Like Wind (如風) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
有一個人曾讓我知道 yáuh yāt go yàhn chàhng yeuhng ngóh jī douh
寄生於世上原是那麼好 gei sāng yū sai seuhng yùhn sih náh mō hóu
他的一雙臂彎令我沒苦惱 tā dīk yāt sēung bei wāan lihng ngóh muht fú nóuh
他使我自豪 tā sí ngóh jih hòuh
我跟那人曾互勉傾訴 ngóh gān náh yàhn chàhng wuh míhn kīng sou
也跟他笑望 長夜變清早 yáh gān tā siu mohng chèuhng yeh bin chīng jóu
可惜他必須要走 hó sīk tā bīt sēui yiu jáu
剩我共身影長夜裡擁抱 sihng ngóh guhng sān yíng chèuhng yeh léuih yúng póuh
來又如風 離又如風 lòih yauh yùh fūng lèih yauh yùh fūng
或世事通通不過是場夢 waahk sai sih tūng tūng bāt gwo sih chèuhng muhng
人在途中 人在時空 yàhn joih tòuh jūng yàhn joih sìh hūng
相識也許不過擦過夢中 sēung sīk yáh héui bāt gwo chaat gwo muhng jūng
來又如風 離又如風 lòih yauh yùh fūng lèih yauh yùh fūng
或我亦不應再這般心痛 waahk ngóh yihk bāt yīng joi jéh būn sām tung
但我不過是人非夢 daahn ngóh bāt gwo sih yàhn fēi muhng
總有些真笑亦有真痛 júng yáuh sē jān siu yihk yáuh jān tung
來又如風 離又如風 lòih yauh yùh fūng lèih yauh yùh fūng
或世事通通不過是場夢 waahk sai sih tūng tūng bāt gwo sih chèuhng muhng
人在途中 人在時空 yàhn joih tòuh jūng yàhn joih sìh hūng
相識也許不過擦過夢中 sēung sīk yáh héui bāt gwo chaat gwo muhng jūng
來又如風 離又如風 lòih yauh yùh fūng lèih yauh yùh fūng
或我亦不應再這般心痛 waahk ngóh yihk bāt yīng joi jéh būn sām tung
但我不過是人非夢 daahn ngóh bāt gwo sih yàhn fēi muhng
總有些真笑亦有真痛 júng yáuh sē jān siu yihk yáuh jān tung
有一個人曾讓我知道 yáuh yāt go yàhn chàhng yeuhng ngóh jī douh
寄生於世上原是那麼好 gei sāng yū sai seuhng yùhn sih náh mō hóu
可惜他必須要走 hó sīk tā bīt sēui yiu jáu
剩我共身影長夜裡擁抱 sihng ngóh guhng sān yíng chèuhng yeh léuih yúng póuh
來又如風 離又如風 lòih yauh yùh fūng lèih yauh yùh fūng
或世事通通不過是場夢 waahk sai sih tūng tūng bāt gwo sih chèuhng muhng
人在途中 人在時空 yàhn joih tòuh jūng yàhn joih sìh hūng
相識也許不過擦過夢中 sēung sīk yáh héui bāt gwo chaat gwo muhng jūng
來又如風 去亦匆匆 lòih yauh yùh fūng heui yihk chūng chūng
或我亦不應再這般心痛 waahk ngóh yihk bāt yīng joi jéh būn sām tung
但我不過是人非夢 daahn ngóh bāt gwo sih yàhn fēi muhng
總有些真笑亦有真痛 júng yáuh sē jān siu yihk yáuh jān tung
讓我心痛 獨迎空洞 yeuhng ngóh sām tung duhk yìhng hūng duhng
今天暖風吹過亦有點凍 gām tīn nyúhn fūng chēui gwo yihk yáuh dím dung

About This Song

Song Title 如風 (yùh fūng)
Meaning Like wind
Release
Music Phil Chang
Lyrics Richard Lam
Arrangement
 • Tony A (original version)
 • Gary Tong (autumn version)
Buy This Song iTunes
Mandarin Version Guessing the Heart (猜心, performed by One-Fang)