And Then One Day (然後某天) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
早知這種叫做苦戀 jóu jī jéh júng giu jouh fú lyún
但我偏偏沒看穿 daahn ngóh pīn pīn muht hon chyūn
早知他所愛隨風轉 jóu jī tā só oi chèuih fūng jyun
但置身深淵 完全無力計算 daahn ji sān sām yūn yùhn chyùhn mòuh lihk gai syun
只因仍然心軟 Ooh jí yān yìhng yìhn sām yúhn Ooh
No 只因無從挑選 No jí yān mòuh chùhng tīu syún
然後某天似某齣苦戲 yìhn hauh máuh tīn chíh máuh chēut fú hei
然後送他遠走高飛 yìhn hauh sung tā yúhn jáu gōu fēi
怎麼今天一早說中 太了不起 jám mō gām tīn yāt jóu syut jūng taai líuh bāt héi
然後某天再記不起 yìhn hauh máuh tīn joi gei bāt héi
然後對他完全心死 yìhn hauh deui tā yùhn chyùhn sām séi
可惜今天等他愛我已快枯死 hó sīk gām tīn dáng tā oi ngóh yíh faai fū séi
早應該將說話縮短 jóu yīng gōi jēung syut wah sūk dyún
就算想哭 別說穿 jauh syun séung hūk biht syut chyūn
早知他反應是兜圈 jóu jī tā fáan ying sih dāu hyūn
別再逼他講 無謂移近半寸 biht joi bīk tā góng mòuh waih yìh káhn bun chyun
怎麼仍然心軟 Ooh jám mō yìhng yìhn sām yúhn Ooh
No 怎麼無從挑選 No jám mō mòuh chùhng tīu syún
然後某天似某齣苦戲 yìhn hauh máuh tīn chíh máuh chēut fú hei
然後送他遠走高飛 yìhn hauh sung tā yúhn jáu gōu fēi
即使今天一早說中 難捨棄 jīk sí gām tīn yāt jóu syut jūng nàahn sé hei
然後某天再記不起 yìhn hauh máuh tīn joi gei bāt héi
然後對他完全心死 yìhn hauh deui tā yùhn chyùhn sām séi
可惜今天等他愛我已快枯死 hó sīk gām tīn dáng tā oi ngóh yíh faai fū séi
無謂移近半寸 mòuh waih yìh káhn bun chyun
怎麼仍然心軟 Ooh jám mō yìhng yìhn sām yúhn Ooh
No 怎麼無從挑選 No jám mō mòuh chùhng tīu syún
然後某天似某齣苦戲 yìhn hauh máuh tīn chíh máuh chēut fú hei
然後送他遠走高飛 yìhn hauh sung tā yúhn jáu gōu fēi
怎麼今天一早說中 太了不起 jám mō gām tīn yāt jóu syut jūng taai líuh bāt héi
然後某天再記不起 yìhn hauh máuh tīn joi gei bāt héi
然後對他完全心死 yìhn hauh deui tā yùhn chyùhn sām séi
可惜今天等他愛我已快枯死 hó sīk gām tīn dáng tā oi ngóh yíh faai fū séi
然後某天似某齣苦戲 yìhn hauh máuh tīn chíh máuh chēut fú hei
然後送他遠走高飛 yìhn hauh sung tā yúhn jáu gōu fēi
即使今天一早說中 難捨棄 jīk sí gām tīn yāt jóu syut jūng nàahn sé hei
然後某天再記不起 yìhn hauh máuh tīn joi gei bāt héi
然後對他完全心死 yìhn hauh deui tā yùhn chyùhn sām séi
可惜今天等他愛我已快枯死 hó sīk gām tīn dáng tā oi ngóh yíh faai fū séi
Ooh…

About This Song

Song Title 然後某天 (yìhn hauh máuh tīn)
Meaning And then one day
Release
Music Chris White
Lyrics Lin Xi
Arrangement Richard Yuen
Buy This Song iTunes
English Version Never Alone (performed by EPO)