Flow Not Fly (流非飛) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
菲菲不停問我 fēi fēi bāt tìhng mahn ngóh
是我犯錯嗎多講反而是錯 sih ngóh faahn cho mā dō góng fáan yìh sih cho
菲菲不停話我 fēi fēi bāt tìhng wah ngóh
別這樣那麼喜歡依然是我 biht jéh yeuhng náh mō héi fūn yī yìhn sih ngóh
曾經我問我為何答話這樣傻 chàhng gīng ngóh mahn ngóh waih hòh daap wah jéh yeuhng sòh
請你不要隨便胡亂評論我 chíng néih bāt yiu chèuih bín wùh lyuhn pìhng leuhn ngóh
飛自由 飛自由 fēi jih yàuh fēi jih yàuh
完全非自由 完全非自由 yùhn chyùhn fēi jih yàuh yùhn chyùhn fēi jih yàuh
飄拂可能是我 pīu fāt hó nàhng sih ngóh
令你著了火偏偏不明白我 lihng néih jeuk líuh fó pīn pīn bāt mìhng baahk ngóh
彷彿表情做錯 fóng fāt bíu chìhng jouh cho
扮相著了魔通通不原諒我 baahn seung jeuk líuh mō tūng tūng bāt yùhn leuhng ngóh
如果說話這樣奇 yùh gwó syut wah jéh yeuhng kèih
故事太迷離 gu sih taai màih lèih
不要管那是非 bāt yiu gún náh sih fēi
胡亂來做戲 wùh lyuhn lòih jouh hei
(菲菲) 看笑語滿天飛 (fēi fēi) hon siu yúh múhn tīn fēi
(菲菲) 請放過我吧 (fēi fēi) chíng fong gwo ngóh bah
(菲菲) 太自我太不羈 (fēi fēi) taai jih ngóh taai bāt gēi
(菲菲) 不愛理無心機 (fēi fēi) bāt oi léih mòuh sām gēi
菲菲今天不打領呔 fēi fēi gām tīn bāt dá léng tāai
姿色多古怪 jī sīk dō gú gwaai
事實是她不想太乖 sih saht sih tā bāt séung taai gwāai
東方天天清新大眾 dūng fōng tīn tīn chīng sān daaih jung
一周的心態 yāt jāu dīk sām taai
事實大家思想太歪 sih saht daaih gā sī séung taai wāai
菲菲不揪不睬上街 fēi fēi bāt chāu bāt chói seuhng gāai
清高的姿態 chīng gōu dīk jī taai
事實是她不太愉快 sih saht sih tā bāt taai yùh faai
假裝天天新款要擺 gá jōng tīn tīn sān fún yiu báai
高深的一派 gōu sām dīk yāt paai
但願問他可否了解 daahn yuhn mahn tā hó fáu líuh gáai
曾經我問我為何答話這樣傻 chàhng gīng ngóh mahn ngóh waih hòh daap wah jéh yeuhng sòh
請你不要隨便胡亂評論我 chíng néih bāt yiu chèuih bín wùh lyuhn pìhng leuhn ngóh
飛自由 飛自由 fēi jih yàuh fēi jih yàuh
完全非自由 完全非自由 yùhn chyùhn fēi jih yàuh yùhn chyùhn fēi jih yàuh
(菲菲) 看笑語滿天飛 (fēi fēi) hon siu yúh múhn tīn fēi
(菲菲) 請放過我吧 (fēi fēi) chíng fong gwo ngóh bah
(菲菲) 太自我太不羈 (fēi fēi) taai jih ngóh taai bāt gēi
(菲菲) 不再叫菲 (fēi fēi) bāt joi giu fēi
曾經我問我為何答話這樣傻 chàhng gīng ngóh mahn ngóh waih hòh daap wah jéh yeuhng sòh
請你不要隨便胡亂評論我 chíng néih bāt yiu chèuih bín wùh lyuhn pìhng leuhn ngóh
喜歡依然是你 héi fūn yī yìhn sih néih
像似沒結果北京依然是美 jeuhng chíh muht git gwó bāk gīng yī yìhn sih méih
菲菲依然念記 fēi fēi yī yìhn nihm gei
像似沒結果喜歡依然是你 jeuhng chíh muht git gwó héi fūn yī yìhn sih néih
完全非自由 yùhn chyùhn fēi jih yàuh

About This Song

Song Title 流非飛 (làuh fēi fēi)
Meaning Flowing, not flying
Release
Music C. Y. Kong
Lyrics Softhard
Arrangement C. Y. Kong
Buy This Song iTunes