If You Really Love Me (若你真愛我) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
不需要你的鮮花 bāt sēui yiu néih dīk sīn fā
不需要你的擁抱 bāt sēui yiu néih dīk yúng póuh
不需要你的謊話 混進的真話 bāt sēui yiu néih dīk fōng wah wahn jeun dīk jān wah
令我不知應該怎麼好 lihng ngóh bāt jī yīng gōi jám mō hóu
不需要你的解釋 bāt sēui yiu néih dīk gáai sīk
不需要你的安慰 bāt sēui yiu néih dīk ōn wai
不需要口中遷就 bāt sēui yiu háu jūng chīn jauh
但卻心中將一切統計 daahn keuk sām jūng jēung yāt chai túng gai
只需要一些把握 jí sēui yiu yāt sē bá āk
只需要確切知道 jí sēui yiu kok chit jī douh
只需要某些真實 是這麼真實 jí sēui yiu máuh sē jān saht sih jéh mō jān saht
讓我伸手都可以捉到 yeuhng ngóh sān sáu dōu hó yíh jūk dóu
可以愛我多些嗎 hó yíh oi ngóh dō sē ma
可以對我好些嗎 hó yíh deui ngóh hóu sē ma
可以更加開心吧 hó yíh gāng gā hōi sām bah
讓我好好多親你一下 yeuhng ngóh hóu hóu dō chān néih yāt hah
若你真愛我 別又再拖拖拉拉 yeuhk néih jān oi ngóh biht yauh joi tō tō lāai lāai
左計右計一錯再錯永沒有改過 jó gai yauh gai yāt cho joi cho wíhng muht yáuh gói gwo
一顆心可以破碎 但是不可活受罪 yāt fó sām hó yíh po seui daahn sih bāt hó wuht sauh jeuih
愛著仍舊是我嗎 只要問一句 oi jeuk yìhng gauh sih ngóh ma jí yiu mahn yāt geui
若你真愛我 但願會開開心心 yeuhk néih jān oi ngóh daahn yuhn wuih hōi hōi sām sām
親我伴我請告訴我愛定我一個 chān ngóh buhn ngóh chíng gou sou ngóh oi dihng ngóh yāt go
身邊的她跟她跟她跟她 sān bīn dīk tā gān tā gān tā gān tā
要盡快消失 以免多惹禍 yiu jeuhn faai sīu sāt yíh míhn dō yéh woh
不需要你的鮮花 bāt sēui yiu néih dīk sīn fā
不需要你的擁抱 bāt sēui yiu néih dīk yúng póuh
不需要你的謊話 混進的真話 bāt sēui yiu néih dīk fōng wah wahn jeun dīk jān wah
令我不知應該怎麼好 lihng ngóh bāt jī yīng gōi jám mō hóu
不需要你的解釋 bāt sēui yiu néih dīk gáai sīk
不需要你的安慰 bāt sēui yiu néih dīk ōn wai
不需要口中遷就 bāt sēui yiu háu jūng chīn jauh
但卻心中將一切統計 daahn keuk sām jūng jēung yāt chai túng gai
若你真愛我 別又再拖拖拉拉 yeuhk néih jān oi ngóh biht yauh joi tō tō lāai lāai
左計右計一錯再錯永沒有改過 jó gai yauh gai yāt cho joi cho wíhng muht yáuh gói gwo
一顆心可以破碎 但是不可活受罪 yāt fó sām hó yíh po seui daahn sih bāt hó wuht sauh jeuih
愛著仍舊是我嗎 只要問一句 oi jeuk yìhng gauh sih ngóh ma jí yiu mahn yāt geui
若你真愛我 但願會開開心心 yeuhk néih jān oi ngóh daahn yuhn wuih hōi hōi sām sām
親我伴我請告訴我愛定我一個 chān ngóh buhn ngóh chíng gou sou ngóh oi dihng ngóh yāt go
身邊的她跟她跟她跟她 sān bīn dīk tā gān tā gān tā gān tā
要盡快消失 以免多惹禍 yiu jeuhn faai sīu sāt yíh míhn dō yéh woh

About This Song

Song Title 若你真愛我 (yeuhk néih jān oi ngóh)
Meaning If you really love me
Release
Music Miyuki Nakajima
Lyrics Yuen-Leung Poon
Arrangement C. Y. Kong
Buy This Song iTunes
Japanese Version Bad Girl (悪女, performed by Miyuki Nakajima)