Innately Not Made of Love (天生不是情造) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
演無情的戲 說無情的謊 yín mòuh chìhng dīk hei  syut mòuh chìhng dīk fōng
全因交得出 輸不起 chyùhn yān gāau dāk chēut  syū bāt héi
本來無悲喜 本來無知己 bún lòih mòuh bēi héi  bún lòih mòuh jī géi
何必一不小心講出了憔悴的語氣 hòh bīt yāt bāt síu sām góng chēut líuh chìuh seuih dīk yúh hei
誰才值得講真說話 也許是你 sèuih chòih jihk dāk góng jān syut wah  yáh héui sih néih
天生不是情造 tīn sāng bāt sih chìhng jouh
其實彼此一早知道 kèih saht béi chí yāt jóu jī douh
你或我不敢相愛 néih waahk ngóh bāt gám sēung oi
恨過了都好 hahn gwo líuh dōu hóu
天生不是情造 tīn sāng bāt sih chìhng jouh
情是最幸福的圈套 chìhng sih jeui hahng fūk dīk hyūn tou
你共我這樣也好 néih guhng ngóh jéh yeuhng yáh hóu
騙來騙去 相依到老 pin lòih pin heui  sēung yī dou lóuh
多年來的苦靠誰來背負 dō nìhn lòih dīk fú kaau sèuih lòih bui fuh
何必因一對手將所有自信都放棄 hòh bīt yān yāt deui sáu jēung só yáuh jih seun dōu fong hei
誰能令身心都軟弱 最好瞞你 sèuih nàhng lihng sān sām dōu yúhn yeuhk  jeui hóu mùhn néih
天生不是情造 tīn sāng bāt sih chìhng jouh
其實彼此一早知道 kèih saht béi chí yāt jóu jī douh
你或我不敢相愛 néih waahk ngóh bāt gám sēung oi
恨過了都好 hahn gwo líuh dōu hóu
天生不是情造 tīn sāng bāt sih chìhng jouh
情是最幸福的圈套 chìhng sih jeui hahng fūk dīk hyūn tou
你共我這樣也好 néih guhng ngóh jéh yeuhng yáh hóu
騙來騙去 相依到老 pin lòih pin heui  sēung yī dou lóuh
天生不是情造 tīn sāng bāt sih chìhng jouh
其實彼此一早知道 kèih saht béi chí yāt jóu jī douh
你或我不敢相愛 néih waahk ngóh bāt gám sēung oi
恨過了都好 hahn gwo líuh dōu hóu
天生不是情造 tīn sāng bāt sih chìhng jouh
情是最幸福的圈套 chìhng sih jeui hahng fūk dīk hyūn tou
你共我這樣也好 néih guhng ngóh jéh yeuhng yáh hóu
騙來騙去 相依到老 pin lòih pin heui  sēung yī dou lóuh

About This Song

Song Title 天生不是情造 (tīn sāng bāt sih chìhng jouh)
Meaning Innately not made of love
Release
Drama Being Honest
Music Albert Lui
Lyrics Lin Xi
Arrangement Gary Tong
Buy This Song iTunes