I Always Cherish You and Me (我永遠珍惜你我) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
舊了照片這天更舊 gauh líuh jiu pín jéh tīn gang gauh
但伴我過了各種季候 daahn buhn ngóh gwo líuh gok júng gwai hauh
我更覺珍惜它 不放手 ngóh gang gok jān sīk tā bāt fong sáu
世界愛新厭舊 永遠像要新邂逅 sai gaai oi sān yim gauh wíhng yúhn jeuhng yiu sān háaih hauh
似害怕交出心 仿似得過已足夠 chíh hoih pa gāau chēut sām fóng chíh dāk gwo yíh jūk gau
我對你的愛偏偏不須有盡頭 ngóh deui néih dīk oi pīn pīn bāt sēui yáuh jeuhn tàuh
多一天相識更多 dō yāt tīn sēung sīk gang dō
回頭時珍惜更多 Mm wùih tàuh sìh jān sīk gang dō Mm
能同嚐甘苦痛楚 nàhng tùhng sèuhng gām fú tung chó
Mm 回頭時珍惜更多 Mm wùih tàuh sìh jān sīk gang dō
或你那背影已舊 waahk néih náh bui yíng yíh gauh
但伴我到過各方宇宙 daahn buhn ngóh dou gwo gok fōng yúh jauh
我更覺珍惜可跟你走 ngóh gang gok jān sīk hó gān néih jáu
每晚每天過後 你我或變得更舊 múih máahn múih tīn gwo hauh néih ngóh waahk bin dāk gang gauh
這段愛的足跡 偏更寶貴更深厚 jéh dyuhn oi dīk jūk jīk pīn gang bóu gwai gang sām háuh
我對你的愛根本只懂繼續流 ngóh deui néih dīk oi gān bún jí dúng gai juhk làuh
多一天相識更多 dō yāt tīn sēung sīk gang dō
回頭時珍惜更多 Oh wùih tàuh sìh jān sīk gang dō Oh
能同嚐甘苦痛楚 nàhng tùhng sèuhng gām fú tung chó
Oh 回頭時珍惜更多 Oh wùih tàuh sìh jān sīk gang dō
祈求你也永遠珍惜我 kèih kàuh néih yáh wíhng yúhn jān sīk ngóh
同行不管它風雨多 tùhng hàhng bāt gún tā fūng yúh dō
讓愛越舊 情越醇 准許一世是我 yeuhng oi yuht gauh chìhng yuht sèuhn jéun héui yāt sai sih ngóh
而光陰它只可使心窩珍惜更多 yìh gwōng yām tā jí hó sí sām wō jān sīk gang dō
愛你越來越多 Oh… oi néih yuht lòih yuht dō Oh…
多一天相識更多 Oh dō yāt tīn sēung sīk gang dō Oh
回頭時珍惜更多 wùih tàuh sìh jān sīk gang dō
每次看著你 (能同嚐甘苦痛楚) 可珍惜的更多 múih chi hon jeuk néih (nàhng tùhng sèuhng gām fú tung chó) hó jān sīk dīk gang dō
(Mm) 年月裡共行 (回頭時珍惜更多) 回首中珍惜更多 (Mm) nìhn yuht léuih guhng hàhng (wùih tàuh sìh jān sīk gang dō) wùih sáu jūng jān sīk gang dō
Ho… 多一天相識更多 Ho… dō yāt tīn sēung sīk gang dō
回頭時珍惜更多 Ah wùih tàuh sìh jān sīk gang dō Ah
能同嚐甘苦痛楚 nàhng tùhng sèuhng gām fú tung chó
Oh 回頭時珍惜更多 Oh wùih tàuh sìh jān sīk gang dō

About This Song

Song Title 我永遠珍惜你我 (ngóh wíhng yúhn jān sīk néih ngóh)
Meaning I always cherish you and me
Release
Music Alfredo Diaz Ordaz
Lyrics Richard Lam
Arrangement Chris Babida
Buy This Song iTunes
Spanish Version The Power of Your Love (El Poder De Tu Amor, performed by Thalía)