Unusual Summer (非常夏日) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
(Oh ah yee eh, oh ah yee eh, oh ah yee eh, oh)
(Oh ah yee eh, oh ah yee eh, oh ah yee eh, oh)
遙望太陽動向 火傘著急叫嚷 yìuh mohng taai yèuhng duhng heung fó saan jeuk gāp giu yeuhng
將都市燃亮 jēung dōu síh yìhn leuhng
充滿夢想的你 穿上夏天印象 chūng múhn muhng séung dīk néih chyūn seuhng hah tīn yan jeuhng
跳躍與誇張 tiu yeuhk yúh kwā jēung
放下原有立場 讓冷的面每張 fong hah yùhn yáuh laahp chèuhng yeuhng láahng dīk mihn múih jēung
有熱情想像 yáuh yiht chìhng séung jeuhng
街裡動感高漲 閃爍汗珠發亮 gāai léuih duhng gám gōu jeung sím seuk hohn jyū faat leuhng
是動人樂章 sih duhng yàhn ngohk jēung
火爆的艷陽 戀愛的劇場 fó baau dīk yihm yèuhng lyún oi dīk kehk chèuhng
一切都非常 熾熱與漫長 yāt chai dōu fēi sèuhng chi yiht yúh maahn chèuhng
令人歸向極原始印象 lihng yàhn gwāi heung gihk yùhn chí yan jeuhng
再不要塗面霜 共舞夏日長 joi bāt yiu tòuh mihn sēung guhng móuh hah yaht chèuhng
(Oh ah yee eh, oh ah yee eh, oh ah yee eh, oh)
(Oh ah yee eh, oh ah yee eh, oh ah yee eh, oh)
遙望太陽動向 刻意盡給世上 yìuh mohng taai yèuhng duhng heung hāk yi jeuhn kāp sai seuhng
一千倍能量 yāt chīn púih nàhng leuhng
請快樂的戀上 將那淚珠印象 chíng faai lohk dīk lyún seuhng jēung náh leuih jyū yan jeuhng
也掉進冰箱 yáh diuh jeun bīng sēung
放下原有立場 讓冷的面每張 fong hah yùhn yáuh laahp chèuhng yeuhng láahng dīk mihn múih jēung
有熱情想像 yáuh yiht chìhng séung jeuhng
街裡動感高漲 閃爍汗珠發亮 gāai léuih duhng gám gōu jéung sím seuk hohn jyū faat leuhng
是動人樂章 sih duhng yàhn ngohk jēung
火爆的艷陽 戀愛的劇場 fó baau dīk yihm yèuhng lyún oi dīk kehk chèuhng
一切都非常 熾熱與漫長 yāt chai dōu fēi sèuhng chi yiht yúh maahn chèuhng
令人歸向極原始印象 lihng yàhn gwāi heung gihk yùhn chí yan jeuhng
再不要塗面霜 共舞夏日長 joi bāt yiu tòuh mihn sēung guhng móuh hah yaht chèuhng
(Oh ah yee eh, oh ah yee eh, oh ah yee eh, oh)
(Oh ah yee eh, oh ah yee eh, oh ah yee eh, oh)
(Oh ah yee eh, oh ah yee eh, oh ah yee eh, oh)
火爆的艷陽 戀愛的劇場 fó baau dīk yihm yèuhng lyún oi dīk kehk chèuhng
一切都非常 熾熱與漫長 yāt chai dōu fēi sèuhng chi yiht yúh maahn chèuhng
令人歸向極原始印象 lihng yàhn gwāi heung gihk yùhn chí yan jeuhng
再不要塗面霜 共舞夏日長 joi bāt yiu tòuh mihn sēung guhng móuh hah yaht chèuhng
(Oh ah yee eh, oh ah yee eh, oh ah yee eh, oh)
(Oh ah yee eh, oh ah yee eh, oh ah yee eh, oh)
(Oh ah yee eh, oh ah yee eh, oh ah yee eh, oh)
(Oh ah yee eh, oh ah yee eh, oh ah yee eh, oh)
(Oh ah yee eh, oh ah yee eh, oh ah yee eh, oh)

About This Song

Song Title 非常夏日 (fēi sèuhng hah yaht)
Meaning Unusual summer
Duet With Jacky Cheung
Release
Music
 • Chan Dik Hong
 • Tong Ga Kei
Lyrics Keith Chan Siu-kei
Arrangement C. Y. Kong
Buy This Song iTunes
Mandarin Version Love Can’t Be Finished Giving Once (愛,一次給不完)