Beginning from Tomorrow (從明日開始) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
長夜還未算夜 chèuhng yeh wàahn meih syun yeh
已足夠偷偷想誰 yíh jūk gau tāu tāu séung sèuih
橫豎並未能入睡 wàahng syuh bihng meih nàhng yahp seuih
就嚟及時盡情滴這滴淚 jauh lèih kahp sìh jeuhn chìhng dihk jéh dihk leuih
彷彿這一晚並無下次 fóng fāt jéh yāt máahn bihng mòuh hah chi
儘管多演一天 這軟弱女子 jéun gún dō yín yāt tīn jéh yúhn yeuhk néuih jí
從明日開始 他故事到此 chùhng mìhng yaht hōi chí tā gu sih dou chí
從明日開始 他再沒意思 chùhng mìhng yaht hōi chí tā joi muht yi sī
無論懷念紀念 mòuh leuhn wàaih nihm géi nihm
趁今晚消失之前 chan gām máahn sīu sāt jī chìhn
還差一點再一點 wàahn chā yāt dím joi yāt dím
便能定能或能沒有慾念 bihn nàhng dihng nàhng waahk nàhng muht yáuh yuhk nihm
彷彿這一晚並無下次 fóng fāt jéh yāt máahn bihng mòuh hah chi
儘管多演一天 這軟弱女子 jéun gún dō yín yāt tīn jéh yúhn yeuhk néuih jí
從明日開始 他故事到此 chùhng mìhng yaht hōi chí tā gu sih dou chí
從明日開始 他再沒意思 chùhng mìhng yaht hōi chí tā joi muht yi sī
明日如若清醒 mìhng yaht yùh yeuhk chīng síng
也許再不需感情 yáh héui joi bāt sēui gám chìhng
如果必須要孤單 yùh gwó bīt sēui yiu gū dāan
便留待明日才認命 bihn làuh doih mìhng yaht chòih yihng mihng
彷彿這一晚並無下次 fóng fāt jéh yāt máahn bihng mòuh hah chi
儘管多演一天 這軟弱女子 jéun gún dō yín yāt tīn jéh yúhn yeuhk néuih jí
從明日開始 他故事到此 chùhng mìhng yaht hōi chí tā gu sih dou chí
從明日開始 他再沒意思 chùhng mìhng yaht hōi chí tā joi muht yi sī
彷彿這一晚並無下次 fóng fāt jéh yāt máahn bihng mòuh hah chi
儘管多演一天 這軟弱女子 jéun gún dō yín yāt tīn jéh yúhn yeuhk néuih jí
從明日開始 他故事到此 chùhng mìhng yaht hōi chí tā gu sih dou chí
從明日開始 他再沒意思 chùhng mìhng yaht hōi chí tā joi muht yi sī
從明日開始 不太遲 chùhng mìhng yaht hōi chí bāt taai chìh

About This Song

Song Title 從明日開始 (chùhng mìhng yaht hōi chí)
Meaning Beginning from tomorrow
Release
Music Ben Watt
Lyrics Lin Xi
Arrangement Tony A
Buy This Song iTunes
Mandarin Version Weak (軟弱)
English Version The Road (performed by Everything but the Girl)