Lover (愛侶) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
新的恬靜是這新生命 sān dīk tìhm jihng sih jéh sān sāng mihng
看著你是這愉快心境 hon jeuk néih sih jéh yùh faai sām gíng
心內驟覺頓然年輕 sām noih jaauh gok deuhn yìhn nìhn hīng
全是你給予的溫馨 chyùhn sih néih kāp yúh dīk wān hīng
從前的我從無經過 chùhng chìhn dīk ngóh chùhng mòuh gīng gwo
能如這樣如此恬靜 nàhng yùh jéh yeuhng yùh chí tìhm jihng
愛是這樣這麼不經意 oi sih jéh yeuhng jéh mō bāt gīng yi
凝望你便尋著究竟 yìhng mohng néih bihn chàhm jeuk gau gíng
如今在臂內感覺 yùh gām joih bei noih gám gok
是你溫暖的心正和應 sih néih wān nyúhn dīk sām jing wòh ying
新的恬靜是這柔情 sān dīk tìhm jihng sih jéh yàuh chìhng
令我共你沒法能再清醒 lihng ngóh guhng néih muht faat nàhng joi chīng síng
生命是美麗而常青 sāng mihng sih méih laih yìh sèuhng chīng
融掉了身邊的冷冰 yùhng diuh líuh sān bīn dīk láahng bīng
從前的我從無經過 chùhng chìhn dīk ngóh chùhng mòuh gīng gwo
能如這樣如此恬靜 nàhng yùh jéh yeuhng yùh chí tìhm jihng
愛是這樣奇特的感覺 oi sih jéh yeuhng kèih dahk dīk gám gok
凝望你便尋著究竟 yìhng mohng néih bihn chàhm jeuk gau gíng
如今在臂內感覺是暖 yùh gām joih bei noih gám gok sih nyúhn
容你的心正和應 yùhng néih dīk sām jing wòh ying
新的音階譜出新的心醉 sān dīk yām gāai póu chēut sān dīk sām jeui
帶動了二人 融為樂句 daai duhng líuh yih yàhn  yùhng wàih ngohk geui
無須寫出哀怨的詩句 mòuh sēui sé chēut ōi yun dīk sī geui
來共你安於這裡 lòih guhng néih ōn yū jéh léuih
新生的心在這新的思緒 sān sāng dīk sām joih jéh sān dīk sī séuih
愛著你在這兒全無後退 oi jeuk néih joih jéh yìh chyùhn mòuh hauh teui
重新點起溫暖的相對 chùhng sān dím héi wān nyúhn dīk sēung deui
融在愛中的愛侶 yùhng joih oi jūng dīk oi léuih
新的恬靜是這新生命 sān dīk tìhm jihng sih jéh sān sāng mihng
看著你是這愉快心境 hon jeuk néih sih jéh yùh faai sām gíng
生命是美麗而常青 sāng mihng sih méih laih yìh sèuhng chīng
全是你給予的溫馨 chyùhn sih néih kāp yúh dīk wān hīng
從前的我從無經過 chùhng chìhn dīk ngóh chùhng mòuh gīng gwo
能如這樣如此恬靜 nàhng yùh jéh yeuhng yùh chí tìhm jihng

About This Song

Song Title 愛侶 (oi léuih)
Meaning Lover
Release
Music Lam Manyee
Lyrics Andrew Lam
Arrangement Lam Manyee