Blind Date (不相識的約會) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
Ah … ah…
一杯咖啡 夜半十二時 yāt būi ga fē yeh bun sahp yih sìh
玻璃倒影 多偷看一次 bō lēi dou yíng dō tāu hon yāt chi
知否這陌生路人 jī fáu jéh mahk sāng louh yàhn
喜歡繞著你奔馳 héi fūn yíu jeuk néih bān chìh
這些夜也準時飄至 jéh sē yeh yáh jéun sìh pīu ji
習慣隔膜中相依 jaahp gwaan gaak mohk jūng sēung yī
自製這幻覺心儀 jih jai jéh waahn gok sām yìh
永遠幸福中無倦意 wíhng yúhn hahng fūk jūng mòuh gyuhn yi
這一個不相識的約會 jéh yāt go bāt sēung sīk dīk yeuk wuih
似兩心的一個舞會 Hey… chíh léuhng sām dīk yāt go móuh wúi Hey…
靜望著只可以意會 jihng mohng jeuk jí hó yíh yi wuih
怕與你同乾一杯 pa yúh néih tùhng gōn yāt būi
怕最後傷心和後悔 pa jeui hauh sēung sām wòh hauh fui
一杯咖啡 夜半是淡黃 yāt būi ga fē yeh bun sih daahm wòhng
一雙眼光 都隱晦偷看 yāt sēung ngáahn gwōng dōu yán fui tāu hon
雙方的夢也在旁 sēung fōng dīk muhng yáh joih pòhng
雙方等待也深藏 sēung fōng dáng doih yáh sām chòhng
都躲避這激情釋放 dōu dó beih jéh gīk chìhng sīk fong
習慣隔膜中相依 jaahp gwaan gaak mohk jūng sēung yī
自製這幻覺心儀 jih jai jéh waahn gok sām yìh
永遠幸福中無倦意 wíhng yúhn hahng fūk jūng mòuh gyuhn yi
這一個不相識的約會 Hey hey jéh yāt go bāt sēung sīk dīk yeuk wuih Hey hey
似兩心的一個舞會 Hey hey hey chíh léuhng sām dīk yāt go móuh wúi Hey hey hey
靜望著只可以意會 jihng mohng jeuk jí hó yíh yi wuih
怕與你同乾一杯 pa yúh néih tùhng gōn yāt būi
怕最後傷心和後悔 pa jeui hauh sēung sām wòh hauh fui
這一個不相識的約會 Hey hey jéh yāt go bāt sēung sīk dīk yeuk wuih Hey hey
似兩心的一個舞會 Hey hey chíh léuhng sām dīk yāt go móuh wúi Hey hey
靜望著只可以意會 jihng mohng jeuk jí hó yíh yi wuih
怕與你同乾一杯 pa yúh néih tùhng gōn yāt būi
怕最後傷心和後悔 pa jeui hauh sēung sām wòh hauh fui
Hey 一天總後悔 (Hey…) Hey yāt tīn júng hauh fui (Hey…)
怕愛火多一次變灰 (Hoy yea yea…) pa oi fó dō yāt chi bin fūi (Hoy yea yea…)
這美好不相識的約會 (Hey…) jéh méih hóu bāt sēung sīk dīk yeuk wuih (Hey…)
似兩心的一個舞會 (Eh…) chíh léuhng sām dīk yāt go móuh wúi (Eh…)
你我都一生不後悔 (Eh eh…) néih ngóh dōu yāt sāng bāt hauh fui (Eh eh…)
怕愛火多一次變灰 (Eh eh eh eh…) pa oi fó dō yāt chi bin fūi (Eh eh eh eh…)
這美好不相識的約會 jéh méih hóu bāt sēung sīk dīk yeuk wuih
似兩心的一個舞會 (Hey hey…) chíh léuhng sām dīk yāt go móuh wúi (Hey hey…)
你我都一生不後悔 néih ngóh dōu yāt sāng bāt hauh fui

About This Song

Song Title 不相識的約會 (bāt sēung sīk dīk yeuk wuih)
Meaning Blind date
Release
Music Raymond Wang
Lyrics Keith Chan Siu-kei
Arrangement Raymond Wang
Buy This Song iTunes