No More Games (不再兒嬉) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
心為你在某天傷過 sām waih néih joih máuh tīn sēung gwo
在那夜分手你講過愛她更多 joih náh yeh fān sáu néih góng gwo oi tā gang dō
當天哭過死過瘋過沒結果 dōng tīn hūk gwo séi gwo fūng gwo muht git gwó
當天你要我受折磨 dōng tīn néih yiu ngóh sauh jit mòh
然後這天你卻想再續舊日情 yìhn hauh jéh tīn néih keuk séung joi juhk gauh yaht chìhng
願再玩 還道這天沒同伴 無新歡 yuhn joi wuhn wàahn douh jéh tīn muht tùhng buhn mòuh sān fūn
Hey 速速消失好嘛 不再兒嬉 Hey chūk chūk sīu sāt hóu ma bāt joi yìh hēi
不相信動人話 不要又來 bāt sēung seun duhng yàhn wah bāt yiu yauh lòih
說夢話 曾信夢話 syut muhng wah chàhng seun muhng wah
你現在完全是個笑話 néih yihn joih yùhn chyùhn sih go siu wah
心在某日某天很痛 淚似浪洶湧 sām joih máuh yaht máuh tīn hán tung leuih chíh lohng hūng yúng
那天你與她抱擁 náh tīn néih yúh tā póuh yúng
光陰使我知要醒覺及看通 gwōng yām sí ngóh jī yiu síng gok kahp hon tūng
終於我抹掉你面容 jūng yū ngóh mut diuh néih mihn yùhng
然後這夜你卻宣佈調換立場 yìhn hauh jéh yeh néih keuk syūn bou diuh wuhn laahp chèuhng
說話漂亮 求我寬大地原諒 重雙雙 syut wah piu leuhng kàuh ngóh fūn daaih deih yùhn leuhng chùhng sēung sēung
Hey 速速消失好嘛 不再兒嬉 Hey chūk chūk sīu sāt hóu ma bāt joi yìh hēi
不相信動人話 不再兒嬉 Hee bāt sēung seun duhng yàhn wah bāt joi yìh hēi Hee
速速消失好嘛 不再兒嬉 chūk chūk sīu sāt hóu ma bāt joi yìh hēi
別又再造夢吧 別又再造夢吧 biht yauh joi jouh muhng bah biht yauh joi jouh muhng bah
別又花花假假編製動人話 Ah ah biht yauh fā fā gá gá pīn jai duhng yàhn wah Ah ah
Stay away (stay away), stay away
你現在完全是個笑話 Ha néih yihn joih yùhn chyùhn sih go siu wah Ha
Hey (hey) 速速消失好嘛 不再兒嬉 Hey (hey) chūk chūk sīu sāt hóu ma bāt joi yìh hēi
不相信動人話 不要又來 bāt sēung seun duhng yàhn wah bāt yiu yauh lòih
Stay away (stay away) 別又再造夢吧 Stay away (stay away) biht yauh joi jouh muhng bah
你現在完全是個笑話 néih yihn joih yùhn chyùhn sih go siu wah
Hey (hey) 速速消失好嘛 不再兒嬉 Hey (hey) chūk chūk sīu sāt hóu ma bāt joi yìh hēi
不相信動人話 不再兒嬉 bāt sēung seun duhng yàhn wah bāt joi yìh hēi

About This Song

Song Title 不再兒嬉 (bāt joi yìh hēi)
Meaning No more games
Release
Music C. Y. Kong
Lyrics Richard Lam
Arrangement C. Y. Kong
Buy This Song iTunes