Put the Key in the Mailbox (把鎖匙投進信箱) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
輕輕張開眼 天已快亮 hīng hīng jēung hōi ngáahn tīn yíh faai leuhng
轉身想親你 偷吻臉上 jyun sān séung chān néih tāu máhn líhm seuhng
怎麼竟找不到 你此刻那方 jám mō gíng jáau bāt dóu néih chí hāk náh fōng
現實混合著夢兒 漸變徬徨 yihn saht wahn hahp jeuk muhng yìh jihm bin pòhng wòhng
還暖的床上 wàahn nyúhn dīk chòhng seuhng
有你這冷冷的紙張 yáuh néih jéh láahng láahng dīk jí jēung
筆跡似在勾銷一筆帳 bāt jīk chíh joih ngāu sīu yāt bāt jeung
人現已消失他方 yàhn yihn yíh sīu sāt tā fōng
紙張中宣告 心已變樣 jí jēung jūng syūn gou sām yíh bin yeuhng
應該分開了 不想作狀 yīng gōi fān hōi líuh bāt séung jok johng
搬走應搬的東西 不必再想 būn jáu yīng būn dīk dūng sāi bāt bīt joi séung
鎖起該鎖的一切 só héi gōi só dīk yāt chai
這把鑰匙 投放於信箱 jéh bá yeuhk sìh tàuh fong yū seun sēung
放棄再見你的幻想 fong hei joi gin néih dīk waahn séung
彷彿我就算哭幾多趟 fóng fāt ngóh jauh syun hūk géi dō tong
難敵這白紙一張 (白紙一張) nàahn dihk jéh baahk jí yāt jēung (baahk jí yāt jēung)
我為你 我為你 ngóh waih néih ngóh waih néih
到底終於得到什麼 dou dái jūng yū dāk dou sahm mō
還是這悲哀結果 wàahn sih jéh bēi ōi git gwó
這份愛 這份愛 jéh fahn oi jéh fahn oi
到底終於得到什麼 dou dái jūng yū dāk dou sahm mō
還是這傷心結果 wàahn sih jéh sēung sām git gwó
像鎖起剛破裂的心碎 jeuhng só héi gōng po liht dīk sām seui
鎖匙投於信箱離去 só sìh tàuh yū seun sēung lèih heui
再下去 再下去 joi hah heui joi hah heui
到底終於得到什麼 dou dái jūng yū dāk dou sahm mō
還是這鎖上的我 wàahn sih jéh só seuhng dīk ngóh
Hoo … hoo…
紙張中宣告 心已變樣 jí jēung jūng syūn gou sām yíh bin yeuhng
應該分開了 不想作狀 yīng gōi fān hōi líuh bāt séung jok johng
搬走應搬的東西 不必再想 būn jáu yīng būn dīk dūng sāi bāt bīt joi séung
鎖起該鎖的一切 só héi gōi só dīk yāt chai
這把鑰匙 投放於信箱 jéh bá yeuhk sìh tàuh fong yū seun sēung
放棄再見你的幻想 fong hei joi gin néih dīk waahn séung
彷彿我就算哭幾多趟 fóng fāt ngóh jauh syun hūk géi dō tong
難敵這白紙一張 (白紙一張) nàahn dihk jéh baahk jí yāt jēung (baahk jí yāt jēung)
我為你 我為你 ngóh waih néih ngóh waih néih
到底終於得到什麼 dou dái jūng yū dāk dou sahm mō
還是這悲哀結果 wàahn sih jéh bēi ōi git gwó
這份愛 這份愛 jéh fahn oi jéh fahn oi
到底終於得到什麼 dou dái jūng yū dāk dou sahm mō
還是這傷心結果 wàahn sih jéh sēung sām git gwó
像鎖起剛破裂的心碎 jeuhng só héi gōng po liht dīk sām seui
鎖匙投於信箱離去 só sìh tàuh yū seun sēung lèih heui
再下去 再下去 joi hah heui joi hah heui
到底終於得到什麼 dou dái jūng yū dāk dou sahm mō
還是這鎖上的我 wàahn sih jéh só seuhng dīk ngóh

About This Song

Song Title 把鎖匙投進信箱 (bá só sìh tàuh jeun seun sēung)
Meaning Put the key in the mailbox
Release
Music Marino Perez
Lyrics Yuen-Leung Poon
Arrangement Tony A
Buy This Song iTunes
Spanish Version I’m Free (Soy Libre, performed by Yuri)