No Reason (無原因) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
無原因 若研究為何戀上他 mòuh yùhn yān yeuhk yìhn gau waih hòh lyún seuhng tā
無原因 只知道熱愛在燒滾靈魂 mòuh yùhn yān jí jī douh yiht oi joih sīu gwán lìhng wàhn
無原因 若查探為何愛他 mòuh yùhn yān yeuhk chàh taam waih hòh oi tā
愛似風 不懂說理 oi chíh fūng bāt dúng syut léih
沒發問 只知前行 muht faat mahn jí jī chìhn hàhng
情感無原因 情如雨夜接吻 chìhng gám mòuh yùhn yān chìhng yùh yúh yeh jip máhn
無計算為何 而只知要發生 Oh yeah mòuh gai syun waih hòh yìh jí jī yiu faat sāng Oh yeah
似海 永遠翻滾與奔放 chíh hói wíhng yúhn fāan gwán yúh bān fong
是我對他的愛 sih ngóh deui tā dīk oi
不需要有半個原因 bāt sēui yiu yáuh bun go yùhn yān
長長路裡明和暗 chèuhng chèuhng louh léuih mìhng wòh am
從無問過何解願共行 chùhng mòuh mahn gwo hòh gáai yuhn guhng hàhng
只知熱情是一生 jí jī yiht chìhng sih yāt sāng
情感無原因 情如雨夜接吻 chìhng gám mòuh yùhn yān chìhng yùh yúh yeh jip máhn
無計算為何 而只知道很興奮 mòuh gai syun waih hòh yìh jí jī douh hán hīng fáhn
無原因 若查探為何愛他 mòuh yùhn yān yeuhk chàh taam waih hòh oi tā
愛似風 不懂說理 oi chíh fūng bāt dúng syut léih
沒發問 只知前行 muht faat mahn jí jī chìhn hàhng
情感無原因 情如雨夜接吻 chìhng gám mòuh yùhn yān chìhng yùh yúh yeh jip máhn
無計算為何 而只知要發生 Oh yeah mòuh gai syun waih hòh yìh jí jī yiu faat sāng Oh yeah
似海 永遠翻滾與奔放 chíh hói wíhng yúhn fāan gwán yúh bān fong
是我對他的愛 sih ngóh deui tā dīk oi
不需要有半個原因 bāt sēui yiu yáuh bun go yùhn yān
長長路裡明和暗 chèuhng chèuhng louh léuih mìhng wòh am
從無問過何解願共行 chùhng mòuh mahn gwo hòh gáai yuhn guhng hàhng
只知熱情是一生 jí jī yiht chìhng sih yāt sāng
情感無原因 情如雨夜接吻 chìhng gám mòuh yùhn yān chìhng yùh yúh yeh jip máhn
無探索為何 無需答任何人 No mòuh taam sok waih hòh mòuh sēui daap yahm hòh yàhn No
無計算為何 而只清楚這次真 Oh mòuh gai syun waih hòh yìh jí chīng chó jéh chi jān Oh
I go for that man
I don’t know why I do
I only know that I do
I go for that man
I don’t know why I do
I only know that I do

About This Song

Song Title 無原因 (mòuh yùhn yān)
Meaning No reason
Release
Music Au San Ming
Lyrics Richard Lam
Arrangement Lam Kong Pui
Buy This Song iTunes