīng láahng daahn jáu jihm nyúhn
誰人在自唱自彈自怨 sèuih yàhn joih jih cheung jih tàahn jih yun
為什麼只得我在心酸 waih sahm mō jí dāk ngóh joih sām syūn
難再戀但亦難以斷 nàahn joi lyún daahn yihk nàahn yíh dyuhn
偏偏你兩臂餘情尚暖 pīn pīn néih léuhng bei yùh chìhng seuhng nyúhn
在痛苦溫馨這美麗邊緣 joih tung fú wān hīng jéh méih laih bīn yùhn
還未絕情已心軟 wàahn meih jyuht chìhng yíh sām yúhn
又是藍色時份 yauh sih làahm sīk sìh fahn
沒有清清楚楚的愛恨 muht yáuh chīng chīng chó chó dīk oi hahn
就算這個世界即將轉暗 jauh syun jéh go sai gaai jīk jēung jyun am
就算即將歸去無須開燈 jauh syun jīk jēung gwāi heui mòuh sēui hōi dāng
說別離的時份 syut biht lèih dīk sìh fahn
又再一聲不響的接近 yauh joi yāt sīng bāt héung dīk jip gahn
就算我已快要躲於黑暗 jauh syun ngóh yíh faai yiu dó yū hāk am
至少這剎那內仍很相襯 ji síu jéh saat náh noih yìhng hán sēung chan
又是藍色時份 yauh sih làahm sīk sìh fahn
沒有清清楚楚的愛恨 muht yáuh chīng chīng chó chó dīk oi hahn
就算這個世界即將轉暗 jauh syun jéh go sai gaai jīk jēung jyun am
就算即將歸去無須開燈 jauh syun jīk jēung gwāi heui mòuh sēui hōi dāng
再回頭愛更深 joi wùih tàuh oi gāng sām
暫借的一刻短得過份 jaahm je dīk yāt hāk dyún dāk gwo fahn
就算我這世界天色昏暗 jauh syun ngóh jéh sai gaai tīn sīk fān am
至少這剎那是曾經吸引 ji síu jéh saat náh sih chàhng gīng kāp yáhn

About This Song

Song Title 藍色時份 (làahm sīk sìh fahn)
Meaning
  • Moment of blue
  • Bluesy moment
Release
Music Salsa Chen
Lyrics Lin Xi
Arrangement Alex San
Buy This Song iTunes
Mandarin Version Gentle Mercy (溫柔的慈悲, performed by Jessey Lin)