Monsoon (季候風) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
明明還說分開 怎麼會情動 mìhng mìhng wàahn syut fān hōi  jám mō wuih chìhng duhng
早早應該離去 又竟一再相擁 jóu jóu yīng gōi lèih heui  yauh gíng yāt joi sēung yúng
纏綿時要推開 雙手卻無用 chìhn mìhn sìh yiu tēui hōi  sēung sáu keuk mòuh yuhng
口中聲聲別了 難掩渴望面容 háu jūng sīng sīng biht líuh  nàahn yím hot mohng mihn yùhng
那次季候風吹得那樣空 náh chi gwai hauh fūng chēui dāk náh yeuhng hūng
彷彿世上一切也將消失所蹤 fóng fāt sai seuhng yāt chai yáh jēung sīu sāt só jūng
你似季候風 抵擋計劃全也無用 néih chíh gwai hauh fūng  dái dóng gai waahk chyùhn yáh mòuh yuhng
然後是場空加上不死的心痛 yìhn hauh sih chèuhng hūng gā seuhng bāt séi dīk sām tung
沉迷還要放開 不甘你愚弄 chàhm màih wàahn yiu fong hōi  bāt gām néih yùh luhng
怎麼今天又再內心一再洶湧 jám mō gām tīn yauh joi noih sām yāt joi hūng yúng
仍然來去匆匆 怎可說情重 yìhng yìhn lòih heui chūng chūng  jám hó syut chìhng juhng
可惜始終被你撩起愛念極濃 hó sīk chí jūng beih néih lìuh héi oi nihm gihk nùhng
這次季候風吹得格外兇 jéh chi gwai hauh fūng chēui dāk gaak ngoih hūng
彷彿世上一切已經消失所蹤 fóng fāt sai seuhng yāt chai yíh gīng sīu sāt só jūng
你似季候風 抵擋計劃全也無用 néih chíh gwai hauh fūng  dái dóng gai waahk chyùhn yáh mòuh yuhng
然後是場空加上不死的心痛 yìhn hauh sih chèuhng hūng gā seuhng bāt séi dīk sām tung
茫茫然這冷冷的風 mòhng mòhng yìhn jéh láahng láahng dīk fūng
終於稍作停頓 jūng yū sáau jok tìhng deuhn
夜幕下沒有停 yeh mohk hah muht yáuh tìhng
只得我心痛 jí dāk ngóh sām tung
這次季候風吹得格外兇 jéh chi gwai hauh fūng chēui dāk gaak ngoih hūng
彷彿世上一切已經消失所蹤 fóng fāt sai seuhng yāt chai yíh gīng sīu sāt só jūng
你似季候風 抵擋計劃全也無用 néih chíh gwai hauh fūng  dái dóng gai waahk chyùhn yáh mòuh yuhng
然後是場空加上不死的心痛 yìhn hauh sih chèuhng hūng gā seuhng bāt séi dīk sām tung
這次季候風吹得格外兇 jéh chi gwai hauh fūng chēui dāk gaak ngoih hūng
彷彿世上一切已經消失所蹤 fóng fāt sai seuhng yāt chai yíh gīng sīu sāt só jūng
你似季候風 抵擋計劃全也無用 néih chíh gwai hauh fūng  dái dóng gai waahk chyùhn yáh mòuh yuhng
然後是場空加上不死的心痛 yìhn hauh sih chèuhng hūng gā seuhng bāt séi dīk sām tung
茫茫然這冷冷的風 mòhng mòhng yìhn jéh láahng láahng dīk fūng
終於稍作停頓 jūng yū sáau jok tìhng deuhn
夜幕下沒有停 yeh mohk hah muht yáuh tìhng
只得我心痛 jí dāk ngóh sām tung

About This Song

Song Title 季候風 (gwai hauh fūng)
Meaning Monsoon
Release
Music Andy Yang
Lyrics Yuen-Leung Poon
Arrangement Richard Yuen
Buy This Song iTunes
Mandarin Version One Day I Will (有一天我會)