Love Rival (情敵) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
誰已得到了他受了傷 sèuih yíh dāk dóu líuh tā sauh líuh sēung
誰會像我一樣 sèuih wuih jeuhng ngóh yāt yeuhng
他最歡喜隨處留情 tā jeui fūn héi chèuih chyu làuh chìhng
無日無夜尋樂卻不承認 mòuh yaht mòuh yeh chàhm lohk keuk bāt sìhng yihng
我即使天生恨愛分明 ngóh jīk sí tīn sāng hahn oi fān mìhng
仍未明白誰是我的情敵 yìhng meih mìhng baahk sèuih sih ngóh dīk chìhng dihk
何必再給他浪費感情 hòh bīt joi kāp tā lohng fai gám chìhng
誰誤誰並無絕對的公平 sèuih ngh sèuih bihng mòuh jyuht deui dīk gūng pìhng
而他今天可以忘記我的背影 yìh tā gām tīn hó yíh mòhng gei ngóh dīk bui yíng
明日誰屬仍沒有保證 mìhng yaht sèuih suhk yìhng muht yáuh bóu jing
誰了解那些時辰 sèuih líuh gáai náh sē sìh sàhn
能與他既愛又恨有多動人 nàhng yúh tā gei oi yauh hahn yáuh dō duhng yàhn
誰了解我的情人 sèuih líuh gáai ngóh dīk chìhng yàhn
似真似假似悲似喜無從過問 chíh jān chíh gá chíh bēi chíh héi mòuh chùhng gwo mahn
就讓情敵愛上他 jauh yeuhng chìhng dihk oi seuhng tā
就讓情敵放棄他 jauh yeuhng chìhng dihk fong hei tā
日後一起掛念他 yaht hauh yāt héi gwa nihm tā
現在同樣愛上他 yihn joih tùhng yeuhng oi seuhng tā
但是誰又佔有他 Ah daahn sih sèuih yauh jim yáuh tā  Ah
不不想爭吵唯有回頭 bāt bāt séung jāng cháau wàih yáuh wùih tàuh
無謂留下來令對方難受 mòuh waih làuh hah lòih lihng deui fōng nàahn sauh
縱使愛他不習慣苛求 jung sí oi tā bāt jaahp gwaan hō kàuh
雷暴前是離別最好時候 lèuih bouh chìhn sih lèih biht jeui hóu sìh hauh
那一個她取代我之後 náh yāt go tā chéui doih ngóh jī hauh
誰及情敵明白我的感受 sèuih kahp chìhng dihk mìhng baahk ngóh dīk gám sauh
而即使今天要做我競爭對手 yìh jīk sí gām tīn yiu jouh ngóh gihng jāng deui sáu
離別時定能做我好友 lèih biht sìh dihng nàhng jouh ngóh hóu yáuh
誰了解那些時辰 sèuih líuh gáai náh sē sìh sàhn
能與他既愛又恨有多動人 nàhng yúh tā gei oi yauh hahn yáuh dō duhng yàhn
誰了解我的情人 sèuih líuh gáai ngóh dīk chìhng yàhn
似真似假似悲似喜無從過問 chíh jān chíh gá chíh bēi chíh héi mòuh chùhng gwo mahn
就讓情敵愛上他 jauh yeuhng chìhng dihk oi seuhng tā
就讓情敵放棄他 jauh yeuhng chìhng dihk fong hei tā
日後一起掛念他 yaht hauh yāt héi gwa nihm tā
現在同樣愛上他 yihn joih tùhng yeuhng oi seuhng tā
但是誰又佔有他 Ah daahn sih sèuih yauh jim yáuh tā  Ah
誰了解那些時辰 sèuih líuh gáai náh sē sìh sàhn
能與他既愛又恨有多動人 nàhng yúh tā gei oi yauh hahn yáuh dō duhng yàhn
誰了解我的情人 sèuih líuh gáai ngóh dīk chìhng yàhn
似真似假似悲似喜無從過問 chíh jān chíh gá chíh bēi chíh héi mòuh chùhng gwo mahn
誰了解那些時辰 sèuih líuh gáai náh sē sìh sàhn
能與他既愛又恨有多動人 nàhng yúh tā gei oi yauh hahn yáuh dō duhng yàhn
誰了解我的情人 sèuih líuh gáai ngóh dīk chìhng yàhn
似真似假似悲似喜無從過問 chíh jān chíh gá chíh bēi chíh héi mòuh chùhng gwo mahn
就讓情敵愛上他 jauh yeuhng chìhng dihk oi seuhng tā
就讓情敵放棄他 jauh yeuhng chìhng dihk fong hei tā
日後一起掛念他 yaht hauh yāt héi gwa nihm tā
現在同樣愛上他 yihn joih tùhng yeuhng oi seuhng tā
但是誰又佔有他 daahn sih sèuih yauh jim yáuh tā

About This Song

Song Title 情敵 (chìhng dihk)
Meaning Love rival
Release
Music Gary Tong
Lyrics Lin Xi
Arrangement Gary Tong
Buy This Song iTunes