Please Don’t Hesitate (請勿客氣) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
高聲低聲沙聲嬌聲 總之開聲講聲 gōu sēng dāi sēng sā sēng gīu sēng júng jī hōi sēng góng sēng
高聲低聲沙聲嬌聲 總之開聲講聲 gōu sēng dāi sēng sā sēng gīu sēng júng jī hōi sēng góng sēng
高聲低聲沙聲嬌聲 總之開聲講聲 gōu sēng dāi sēng sā sēng gīu sēng júng jī hōi sēng góng sēng
高聲低聲沙聲嬌聲 總之開聲講聲 gōu sēng dāi sēng sā sēng gīu sēng júng jī hōi sēng góng sēng
唔知點解我哋自細 m̀h jī dím gáai ngóh deih jih sai
都無乜人鼓勵我哋去表達自己 dōu mòuh māt yàhn gú laih ngóh deih heui bíu daaht jih géi
我哋習慣咗呢種含蓄美 神秘美 ngóh deih jaahp gwaan jó nī júng hàhm chūk méih sàhn bei méih
習慣咗收埋自己 經常同自己玩伏匿匿 jaahp gwaan jó sāu màaih jih géi gīng sèuhng tùhng jih géi wáan buhk nēi nēi
就算幾喜歡人哋 硬係唔識講出嚟 jauh syun géi héi fūn yàhn deih ngáang haih m̀h sīk góng chēut lèih
開口就挾住條脷 埋口亦挾住條脷 hōi háu jauh gehp jyuh tìuh leih màaih háu yihk gehp jyuh tìuh leih
別客氣 可否別客氣 biht haak hei hó fáu biht haak hei
跟愛人揭秘 說一句極愛你 gān oi yàhn kit bei syut yāt geui gihk oi néih
如愛他 不必神秘 yùh oi tā bāt bīt sàhn bei
高聲直說嘛 說一句極愛你 Yeah gōu sīng jihk syut ma syut yāt geui gihk oi néih Yeah
講聲俾佢知 你對佢幾鍾意 góng sēng béi kéuih jī néih deui kéuih géi jūng yi
唔使等佢估下估下 佢都唔係先知 m̀h sái dáng kéuih gú hah gú hah kéuih dōu m̀h haih sīn jī
快啲 冧啲 喂 爽啲 faai dī lām dī wai sóng dī
有嘢唔講 你個口會生飛滋 yáuh yéh m̀h góng néih go háu wuih sāang fēi jī
你又唔係間諜 使乜保密 néih yauh m̀h haih gaan dihp sái māt bóu maht
唔係拉鏈 又使乜拉密 m̀h haih lāai lín yauh sái māt lāai maht
再吞吞吐吐會似粵語殘片嗰筆 joi tān tān tou tou wuih chíh yuht yúh chàahn pín gó bāt
紮腳布咁憂鬱 寧願著鞋唔著襪 jaat geuk bou gam yāu wāt nìhng yuhn jeuk hàaih m̀h jeuk maht
所以話一於就由今天開始 (開始) só yíh wah yāt yū jauh yàuh gām tīn hōi chí (hōi chí)
對你喜歡嘅人講聲你對佢哋like (like) deui néih héi fūn ge yàhn góng sēng néih deui kéuih deih lāi kí (lāi kí)
可包括你阿媽 好朋友或者同事 hó bāau kut néih a mā hóu pàhng yáuh waahk jé tùhng sih
可加埋阿爸或情人同埋妻兒 hó gā màaih a bàh waahk chìhng yàhn tùhng màaih chāi yìh
唔使怕話唔係幾好意思 m̀h sái pa wah m̀h haih géi hóu yi sī
只有木頭公仔先至唔識點樣表達心意 jí yáuh muhk tàuh gūng jái sīn ji m̀h sīk dím yéung bíu daaht sām yi
快啲張開口 你咪話嫌費事 faai dī jēung hōi háu néih maih wah yìhm fai sih
你對住愛嘅人 唔係對住牙醫 néih deui jyuh oi ge yàhn m̀h haih deui jyuh ngàh yī
Whoa, say say say 說句我愛你 Whoa, say say say syut geui ngóh oi néih
請勿再客氣 讓你的他歡喜 chíng maht joi haak hei yeuhng néih dīk tā fūn héi
Say say say 高聲把愛又提起 Say say say gōu sīng bá oi yauh tàih héi
請勿再客氣 若你對他真的歡喜 chíng maht joi haak hei yeuhk néih deui tā jān dīk fūn héi
Ba ba ba ba ba…
Ba ba ba ba ba…
別客氣 可否別客氣 biht haak hei hó fáu biht haak hei
跟愛人揭秘 說一句極愛你 gān oi yàhn kit bei syut yāt geui gihk oi néih
如愛他 不必神秘 yùh oi tā bāt bīt sàhn bei
高聲直說嘛 說一句極愛你 Yeah gōu sīng jihk syut ma syut yāt geui gihk oi néih Yeah
(高聲低聲沙聲嬌聲 總之開聲講聲) (gōu sēng dāi sēng sā sēng gīu sēng júng jī hōi sēng góng sēng)
Tell me what you thinking
(高聲低聲沙聲嬌聲 總之開聲講聲) (gōu sēng dāi sēng sā sēng gīu sēng júng jī hōi sēng góng sēng)
Give me all your lovin’
(高聲低聲沙聲嬌聲 總之開聲講聲) (gōu sēng dāi sēng sā sēng gīu sēng júng jī hōi sēng góng sēng)
Tell me what you thinking
(高聲低聲沙聲嬌聲 總之開聲講聲) (gōu sēng dāi sēng sā sēng gīu sēng júng jī hōi sēng góng sēng)
Go go, ga ga
(高聲低聲沙聲嬌聲 總之開聲講聲) (gōu sēng dāi sēng sā sēng gīu sēng júng jī hōi sēng góng sēng)
Hey, tell me what you thinking
(高聲低聲沙聲嬌聲 總之開聲講聲) (gōu sēng dāi sēng sā sēng gīu sēng júng jī hōi sēng góng sēng)
Oh, give me all your lovin’
(高聲低聲沙聲嬌聲 總之開聲講聲) (gōu sēng dāi sēng sā sēng gīu sēng júng jī hōi sēng góng sēng)
Hoo, tell me what you thinking
(高聲低聲沙聲嬌聲 總之開聲講聲) (gōu sēng dāi sēng sā sēng gīu sēng júng jī hōi sēng góng sēng)
Oh, give me all your lovin’
(高聲低聲沙聲嬌聲 總之開聲講聲) (gōu sēng dāi sēng sā sēng gīu sēng júng jī hōi sēng góng sēng)
Oh, tell me what you thinking
(高聲低聲沙聲嬌聲 總之開聲講聲) (gōu sēng dāi sēng sā sēng gīu sēng júng jī hōi sēng góng sēng)
Give me, give me all your love
(高聲低聲沙聲嬌聲 總之開聲講聲) (gōu sēng dāi sēng sā sēng gīu sēng júng jī hōi sēng góng sēng)
Oh, tell me what you thinking
(高聲低聲沙聲嬌聲 總之開聲講聲) (gōu sēng dāi sēng sā sēng gīu sēng júng jī hōi sēng góng sēng)
Hoo, give me all your lovin’
(高聲低聲沙聲嬌聲 總之開聲講聲) (gōu sēng dāi sēng sā sēng gīu sēng júng jī hōi sēng góng sēng)
Hi aye aye aye aye
(高聲低聲沙聲嬌聲 總之開聲講聲) (gōu sēng dāi sēng sā sēng gīu sēng júng jī hōi sēng góng sēng)
Hoo…
(高聲低聲沙聲嬌聲 總之開聲講聲) (gōu sēng dāi sēng sā sēng gīu sēng júng jī hōi sēng góng sēng)
Hoo hoo, ah
(高聲低聲沙聲嬌聲 總之開聲講聲) (gōu sēng dāi sēng sā sēng gīu sēng júng jī hōi sēng góng sēng)
Hoo yea
(高聲低聲沙聲嬌聲 總之開聲講聲) (gōu sēng dāi sēng sā sēng gīu sēng júng jī hōi sēng góng sēng)
Aw aww, yea
(高聲低聲沙聲嬌聲 總之開聲講聲) (gōu sēng dāi sēng sā sēng gīu sēng júng jī hōi sēng góng sēng)
(高聲低聲沙聲嬌聲 總之開聲講聲) (gōu sēng dāi sēng sā sēng gīu sēng júng jī hōi sēng góng sēng)
(高聲低聲沙聲嬌聲 總之開聲講聲) (gōu sēng dāi sēng sā sēng gīu sēng júng jī hōi sēng góng sēng)
(高聲低聲沙聲嬌聲 總之開聲講聲) (gōu sēng dāi sēng sā sēng gīu sēng júng jī hōi sēng góng sēng)

About This Song

Song Title 請勿客氣 (chíng maht haak hei)
Meaning Please don’t hesitate
Performed With Softhard
Release
Music
 • Crispin “Spry” Robinson
 • Leon Thomas
 • N. C. Weir
 • Pharoah Sanders
 • Rob Gallagher
Lyrics Richard Lam
Arrangement C. Y. Kong
Buy This Song iTunes
English Version Prince of Peace (performed by Galliano)