Still Waiting (又繼續等) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
Mmm … baby
怎麼會是你 jám mō wuih sih néih
懷著蒼桑滿身的你 wàaih jeuk chōng sōng múhn sān dīk néih
完全令我瘋狂 完全擒住我眼光 yùhn chyùhn lihng ngóh fūng kòhng yùhn chyùhn kàhm jyuh ngóh ngáahn gwōng
願共你躺 yuhn guhng néih tóng
可惜你是你 hó sīk néih sih néih
曾被戀火灼傷的你 chàhng beih lyún fó cheuk sēung dīk néih
仍然像要躲藏 仍然流浪往遠方 yìhng yìhn jeuhng yiu dó chòhng yìhng yìhn làuh lohng wóhng yúhn fōng
共我講 guhng ngóh góng
Little girl, please don’t wait for me
總會有你所愛 共你永遠相愛 júng wuih yáuh néih só oi guhng néih wíhng yúhn sēung oi
Oh little girl, please don’t wait for me
總會有你所愛 共你永遠相愛 júng wuih yáuh néih só oi guhng néih wíhng yúhn sēung oi
我獨自再等 ngóh duhk jih joi dáng
又繼續等 浪費日子去等待 冀待 yauh gai juhk dáng lohng fai yaht jí heui dáng doih kei doih
又繼續等 但愛不在 yauh gai juhk dáng daahn oi bāt joih
許多好友問我 héui dō hóu yáuh mahn ngóh
何事始終隻身一個 hòh sih chí jūng jek sān yāt go
逢人便答很忙 無閒來覓愛歌 fùhng yàhn bihn daap hán mòhng mòuh hàahn lòih mihk oi gō
實在說謊 saht joih syut fōng
始終也是你 chí jūng yáh sih néih
流浪他方遠方的你 làuh lohng tā fōng yúhn fōng dīk néih
仍纏著我心房 仍然期望共你躺 yìhng chìhn jeuk ngóh sām fòhng yìhng yìhn kèih mohng guhng néih tóng
但你講 daahn néih góng
Little girl, please don’t wait for me
總會有你所愛 共你永遠相愛 júng wuih yáuh néih só oi guhng néih wíhng yúhn sēung oi
Oh little girl, please don’t wait for me
總會有你所愛 共你永遠相愛 júng wuih yáuh néih só oi guhng néih wíhng yúhn sēung oi
我獨自再等 ngóh duhk jih joi dáng
又繼續等 浪費日子去等待 冀待 yauh gai juhk dáng lohng fai yaht jí heui dáng doih kei doih
(I’m still waiting for love)
又繼續等 但愛不在 yauh gai juhk dáng daahn oi bāt joih
(Oh I’m just a fool, come back)
又繼續等 浪費日子去等待 冀待 yauh gai juhk dáng lohng fai yaht jí heui dáng doih kei doih
(Oh I miss you for love)
又繼續等 但愛不在 yauh gai juhk dáng daahn oi bāt joih
(Oh for your love)
又再等 yauh joi dáng
但你講 daahn néih góng
Little girl, please don’t wait for me
總會有你所愛 共你永遠相愛 júng wuih yáuh néih só oi guhng néih wíhng yúhn sēung oi
Oh little girl, please don’t wait for me (don’t wait for me)
總會有你所愛 共你永遠相愛 júng wuih yáuh néih só oi guhng néih wíhng yúhn sēung oi
Oh little girl, please don’t wait for me (don’t wait for me, yeah)
總會有你所愛 共你永遠相愛 júng wuih yáuh néih só oi guhng néih wíhng yúhn sēung oi
Oh little girl, please don’t wait for me
總會有你所愛 共你永遠相愛 júng wuih yáuh néih só oi guhng néih wíhng yúhn sēung oi
Oh little girl, please don’t wait for me
總會有你所愛 共你永遠相愛 júng wuih yáuh néih só oi guhng néih wíhng yúhn sēung oi

About This Song

Song Title 又繼續等 (yauh gai juhk dáng)
Meaning Keep waiting again
Release
Music Deke Richards
Lyrics Richard Lam
Arrangement Raymond Wang
Buy This Song iTunes
English Version I’m Still Waiting (performed by Diana Ross)