Half-Drunk Night (夜半醉) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
告訴我吧 這晚與我共行 gou sou ngóh bah jéh máahn yúh ngóh guhng hàhng
說愛我吧 讓身體又再靠近 syut oi ngóh bah yeuhng sān tái yauh joi kaau gahn
別太笨 讓雙手扣緊 biht taai bahn yeuhng sēung sáu kau gán
夜靜就像半醉 醉了未入睡 yeh jihng jauh jeuhng bun jeui jeui líuh meih yahp seuih
夜沒透露半句 歇息了似太累 yeh muht tau louh bun geui hit sīk líuh chíh taai leuih
彷彿半醒 留神看世上 fóng fāt bun síng làuh sàhn hon sai seuhng
一雙兩雙 情人靠緊 yāt sēung léuhng sēung chìhng yàhn kaau gán
卻笑你沒借醉與我親親 keuk siu néih muht je jeui yúh ngóh chān chān
我也醉吧 我要醉似月兒 ngóh yáh jeui bah ngóh yiu jeui chíh yuht yìh
你也醉吧 太清醒誤了美事 néih yáh jeui bah taai chīng síng ngh líuh méih sih
共醉吧 讓一切容易 guhng jeui bah yeuhng yāt chai yùhng yih
夜像半睡美女 不可抗拒 yeh jeuhng bun seuih méih néuih bāt hó kong kéuih
夜幕溢著暖意 似冬季的溫水 yeh mohk yaht jeuk nyúhn yi chíh dūng gwai dīk wān séui
春宵這刻 為何你太笨 chēun sīu jéh hāk waih hòh néih taai bahn
不必再拖 無謂再等 bāt bīt joi tō mòuh waih joi dáng
快快醉掉 借醉與我親親 faai faai jeui diuh je jeui yúh ngóh chān chān
我也醉吧 我要醉似月兒 ngóh yáh jeui bah ngóh yiu jeui chíh yuht yìh
你也醉吧 太清醒誤了美事 néih yáh jeui bah taai chīng síng ngh líuh méih sih
共醉吧 讓一切容易 guhng jeui bah yeuhng yāt chai yùhng yih
你也醉吧 帶我進你夢兒 néih yáh jeui bah daai ngóh jeun néih muhng yìh
我也醉吧 醉了與你神馳 ngóh yáh jeui bah jeui líuh yúh néih sàhn chìh
我也醉吧 我要醉似月兒 ngóh yáh jeui bah ngóh yiu jeui chíh yuht yìh
你也醉吧 太清醒誤了美事 néih yáh jeui bah taai chīng síng ngh líuh méih sih
共醉吧 讓一切容易 guhng jeui bah yeuhng yāt chai yùhng yih
我也醉吧 我要醉似月兒 ngóh yáh jeui bah ngóh yiu jeui chíh yuht yìh
你也醉吧 太清醒誤了美事 néih yáh jeui bah taai chīng síng ngh líuh méih sih
共醉吧 讓一切容易 guhng jeui bah yeuhng yāt chai yùhng yih
我也醉吧 我要醉似月兒 ngóh yáh jeui bah ngóh yiu jeui chíh yuht yìh
你也醉吧 太清醒誤了美事 néih yáh jeui bah taai chīng síng ngh líuh méih sih
共醉吧 讓一切容易 guhng jeui bah yeuhng yāt chai yùhng yih
我也醉吧 我要醉似月兒 ngóh yáh jeui bah ngóh yiu jeui chíh yuht yìh
你也醉吧 太清醒誤了美事 néih yáh jeui bah taai chīng síng ngh líuh méih sih
共醉吧 讓一切容易 guhng jeui bah yeuhng yāt chai yùhng yih
我也醉吧 我要醉似月兒 ngóh yáh jeui bah ngóh yiu jeui chíh yuht yìh
你也醉吧 太清醒誤了美事 néih yáh jeui bah taai chīng síng ngh líuh méih sih

About This Song

Song Title 夜半醉 (yeh bun jeui)
Meaning Half-drunk night
Release
Music Eddie Ng
Lyrics Canny Leung
Arrangement C. Y. Kong
Buy This Song iTunes