Boring Coffee (悶人咖啡) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
柔情望這咖啡杯 yàuh chìhng mohng jéh ga fē būi
用嘴親親它似依似偎 yuhng jéui chān chān tā chíh yī chíh wūi
糊塗是這咖啡杯 wùh tòuh sih jéh ga fē būi
偏偏它反應卻不會 pīn pīn tā fáan ying keuk bāt wuih
為何像咖啡不意會 waih hòh jeuhng ga fē bāt yi wuih
你使我差點崩潰 néih sí ngóh chā dím bāng kúi
誰像你這樣蠢 像你這樣蠢 sèuih jeuhng néih jéh yeuhng chéun jeuhng néih jéh yeuhng chéun
但蠢得這麼匹配 daahn chéun dāk jéh mō pāt pui
仍然無後悔 yìhng yìhn mòuh hauh fui
仍不想說一聲再會 yìhng bāt séung syut yāt sīng joi wuih
縱心有點灰 jung sām yáuh dím fūi
但留戀你愚昧 Ha daahn làuh lyún néih yùh muih Ha
動人動人cafe 悶人悶人是你 duhng yàhn duhng yàhn cafe muhn yàhn muhn yàhn sih néih
為何為何未會讓我愛心支配 waih hòh waih hòh meih wuih yeuhng ngóh oi sām jī pui
悶人悶人cafe 動人動人是你 muhn yàhn muhn yàhn cafe duhng yàhn duhng yàhn sih néih
為何為何未會說一聲意會 waih hòh waih hòh meih wuih syut yāt sīng yi wuih
柔情地再叫一杯 yàuh chìhng deih joi giu yāt būi
害羞的分你咖啡半杯 hoih sāu dīk fān néih ga fē bun būi
糊塗是你仍不意會 wùh tòuh sih néih yìhng bāt yi wuih
仍悶人的挨椅背 yìhng muhn yàhn dīk āai yí bui
誰像你這樣蠢 像你這樣蠢 sèuih jeuhng néih jéh yeuhng chéun jeuhng néih jéh yeuhng chéun
但蠢得這麼匹配 daahn chéun dāk jéh mō pāt pui
仍然無後悔 yìhng yìhn mòuh hauh fui
仍不想說一聲再會 yìhng bāt séung syut yāt sīng joi wuih
縱心有點灰 jung sām yáuh dím fūi
但留戀你愚昧 Ha daahn làuh lyún néih yùh muih Ha
動人動人cafe 悶人悶人是你 duhng yàhn duhng yàhn cafe muhn yàhn muhn yàhn sih néih
為何為何未會讓我愛心支配 waih hòh waih hòh meih wuih yeuhng ngóh oi sām jī pui
悶人悶人cafe 動人動人是你 muhn yàhn muhn yàhn cafe duhng yàhn duhng yàhn sih néih
為何為何未會說一聲意會 waih hòh waih hòh meih wuih syut yāt sīng yi wuih
仍然無後悔 yìhng yìhn mòuh hauh fui
仍不想說一聲再會 yìhng bāt séung syut yāt sīng joi wuih
縱心有點灰 jung sām yáuh dím fūi
但留戀你愚昧 Ha daahn làuh lyún néih yùh muih Ha
動人動人cafe 悶人悶人是你 duhng yàhn duhng yàhn cafe muhn yàhn muhn yàhn sih néih
為何為何未會讓我愛心支配 waih hòh waih hòh meih wuih yeuhng ngóh oi sām jī pui
悶人悶人cafe 動人動人是你 muhn yàhn muhn yàhn cafe duhng yàhn duhng yàhn sih néih
為何為何未會說一聲意會 waih hòh waih hòh meih wuih syut yāt sīng yi wuih
悶人悶人cafe 動人動人是你 muhn yàhn muhn yàhn cafe duhng yàhn duhng yàhn sih néih
但仍但仍然會再依偎 daahn yìhng daahn yìhng yìhn wuih joi yī wūi
動人動人cafe 悶人悶人是你 duhng yàhn duhng yàhn cafe muhn yàhn muhn yàhn sih néih
為何為何未會 waih hòh waih hòh meih wuih

About This Song

Song Title 悶人咖啡 (muhn yàhn ga fē)
Meaning Boring coffee
Release
Music Gary Tong
Lyrics Lai-Mau Chow
Arrangement Gary Tong
Buy This Song iTunes