Just Because I Like Faye (只因喜歡Faye) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
只因喜歡你 眼裡缺點都優美 jí yān héi fūn néih ngáahn léuih kyut dím dōu yāu méih
只因喜歡你 偶有過失都不理 jí yān héi fūn néih ngáuh yáuh gwo sāt dōu bāt léih
碰見你以後 我眼裡只得你 pung gin néih yíh hauh ngóh ngáahn léuih jí dāk néih
只因喜歡妳 妳要我點都可以 jí yān héi fūn néih néih yiu ngóh dím dōu hó yíh
只因喜歡妳 哪介意睇邊齣戲 jí yān héi fūn néih náh gaai yi tái bīn chēut hei
世界縱再大 我眼裡都只得妳 sai gaai jung joi daaih ngóh ngáahn léuih dōu jí dāk néih
早午 晚上 有了你 jóu ńgh máahn seuhng yáuh líuh néih
心間空間載滿了趣味 sām gāan hūng gāan joi múhn líuh cheui meih
風霜 雨霧 我替你擔當抵擋 fūng sēung yúh mouh ngóh tai néih dāam dōng dái dóng
哪會退避 只需於一起 náh wuih teui beih jí sēui yū yāt héi
天色陰晴都美 tīn sīk yām chìhng dōu méih
只因喜歡你 會偶爾吞聲忍氣 jí yān héi fūn néih wuih ngáuh yíh tān sēng yán hei
只因喜歡你 縱抱怨不敢生氣 jí yān héi fūn néih jung póuh yun bāt gám sāng hei
你笑我幼稚 縱錯了因喜歡你 néih siu ngóh yau jih jung cho líuh yān héi fūn néih
早午 晚上 有了你 jóu ńgh máahn seuhng yáuh líuh néih
心間空間載滿了趣味 sām gāan hūng gāan joi múhn líuh cheui meih
風霜 雨霧 我替你擔當抵擋 fūng sēung yúh mouh ngóh tai néih dāam dōng dái dóng
哪會退避 只需於一起 náh wuih teui beih jí sēui yū yāt héi
天色陰晴都美 tīn sīk yām chìhng dōu méih
只因喜歡妳 會偶爾吞聲忍氣 jí yān héi fūn néih wuih ngáuh yíh tān sēng yán hei
只因喜歡妳 縱抱怨不敢生氣 jí yān héi fūn néih jung póuh yun bāt gám sāng hei
妳笑我幼稚 縱錯了因喜歡妳 néih siu ngóh yau jih jung cho líuh yān héi fūn néih
只因喜歡你 jí yān héi fūn néih
只因喜歡妳 jí yān héi fūn néih
只因喜歡你 jí yān héi fūn néih
只因喜歡妳 jí yān héi fūn néih
只因喜歡你 jí yān héi fūn néih

About This Song

Song Title 只因喜歡Faye (jí yān héi fūn Faye)
Meaning Just because of liking Faye
Duet With Jan Lamb
Release
Music Chen Fuming
Lyrics Kwok-Kong Cheng
Arrangement C. Y. Kong
Buy This Song iTunes
Mandarin Version Never (從來都沒有, performed by Qu Youliang and Zheng Yi)