Fragile Woman (容易受傷的女人, Cantonese Version) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
人漸醉了 夜更深 yàhn jihm jeui líuh yeh gang sām
在這一刻多麼接近 joih jéh yāt hāk dō mō jip gahn
思想仿似在搖撼 sī séung fóng chíh joih yìuh hahm
矛盾也更深 màauh téuhn yáh gang sām
曾被破碎過的心 chàhng beih po seui gwo dīk sām
讓你今天輕輕貼近 yeuhng néih gām tīn hīng hīng tip gahn
多少安慰及疑問 dō síu ōn wai kahp yìh mahn
偷偷的再生 tāu tāu dīk joi sāng
情難自禁 我卻其實屬於 chìhng nàahn jih gam ngóh keuk kèih saht suhk yū
極度容易受傷的女人 gihk douh yùhng yih sauh sēung dīk néuih yàhn
不要 不要 不要驟來驟去 bāt yiu bāt yiu bāt yiu jaauh lòih jaauh heui
請珍惜我的心 chíng jān sīk ngóh dīk sām
如明白我 yùh mìhng baahk ngóh
繼續情願熱戀 gai juhk chìhng yuhn yiht lyún
這個容易受傷的女人 jéh go yùhng yih sauh sēung dīk néuih yàhn
不要等 這一刻請熱吻 bāt yiu dáng jéh yāt hāk chíng yiht máhn
長夜有你醉也真 chèuhng yeh yáuh néih jeui yáh jān
讓我終於找到信任 yeuhng ngóh jūng yū jáau dou seun yahm
不管一切是疑問 bāt gún yāt chai sih yìh mahn
快樂是情人 faai lohk sih chìhng yàhn
曾害怕了這一生 chàhng hoih pa líuh jéh yāt sāng
是你始終甘心靠近 sih néih chí jūng gām sām kaau gahn
我方知擁有著緣份 ngóh fōng jī yúng yáuh jeuk yùhn fahn
重建我信心 chùhng gin ngóh seun sām
曾被破碎過的心 chàhng beih po seui gwo dīk sām
讓你今天輕輕貼近 yeuhng néih gām tīn hīng hīng tip gahn
多少安慰及疑問 dō síu ōn wai kahp yìh mahn
偷偷的再生 tāu tāu dīk joi sāng
情難自禁 我卻其實屬於 chìhng nàahn jih gam ngóh keuk kèih saht suhk yū
極度容易受傷的女人 gihk douh yùhng yih sauh sēung dīk néuih yàhn
不要 不要 不要驟來驟去 bāt yiu bāt yiu bāt yiu jaauh lòih jaauh heui
請珍惜我的心 chíng jān sīk ngóh dīk sām
如明白我 yùh mìhng baahk ngóh
繼續情願熱戀 gai juhk chìhng yuhn yiht lyún
這個容易受傷的女人 jéh go yùhng yih sauh sēung dīk néuih yàhn
終此一生 也火般的熱吻 jūng chí yāt sāng yáh fó būn dīk yiht máhn
長夜有你醉也真 chèuhng yeh yáuh néih jeui yáh jān
讓我終於找到信任 yeuhng ngóh jūng yū jáau dou seun yahm
不管一切是疑問 bāt gún yāt chai sih yìh mahn
快樂是情人 faai lohk sih chìhng yàhn
情難自禁 我卻其實屬於 chìhng nàahn jih gam ngóh keuk kèih saht suhk yū
極度容易受傷的女人 gihk douh yùhng yih sauh sēung dīk néuih yàhn
不要 不要 不要驟來驟去 bāt yiu bāt yiu bāt yiu jaauh lòih jaauh heui
請珍惜我的心 chíng jān sīk ngóh dīk sām
如明白我 yùh mìhng baahk ngóh
繼續情願熱戀 gai juhk chìhng yuhn yiht lyún
這個容易受傷的女人 jéh go yùhng yih sauh sēung dīk néuih yàhn
不要等 這一刻請熱吻 bāt yiu dáng jéh yāt hāk chíng yiht máhn
長夜有你醉也真 chèuhng yeh yáuh néih jeui yáh jān
讓我終於找到信任 yeuhng ngóh jūng yū jáau dou seun yahm
不管一切是疑問 bāt gún yāt chai sih yìh mahn
快樂是情人 faai lohk sih chìhng yàhn

About This Song

Song Title 容易受傷的女人 (yùhng yih sauh sēung dīk néuih yàhn)
Meaning
 • Fragile woman
 • A woman who is hurt easily
Release
Drama The Greed of Man
Music Miyuki Nakajima
Lyrics Yuen-Leung Poon
Arrangement Tony A
Buy This Song iTunes
Mandarin Version Fragile Woman (容易受傷的女人)
Japanese Version Rouge (ルージュ, performed by Naomi Chiaki)