Rekindle (重燃) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
La la la la la
La la la la la
心躲進靜悄書店 sām dó jeun jihng chíu syū dim
竟再遇昨天你的視線 gíng joi yuh johk tīn néih dīk sih sin
共對說著無限遠 guhng deui syut jeuk mòuh haahn yúhn
笑著來避免 惹起懷念 siu jeuk lòih beih míhn  yéh héi wàaih nihm
熟悉 平靜的聲線 suhk sīk  pìhng jihng dīk sīng sin
還是多麼友善 wàahn sih dō mō yáuh sihn
無管歲月的改變 mòuh gún seui yuht dīk gói bin
心為何朝著你奔前 sām waih hòh chìuh jeuk néih bān chìhn
為何呆著兩張臉 waih hòh ngòih jeuk léuhng jēung líhm
這剎那間死灰復燃 jéh saat náh gāan séi fūi fuhk yìhn
心仍然留在你心田 sām yìhng yìhn làuh joih néih sām tìhn
眼睛怎欺騙 ngáahn jīng jám hēi pin
仍然欠著自然 yìhng yìhn him jeuk jih yìhn
心不再躲進一角 sām bāt joi dó jeun yāt gok
因你亦瞭解我的直覺 yān néih yihk lìuh gáai ngóh dīk jihk gok
動作錯愕和造作 duhng jok cho ngohk wòh jouh jok
某段情自覺 再可尋獲 máuh dyuhn chìhng jih gok  joi hó chàhm wohk
日子曾伴風中撲 yaht jí chàhng buhn fūng jūng pok
重在今天揭幕 chùhng joih gām tīn kit mohk
重生這熱戀感覺 chùhng sāng jéh yiht lyún gám gok
心為何朝著你奔前 sām waih hòh chìuh jeuk néih bān chìhn
為何呆著兩張臉 waih hòh ngòih jeuk léuhng jēung líhm
這剎那間死灰復燃 jéh saat náh gāan séi fūi fuhk yìhn
心仍然留在你心田 sām yìhng yìhn làuh joih néih sām tìhn
眼睛怎欺騙 ngáahn jīng jám hēi pin
仍然欠著自然 yìhng yìhn him jeuk jih yìhn
La la la la la
La la la la la
La la la la la
La la la la la
心為何朝著你奔前 sām waih hòh chìuh jeuk néih bān chìhn
為何呆著兩張臉 waih hòh ngòih jeuk léuhng jēung líhm
這剎那間死灰復燃 jéh saat náh gāan séi fūi fuhk yìhn
心仍然留在你心田 sām yìhng yìhn làuh joih néih sām tìhn
眼睛怎欺騙 ngáahn jīng jám hēi pin
仍然欠著自然 yìhng yìhn him jeuk jih yìhn
心為何朝著你奔前 (La la la la la) sām waih hòh chìuh jeuk néih bān chìhn  (La la la la la)
為何呆著兩張臉 (La la la la la) waih hòh ngòih jeuk léuhng jēung líhm  (La la la la la)
這剎那間死灰復燃 jéh saat náh gāan séi fūi fuhk yìhn
心仍然留在你心田 (La la la la la) sām yìhng yìhn làuh joih néih sām tìhn  (La la la la la)
眼睛怎欺騙 (La la la la la) ngáahn jīng jám hēi pin  (La la la la la)
仍然欠著自然 yìhng yìhn him jeuk jih yìhn

About This Song

Song Title 重燃 (chùhng yìhn)
Meaning Rekindle
Release
Music Wong Ka Kui
Lyrics Keith Chan Siu-kei
Arrangement Raymond Wang
Buy This Song iTunes