Grow Up (長大) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
想到昨日我尚幼小 séung dou johk yaht ngóh seuhng yau síu
望向風裡愛天真淺笑 mohng heung fūng léuih oi tīn jān chín siu
天空永恆幻變 多麼奧妙 tīn hūng wíhng hàhng waahn bin  dō mō ou miuh
我卻幼稚管不了 ngóh keuk yau jih gún bāt líuh
青蔥歲月靜靜遠飄 chīng chūng seui yuht jihng jihng yúhn pīu
路上奔波再也不懂淺笑 louh seuhng bān bō joi yáh bāt dúng chín siu
彷彿汽球在風飄 怎意料 fóng fāt hei kàuh joih fūng pīu  jám yi liuh
慨嘆這是否需要 koi taan jéh sih fáu sēui yiu
你說這叫長大 néih syut jéh giu jéung daaih
我說多麼的費解 ngóh syut dō mō dīk fai gáai
我愛看這世上有多大 ngóh oi hon jéh sai seuhng yáuh dō daaih
可惜世界轉變太快 hó sīk sai gaai jyun bin taai faai
當我厭倦再沒法走 dōng ngóh yim gyuhn joi muht faat jáu
默默哭叫我要當天所有 mahk mahk hūk giu ngóh yiu dōng tīn só yáuh
感觸世情幻變 猜想以後 gám jūk sai chìhng waahn bin  chāai séung yíh hauh
不改只有遠遠的星宿 bāt gói jí yáuh yúhn yúhn dīk sīng sau
你說這叫長大 néih syut jéh giu jéung daaih
我說多麼的費解 ngóh syut dō mō dīk fai gáai
我愛看這世上有多大 ngóh oi hon jéh sai seuhng yáuh dō daaih
可惜世界轉變太快 hó sīk sai gaai jyun bin taai faai
每次失意躲避 múih chi sāt yi dó beih
我說多麼可悲 ngóh syut dō mō hó bēi
我愛昨天那自我天地 ngóh oi johk tīn náh jih ngóh tīn deih
多麼粗糙卻也多優美 dō mō chōu chou keuk yáh dō yāu méih

About This Song

Song Title 長大 (jéung daaih)
Meaning Grow up
Release
Music Joey Tang
Lyrics Keith Chan Siu-kei
Arrangement Gary Tong
Buy This Song iTunes
English Version Do We Really Care?