Happy Tears (開心眼淚) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
Hoo hoo mm yea ah … heh
長夜醉喝罷了雨水 chèuhng yeh jeui hot bah líuh yúh séui
我卻偏偏不要睡 ngóh keuk pīn pīn bāt yiu seuih
陪伴慣你夜半追 pùih buhn gwaan néih yeh bun jēui
最愛的人回來讓我抱緊 jeui oi dīk yàhn wùih lòih yeuhng ngóh póuh gán
其實我再沒有等 kèih saht ngóh joi muht yáuh dáng
你也狠心的反正不問 néih yáh hán sām dīk fáan jing bāt mahn
無權來阻止想你 在自製旖旎 mòuh kyùhn lòih jó jí séung néih joih jih jai yí néih
就算我心知 傻還是自己 jauh syun ngóh sām jī sòh wàahn sih jih géi
為你悲 還為你喜 waih néih bēi wàahn waih néih héi
流下我開心淚 (Baby babe) làuh hah ngóh hōi sām leuih (Baby babe)
為你生 (Hey) 還為你死 waih néih sāng (Hey) wàahn waih néih séi
不必一句允許 Yea bāt bīt yāt geui wáhn héui Yea
陪伴有你便滿足 pùih buhn yáuh néih bihn múhn jūk
就算相片一幅都繼續 jauh syun seung pín yāt fūk dōu gai juhk
無謂騙你沒有哭 mòuh waih pin néih muht yáuh hūk
但獨愛到清醒 原來是這稱心 daahn duhk oi dou chīng síng yùhn lòih sih jéh ching sām
讓我醉 我願再追 yeuhng ngóh jeui ngóh yuhn joi jēui
未去稀罕多一秒安睡 meih heui hēi hón dō yāt míuh ōn seuih
重頭來再次想起 浪漫個半死 chùhng tàuh lòih joi chi séung héi lohng maahn go bun séi
就算我心知 傻還是自己 jauh syun ngóh sām jī sòh wàahn sih jih géi
為你悲 還為你喜 waih néih bēi wàahn waih néih héi
流下我開心淚 làuh hah ngóh hōi sām leuih
為你生 還為你死 waih néih sāng wàahn waih néih séi
愛你又怎算罪 Ya oi néih yauh jám syun jeuih Ya
為你瘋 還為你癡 waih néih fūng wàahn waih néih chī
疲倦也心不累 (Can’t you see that is me) pèih gyuhn yáh sām bāt leuih (Can’t you see that is me)
為你生 (Hoo) 還為你死 waih néih sāng (Hoo) wàahn waih néih séi
愛你又怎算罪 Yea oi néih yauh jám syun jeuih Yea
為你悲 (Tears of joy) 還為你喜 waih néih bēi (Tears of joy) wàahn waih néih héi
流下了開心淚 (Wash away my pain now baby) làuh hah líuh hōi sām leuih (Wash away my pain now baby)
為你生 (Ah…) 還為你死 waih néih sāng (Ah…) wàahn waih néih séi
愛你更深 也許 oi néih gang sām yáh héui
為你瘋 (Tears of joy) 還為你癡 waih néih fūng (Tears of joy) wàahn waih néih chī
疲倦也心不累 pèih gyuhn yáh sām bāt leuih
為你生 (Hoo) 還為你死 (Wash away my pain) waih néih sāng (Hoo) wàahn waih néih séi (Wash away my pain)
不必一句允許 (Ooh ooh…) bāt bīt yāt geui wáhn héui (Ooh ooh…)
為你瘋 還為你癡 (Yea) waih néih fūng wàahn waih néih chī (Yea)
疲倦也心不累 (Can’t you see that is me) pèih gyuhn yáh sām bāt leuih (Can’t you see that is me)
為你生 (Hoo) 還為你死 waih néih sāng (Hoo) wàahn waih néih séi
不必一句允許 (Ooh ooh ah… Ah) bāt bīt yāt geui wáhn héui (Ooh ooh ah… Ah)

About This Song

Song Title 開心眼淚 (hōi sām ngáahn leuih)
Meaning Happy tears
Release
Music
 • Carl Sturken
 • Evan Rogers
 • Paul Gray
Lyrics Lai-Mau Chow
Arrangement Gary Tong
Buy This Song iTunes
English Version Tears of Joy (performed by Cherrelle)