Forgetting You Is like Forgetting Me (忘掉你像忘掉我) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
想不再回頭 又不想錯過 séung bāt joi wùih tàuh yauh bāt séung cho gwo
想不想之間著了魔 séung bāt séung jī gāan jeuk líuh mō
重逢後 白髮後 chùhng fùhng hauh baahk faat hauh
又怎知道是戀火 是如何燒毀我 yauh jám jī douh sih lyún fó sih yùh hòh sīu wái ngóh
假使你仍然認得這個我 gá sí néih yìhng yìhn yihng dāk jéh go ngóh
不枉我換來這結果 bāt wóng ngóh wuhn lòih jéh git gwó
狂傲地 任性地 為想等你望清楚 kòhng ngouh deih yahm sing deih waih séung dáng néih mohng chīng chó
為你瘋魔 這樣錯 waih néih fūng mō jéh yeuhng cho
愛我嗎 不戀也恨 oi ngóh mā bāt lyún yáh hahn
等到白頭 未染塵 dáng dou baahk tàuh meih yíhm chàhn
愛我嗎 但如何敢問 oi ngóh mā daahn yùh hòh gám mahn
忘掉你像忘掉我心 mòhng diuh néih jeuhng mòhng diuh ngóh sām
生死也為情 是否不會有 sāng séi yáh waih chìhng sih fáu bāt wuih yáuh
只得苦戀可永久 jí dāk fú lyún hó wíhng gáu
明明是沒以後 但怎麼我仍牽手 mìhng mìhng sih muht yíh hauh daahn jám mō ngóh yìhng hīn sáu
讓你減輕你內疚 yeuhng néih gáam hīng néih noih gau
愛我嗎 不戀也恨 oi ngóh mā bāt lyún yáh hahn
等到白頭 未染塵 dáng dou baahk tàuh meih yíhm chàhn
愛我嗎 但如何敢問 oi ngóh mā daahn yùh hòh gám mahn
忘掉你像忘掉我心 mòhng diuh néih jeuhng mòhng diuh ngóh sām
生死也為情 是否不會有 sāng séi yáh waih chìhng sih fáu bāt wuih yáuh
只得苦戀可永久 jí dāk fú lyún hó wíhng gáu
明明是沒以後 但怎麼我仍牽手 mìhng mìhng sih muht yíh hauh daahn jám mō ngóh yìhng hīn sáu
讓你減輕你內疚 yeuhng néih gáam hīng néih noih gau
生也猜不透 死也猜不透 sāng yáh chāai bāt tau séi yáh chāai bāt tau
髮白透 faat baahk tau

About This Song

Song Title 忘掉你像忘掉我 (mòhng diuh néih jeuhng mòhng diuh ngóh)
Meaning Forgetting you is like forgetting me
Release
Movie The Bride with White Hair 2
Music Leslie Cheung
Lyrics Lin Xi
Arrangement Richard Yuen
Buy This Song iTunes