No Regrets (執迷不悔, Cantonese Version) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
這次我重頭面對過去和以後 jéh chi ngóh chùhng tàuh mihn deui gwo heui wòh yíh hauh
人如何自欺 再不管這對否 yàhn yùh hòh jih hēi joi bāt gún jéh deui fáu
人如何不捨 也放開所有 yàhn yùh hòh bāt sé yáh fong hōi só yáuh
縱墮入深溝 完全不想悔疚 jung doh yahp sām kāu yùhn chyùhn bāt séung fui gau
我決意沉迷下去 放眼迎以後 ngóh kyut yi chàhm màih hah heui fong ngáahn yìhng yíh hauh
人尋求自尊 你心中感覺否 yàhn chàhm kàuh jih jyūn néih sām jūng gám gok fáu
人如何長久 卻了解不夠 yàhn yùh hòh chèuhng gáu keuk líuh gáai bāt gau
縱獨自飛走 完全不想悔疚 jung duhk jih fēi jáu yùhn chyùhn bāt séung fui gau
身邊的聲音祝福我的一切 sān bīn dīk sīng yām jūk fūk ngóh dīk yāt chai
我已聽厭你說我那樣美麗 ngóh yíh ting yim néih syut ngóh náh yeuhng méih laih
若付在舊日子不再可貴 yeuhk fuh joih gauh yaht jí bāt joi hó gwai
我說我這次要痛快有我的依歸 ngóh syut ngóh jéh chi yiu tung faai yáuh ngóh dīk yī gwāi
今天且忍心一聲再會 gām tīn ché yán sām yāt sīng joi wuih
不須傷心風中依偎 bāt sēui sēung sām fūng jūng yī wūi
勉強與你到底終會 míhn kèuhng yúh néih dou dái jūng wuih
在熱烈後變飛灰 joih yiht liht hauh bin fēi fūi
今天且忍心笑笑乾杯 gām tīn ché yán sām siu siu gōn būi
可知一天我會蕩回 hó jī yāt tīn ngóh wuih dohng wùih
你縱會說已早改變 néih jung wuih syut yíh jóu gói bin
獨自夢下去都不悔 duhk jih muhng hah heui dōu bāt fui
我決意沉迷下去 放眼迎以後 ngóh kyut yi chàhm màih hah heui fong ngáahn yìhng yíh hauh
人尋求自尊 你心中感覺否 yàhn chàhm kàuh jih jyūn néih sām jūng gám gok fáu
人如何長久 卻了解不夠 yàhn yùh hòh chèuhng gáu keuk líuh gáai bāt gau
縱獨自飛走 完全不想悔疚 jung duhk jih fēi jáu yùhn chyùhn bāt séung fui gau
身邊的聲音祝福我的一切 sān bīn dīk sīng yām jūk fūk ngóh dīk yāt chai
我已聽厭你說我那樣美麗 ngóh yíh ting yim néih syut ngóh náh yeuhng méih laih
若付在舊日子不再可貴 yeuhk fuh joih gauh yaht jí bāt joi hó gwai
我說我這次要痛快有我的依歸 ngóh syut ngóh jéh chi yiu tung faai yáuh ngóh dīk yī gwāi
今天且忍心一聲再會 gām tīn ché yán sām yāt sīng joi wuih
不須傷心風中依偎 bāt sēui sēung sām fūng jūng yī wūi
勉強與你到底終會 míhn kèuhng yúh néih dou dái jūng wuih
在熱烈後變飛灰 joih yiht liht hauh bin fēi fūi
今天且忍心笑笑乾杯 gām tīn ché yán sām siu siu gōn būi
可知一天我會蕩回 hó jī yāt tīn ngóh wuih dohng wùih
你縱會說已早改變 néih jung wuih syut yíh jóu gói bin
獨自夢下去都不悔 duhk jih muhng hah heui dōu bāt fui
今天且忍心一聲再會 gām tīn ché yán sām yāt sīng joi wuih
不須傷心風中依偎 bāt sēui sēung sām fūng jūng yī wūi
勉強與你到底終會 míhn kèuhng yúh néih dou dái jūng wuih
在熱烈後變飛灰 joih yiht liht hauh bin fēi fūi
今天且忍心笑笑乾杯 gām tīn ché yán sām siu siu gōn būi
可知一天我會蕩回 hó jī yāt tīn ngóh wuih dohng wùih
你縱會說已早改變 néih jung wuih syut yíh jóu gói bin
獨自夢下去都不悔 duhk jih muhng hah heui dōu bāt fui

About This Song

Song Title 執迷不悔 (jāp màih bāt fui)
Meaning Obsessive without regrets
Release
Drama The File of Justice II
Music John Yuan
Lyrics Keith Chan Siu-kei
Arrangement Gary Tong
Buy This Song iTunes
Mandarin Version No Regrets (執迷不悔)