Know Oneself and Each Other (知己知彼) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
凌晨是我 明晨是你 lìhng sàhn sih ngóh mìhng sàhn sih néih
事業陪著你 衣服纏著我 sih yihp pùih jeuk néih yī fuhk chìhn jeuk ngóh
早已飛不起 在兩人的天地 jóu yíh fēi bāt héi joih léuhng yàhn dīk tīn deih
誰是我而誰是你 sèuih sih ngóh yìh sèuih sih néih
唇是我而眉是你 放於一起 sèuhn sih ngóh yìh mèih sih néih fong yū yāt héi
在這再難放置愛情的天地 joih jéh joi nàahn fong ji oi chìhng dīk tīn deih
不知不覺愛已死 (愛已死) bāt jī bāt gok oi yíh séi (oi yíh séi)
共你知彼知己何必逃避 (何必逃避) guhng néih jī béi jī géi hòh bīt tòuh beih (hòh bīt tòuh beih)
紅裙屬我 藍籌屬你 hùhng kwàhn suhk ngóh làahm chàuh suhk néih
玩物全屬你 飾物全屬我 wuhn maht chyùhn suhk néih sīk maht chyùhn suhk ngóh
一切花得起在這幸福天地 yāt chai fā dāk héi joih jéh hahng fūk tīn deih
誰是我而誰是你 sèuih sih ngóh yìh sèuih sih néih
曾令我還曾令你滿心歡喜 chàhng lihng ngóh wàahn chàhng lihng néih múhn sām fūn héi
在兩個人各有各人的天地 joih léuhng go yàhn gok yáuh gok yàhn dīk tīn deih
當初講過愛到死 (愛到死) dōng chō góng gwo oi dou séi (oi dou séi)
就算今非昔比仍一起 (仍一起) jauh syun gām fēi sīk béi yìhng yāt héi (yìhng yāt héi)
當初講過愛到死 (愛到死) dōng chō góng gwo oi dou séi (oi dou séi)
就算今非昔比仍一起 (仍一起) jauh syun gām fēi sīk béi yìhng yāt héi (yìhng yāt héi)
沒患難但各自飛 muht waahn nàahn daahn gok jih fēi
像天共地一般距離 jeuhng tīn guhng deih yāt būn kéuih lèih
沒患難但各自飛 muht waahn nàahn daahn gok jih fēi
像天共地一般距離 jeuhng tīn guhng deih yāt būn kéuih lèih
不知不覺愛已死 (愛已死) bāt jī bāt gok oi yíh séi (oi yíh séi)
共你知彼知己何必逃避 (何必逃避) guhng néih jī béi jī géi hòh bīt tòuh beih (hòh bīt tòuh beih)
當初講過愛到死 (愛到死) dōng chō góng gwo oi dou séi (oi dou séi)
就算今非昔比仍一起 (仍一起) jauh syun gām fēi sīk béi yìhng yāt héi (yìhng yāt héi)

About This Song

Song Title 知己知彼 (jī géi jī béi)
Meaning Know oneself and each other
Release
Music
 • Elizabeth Fraser
 • Robin Guthrie
 • Simon Raymonde
Lyrics Lin Xi
Arrangement Adrian Chan
Buy This Song iTunes
English Version Know Who You Are at Every Age (performed by Cocteau Twins)