That’s Not Me (他不是我) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
「嘩,前面好多歌星喺度, wàh, chìhn mihn hóu dō gō sīng hái douh,
喺度做咩呀?」 hái douh jouh mē a?”
「喺度反翻版呀。」 hái douh fáan fāan báan a.”
「番梘?反咩番梘呀?」 fāan gáan? fáan mē fāan gáan a?”
「唔係反番梘。反翻版呀。」 m̀h haih fáan fāan gáan. fáan fāan báan a.”
「翻版係咩嚟㗎?」 fāan báan haih mē lèih ga?”
「未得人同意,將人哋啲嘢 meih dāk yàhn tùhng yi, jēung yàhn deih dī yéh
攞出嚟賣,咪叫翻版囉。」 ló chēut lèih maaih, maih giu fāan báan lō.”
「咁兩個人買同賣都唔啱囉?」 gám léuhng go yàhn máaih tùhng maaih dōu m̀h ngāam lō?”
「係呀。」 haih a.”
「嘩,叻仔喎。」 wàh, lēk jái wo.”
你可否曾願意是你愛的人 néih hó fáu chàhng yuhn yi sih néih oi dīk yàhn
某一天隨便去欺騙別人 máuh yāt tīn chèuih bihn heui hēi pin biht yàhn
常用同樣聲音也用同樣打扮 sèuhng yuhng tùhng yeuhng sīng yām yáh yuhng tùhng yeuhng dá baahn
可惜背後缺乏靈魂 hó sīk bui hauh kyut faht lìhng wàhn
你可否曾在意扮我這些人 néih hó fáu chàhng joih yi baahn ngóh jéh sē yàhn
無名字 無肉血 沒有心 mòuh mìhng jih mòuh yuhk hyut muht yáuh sām
騙取無知的愛 接受無盡的愛 pin chéui mòuh jī dīk oi jip sauh mòuh jeuhn dīk oi
你可知誰令這繼續發生 néih hó jī sèuih lihng jéh gai juhk faat sāng
只想獻上一生為唱歌 jí séung hin seuhng yāt sāng waih cheung gō
帶來甜蜜可比空氣多 daai lòih tìhm maht hó béi hūng hei dō
翻版歌聲卻沒有錄進歌者的快樂 fāan báan gō sīng keuk muht yáuh luhk jeun gō jé dīk faai lohk
那些假情比紙更薄 náh sē gá chìhng béi jí gang bohk
只想獻上一生為唱歌 jí séung hin seuhng yāt sāng waih cheung gō
每日呈奉一首心愛的歌 múih yaht chìhng fuhng yāt sáu sām oi dīk gō
望你的支持讓這歌聲可繼續 mohng néih dīk jī chìh yeuhng jéh gō sīng hó gai juhk
紅白分明 他不會是我 hùhng baahk fān mìhng tā bāt wuih sih ngóh
你可否曾願意是你愛的人 néih hó fáu chàhng yuhn yi sih néih oi dīk yàhn
某一天隨便去欺騙別人 máuh yāt tīn chèuih bihn heui hēi pin biht yàhn
常用同樣聲音也用同樣打扮 sèuhng yuhng tùhng yeuhng sīng yām yáh yuhng tùhng yeuhng dá baahn
可惜背後缺乏靈魂 hó sīk bui hauh kyut faht lìhng wàhn
你可否曾在意扮我這些人 néih hó fáu chàhng joih yi baahn ngóh jéh sē yàhn
無名字 無肉血 沒有心 mòuh mìhng jih mòuh yuhk hyut muht yáuh sām
騙取無知的愛 接受無盡的愛 pin chéui mòuh jī dīk oi jip sauh mòuh jeuhn dīk oi
你可知誰令這繼續發生 néih hó jī sèuih lihng jéh gai juhk faat sāng
只想獻上一生為唱歌 jí séung hin seuhng yāt sāng waih cheung gō
帶來甜蜜可比空氣多 daai lòih tìhm maht hó béi hūng hei dō
翻版歌聲卻沒有錄進歌者的快樂 fāan báan gō sīng keuk muht yáuh luhk jeun gō jé dīk faai lohk
那些假情比紙更薄 náh sē gá chìhng béi jí gang bohk
只想獻上一生為唱歌 jí séung hin seuhng yāt sāng waih cheung gō
每日呈奉一首心愛的歌 múih yaht chìhng fuhng yāt sáu sām oi dīk gō
望你的支持讓這歌聲可繼續 mohng néih dīk jī chìh yeuhng jéh gō sīng hó gai juhk
紅白分明 他不會是我 hùhng baahk fān mìhng tā bāt wuih sih ngóh
「咦?點解隻歌好似 ? dím gáai jek gō hóu chíh
冇樂器咁嘅?」 móuh ngohk hei gám gé?”
「嗰啲哥哥姐姐 gó dī gòh gō jèh jē
重歪埋嘴添呀。」 juhng mé màaih jéui tīm a.”
「佢哋唔係歪埋嘴, kéuih deih m̀h haih mé màaih jéui,
係唱到嘴都歪啫。」 haih cheung dou jéui dōu mé jē.”
「係呀,哥哥姐姐要 haih a, gòh gō jèh jē yiu
扮『梆梆』同埋『楂楂』。」 baahnbōng bōngtùhng màaihchàh chàh’.”
「咁佢哋咪好辛苦囉?」 gám kéuih deih maih hóu sān fú lō?”
「梗係啦。如果以後啲人 gáng haih lā. yùh gwó yíh hauh dī yàhn
重買翻版嘅話哩, juhng máaih fāan báan ge wá lē,
啲哥哥姐姐就 dī gòh gō jèh jē jauh
冇錢請樂師㗎啦。」 móuh chín chéng ngohk sī ga la.”
只想獻上一生為唱歌 jí séung hin seuhng yāt sāng waih cheung gō
帶來甜蜜可比空氣多 daai lòih tìhm maht hó béi hūng hei dō
翻版歌聲卻沒有錄進歌者的快樂 fāan báan gō sīng keuk muht yáuh luhk jeun gō jé dīk faai lohk
那些假情比紙更薄 náh sē gá chìhng béi jí gang bohk
只想獻上一生為唱歌 jí séung hin seuhng yāt sāng waih cheung gō
每日呈奉一首心愛的歌 múih yaht chìhng fuhng yāt sáu sām oi dīk gō
望你的支持讓這歌聲可繼續 mohng néih dīk jī chìh yeuhng jéh gō sīng hó gai juhk
紅白分明 他不會是我 hùhng baahk fān mìhng tā bāt wuih sih ngóh
只想獻上一生為唱歌 jí séung hin seuhng yāt sāng waih cheung gō
帶來甜蜜可比空氣多 daai lòih tìhm maht hó béi hūng hei dō
翻版歌聲卻沒有錄進歌者的快樂 fāan báan gō sīng keuk muht yáuh luhk jeun gō jé dīk faai lohk
那些假情比紙更薄 náh sē gá chìhng béi jí gang bohk
只想獻上一生為唱歌 jí séung hin seuhng yāt sāng waih cheung gō
每日呈奉一首心愛的歌 múih yaht chìhng fuhng yāt sáu sām oi dīk gō
望你的支持讓這歌聲可繼續 mohng néih dīk jī chìh yeuhng jéh gō sīng hó gai juhk
紅白分明 他不會是我 hùhng baahk fān mìhng tā bāt wuih sih ngóh
紅白分明 他不會是我 hùhng baahk fān mìhng tā bāt wuih sih ngóh
「點解嗰啲正版CD有靈魂, dím gáai gó dī jing báan CD yáuh lìhng wàhn,
而翻版CD就冇嘅哩?」 yìh fāan báan CD jauh móuh ge lē?”
「梗係啦。啲正版CD gáng haih lā. dī jing báan CD
用心血去錄嘅喎。 yuhng sām hyut heui luhk ge wo.
嗰啲翻版CD冇血冇淚㗎。」 gó dī fāan báan CD móuh hyut móuh leuih ga.”
「小朋友,我係魔鬼。 síu pàhng yáuh, ngóh haih mō gwái.
翻版CD,十蚊張。」 fāan báan CD, sahp mān jēung.”
「唔買!」 m̀h máaih!”
「叻仔。」 lēk jái.”

About This Song

Song Title 他不是我 (tā bāt sih ngóh)
Meaning That’s not me
Performed With
 • Anita Mui
 • Alan Tam
 • Sally Yeh
 • Andy Lau
 • Aaron Kwok
 • Leon Lai
 • Hacken Lee
 • Jacky Cheung
 • Shirley Kwan
 • Cass Phang
 • David Lui
 • Grasshopper
 • Vivian Lai
 • Others
Release
Music Lam Manyee
Lyrics Jolland Chan
Dialogue
 • Eric Tsang
 • Andrew Lam
 • Pak Lam Cheng