Cold War (冷戰, Cantonese Version) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
無聲之中怎可知真擁緊你 mòuh sīng jī jūng jám hó jī jān yúng gán néih
如觸摸一堆飄忽空氣 yùh jūk mó yāt dēui pīu fāt hūng hei
眼看無數個問號被靜默的你吻去 ngáahn hon mòuh sou go mahn houh beih jihng mahk dīk néih máhn heui
只好自欺 jí hóu jih hēi
從不敢不忍心識穿你 chùhng bāt gám bāt yán sām sīk chyūn néih
據聞你與那默劇藝人戀上了 geui màhn néih yúh náh mahk kehk ngaih yàhn lyún seuhng líuh
我也學別人靜靜地演我這套戲 ngóh yáh hohk biht yàhn jihng jihng deih yín ngóh jéh tou hei
亦不願分離 yihk bāt yuhn fān lèih
相對不發一言 sēung deui bāt faat yāt yìhn
似是你共我有了默契永不要幼稚的罵戰 chíh sih néih guhng ngóh yáuh líuh mahk kai wíhng bāt yiu yau jih dīk mah jin
但表情彼此表情悄悄地暗示這是冷戰 daahn bíu chìhng béi chí bíu chìhng chíu chíu deih am sih jéh sih láahng jin
多少年共對亦無言 dō síu nìhn guhng deui yihk mòuh yìhn
流言風一般於身邊一聲一句 làuh yìhn fūng yāt būn yū sān bīn yāt sīng yāt geui
從不聽不講不想一句 chùhng bāt tēng bāt góng bāt séung yāt geui
怕會無意揭露令人難圓場的證據 pa wuih mòuh yi kit louh lihng yàhn nàahn yùhn chèuhng dīk jing geui
怎可面對 jám hó mihn deui
無聲之中將心聲踩碎 mòuh sīng jī jūng jēung sām sīng cháai seui
變成最有趣默劇藝人不怨懟 bin sìhng jeui yáuh cheui mahk kehk ngaih yàhn bāt yun deuih
永遠靜靜地寂寞地演你愛侶 wíhng yúhn jihng jihng deih jihk mohk deih yín néih oi léuih
別管你想誰 biht gún néih séung sèuih
相對不發一言 sēung deui bāt faat yāt yìhn
似是你共我有了默契永不要幼稚的罵戰 chíh sih néih guhng ngóh yáuh líuh mahk kai wíhng bāt yiu yau jih dīk mah jin
但表情彼此表情悄悄地暗示這是冷戰 daahn bíu chìhng béi chí bíu chìhng chíu chíu deih am sih jéh sih láahng jin
多少年直到目前 dō síu nìhn jihk dou muhk chìhn
我愛你你也愛我這個你 ngóh oi néih néih yáh oi ngóh jéh go néih
過去也聽過說過 gwo heui yáh ting gwo syut gwo
破裂過厭棄過怨過傷過變過 po liht gwo yim hei gwo yun gwo sēung gwo bin gwo
你我卻永遠怕說破 néih ngóh keuk wíhng yúhn pa syut po
冷戰再冷戰再冷戰 láahng jin joi láahng jin joi láahng jin
一錯再錯我卻愛上這個錯 yāt cho joi cho ngóh keuk oi seuhng jéh go cho
怪責你揭破你放棄你 gwaai jaak néih kit po néih fong hei néih
可會使我好過 hó wuih sí ngóh hóu gwo
流言風一般於身邊一聲一句 làuh yìhn fūng yāt būn yū sān bīn yāt sīng yāt geui
從不聽不講不想一句 chùhng bāt tēng bāt góng bāt séung yāt geui
怕會無意揭露令人難圓場的證據 pa wuih mòuh yi kit louh lihng yàhn nàahn yùhn chèuhng dīk jing geui
怎可面對 jám hó mihn deui
無聲之中將心聲踩碎 mòuh sīng jī jūng jēung sām sīng cháai seui
變成最有趣默劇藝人不怨懟 bin sìhng jeui yáuh cheui mahk kehk ngaih yàhn bāt yun deuih
永遠靜靜地寂寞地演你愛侶 wíhng yúhn jihng jihng deih jihk mohk deih yín néih oi léuih
別管你想誰 biht gún néih séung sèuih
相對不發一言 sēung deui bāt faat yāt yìhn
似是你共我有了默契永不要幼稚的罵戰 chíh sih néih guhng ngóh yáuh líuh mahk kai wíhng bāt yiu yau jih dīk mah jin
但表情即使表情也似沒有話說 daahn bíu chìhng jīk sí bíu chìhng yáh chíh muht yáuh wah syut
沒有話說沒有話說像冷戰 muht yáuh wah syut muht yáuh wah syut jeuhng láahng jin
多少年共對亦無言 dō síu nìhn guhng deui yihk mòuh yìhn
彷彿多少年欲愛但忘言 fóng fāt dō síu nìhn yuhk oi daahn mòhng yìhn
欲愛但忘言 yuhk oi daahn mòhng yìhn
讓你走過眼前 yeuhng néih jáu gwo ngáahn chìhn

About This Song

Song Title 冷戰 (láahng jin)
Meaning Cold war
Release
Music Tori Amos
Lyrics Lin Xi
Arrangement Tony A
Buy This Song iTunes
Mandarin Version Cold War (冷戰)
English Version Silent All These Years (performed by Tori Amos)