Rainy Days Without You (雨天沒有你) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
「開始聽到雨聲嘅時候, hōi chí tēng dóu yúh sīng ge sìh hauh,
仲以為自己發緊夢。 juhng yíh waih jih géi faat gán muhng.
到知道真係落雨, dou jī douh jān haih lohk yúh,
至發覺自己原來已經醒咗嘞。 ji faat gok jih géi yùhn lòih yíh gīng séng jó laak.
落雨嘅夜晚, lohk yúh ge yeh máahn,
一切都有新嘅感覺, yāt chai dōu yáuh sān ge gám gok,
一切都令我好自然咁再想起你。 yāt chai dōu lihng ngóh hóu jih yìhn gám joi séung héi néih.
唔。想起你同我嘅每一個片段。」 m̀h. séung héi néih tùhng ngóh ge múih yāt go pin dyuhn.”
讓晚空一聲聲敲窗的雨 yeuhng máahn hūng yāt sīng sīng hāau chēung dīk yúh
像每點灑進心中 jeuhng múih dím sá jeun sām jūng
張開的臂彎 jēung hōi dīk bei wāan
只盼可現在跟你相擁 jí paan hó yihn joih gān néih sēung yúng
可惜今宵只有我 hó sīk gām sīu jí yáuh ngóh
沒你 夢你 muht néih  muhng néih
每個雨夜都會想到你 múih go yúh yeh dōu wuih séung dou néih
Yeah 實在是愛你 Yeah saht joih sih oi néih
「有你喺我身邊,雨聲都好似一首歌。」 yáuh néih hái ngóh sān bīn, yúh sīng dōu hóu chíh yāt sáu gō.”
永遠也令我歡喜 wíhng yúhn yáh lihng ngóh fūn héi
「但係得我一個嘅時候……唔。」 daahn haih dāk ngóh yāt go ge sìh hauhm̀h.”
獨自永沒停永沒停嘆氣 duhk jih wíhng muht tìhng wíhng muht tìhng taan hei
「有你嘅雨天叫做浪漫; yáuh néih ge yúh tīn giu jouh lohng maahn;
冇你嘅雨天叫做憂鬱。」 móuh néih ge yúh tīn giu jouh yāu wāt.”
讓晚空一聲聲敲窗的雨 yeuhng máahn hūng yāt sīng sīng hāau chēung dīk yúh
像每點灑進心中 jeuhng múih dím sá jeun sām jūng
張開的臂彎 jēung hōi dīk bei wāan
只盼可現在跟你相擁 jí paan hó yihn joih gān néih sēung yúng
但願現時夢見你 daahn yuhn yihn sìh muhng gin néih
「不如唔好瞓住,等你過嚟揾我。」 bāt yùh m̀h hóu fan jyuh, dáng néih gwo lèih wán ngóh.”
但願現時可一起 daahn yuhn yihn sìh hó yāt héi
「想瞓都瞓唔著啦,落咁大雨。」 séung fan dōu fan m̀h jeuk lā, lohk gam daaih yúh.”
實在永沒停永沒停愛你 saht joih wíhng muht tìhng wíhng muht tìhng oi néih
「點都好,其實我好想你知道,我好掛住你。」 dím dōu hóu, kèih saht ngóh hóu séung néih jī douh, ngóh hóu gwa jyuh néih.”
讓晚空一聲聲敲窗的雨 yeuhng máahn hūng yāt sīng sīng hāau chēung dīk yúh
像每點灑進心中 jeuhng múih dím sá jeun sām jūng
張開的臂彎 jēung hōi dīk bei wāan
只盼可現在跟你相擁 jí paan hó yihn joih gān néih sēung yúng
「曾經讀過一本小說, chàhng gīng duhk gwo yāt bún síu syut,
裡面有兩句話係咁嘅: léuih mihn yáuh léuhng geui wá haih gám ge:
『雨天沒有你,便不是雨天。』 yúh tīn muht yáuh néih, bihn bāt sih yúh tīn.’
我睇嘅時候唔係好明,而家我知道點解。」 ngóh tái ge sìh hauh m̀h haih hóu mìhng, yìh gā ngóh jī douh dím gáai.”
敲窗的雨點聲轉趨矇矓 hāau chēung dīk yúh dím sīng jyun chēui mùhng lùhng
敲窗的雨點聲轉趨矇矓 hāau chēung dīk yúh dím sīng jyun chēui mùhng lùhng
敲窗的雨點聲轉趨矇矓 hāau chēung dīk yúh dím sīng jyun chēui mùhng lùhng
敲窗的雨點聲轉趨矇矓 hāau chēung dīk yúh dím sīng jyun chēui mùhng lùhng

About

Song Title 雨天沒有你 (yúh tīn muht yáuh néih)
Meaning Rainy days without you
Release
Music Barry White
Lyrics Yuen-Leung Poon
Arrangement C. Y. Kong
Monologue Faye Wong
English Version Walkin’ in the Rain with the One I Love (performed by Love Unlimited)