Beautiful Vibration (美麗的震盪) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
Ooh … yeah
這世界往往太注重階級登對合襯 jéh sai gaai wóhng wóhng taai jyu juhng gāai kāp dāng deui hahp chan
要拆散你 我真是過份 yiu chaak saan néih ngóh jān sih gwo fahn
世界縱說不好聽的話 sai gaai jung syut bāt hóu tēng dīk wah
不可使我害怕 bāt hó sí ngóh hoih pa
我愛你 愛意應份 一生 ngóh oi néih oi yi yīng fahn yāt sāng
必跟你共行 行盡這人生 bīt gān néih guhng hàhng hàhng jeuhn jéh yàhn sāng
寒流急風中也認真 hòhn làuh gāp fūng jūng yáh yihng jān
(當握你手) 人們怎講全部不緊要 (dōng āk néih sáu) yàhn mùhn jám góng chyùhn bouh bāt gán yiu
(緊握你手) 閒言全部愚笨得可笑 (gán āk néih sáu) hàahn yìhn chyùhn bouh yùh bahn dāk hó siu
你那目光是我找勇氣地方 néih náh muhk gwōng sih ngóh jáau yúhng hei deih fōng
(同行造陽光 以愛火禦寒) (tùhng hàhng jouh yèuhng gwōng yíh oi fó yuh hòhn)
When I look at you
(情懷熱烈未容許世俗綑綁) (chìhng wàaih yiht liht meih yùhng héui sai juhk kwán bóng)
I feel so strong
(同行造陽光 以愛火禦寒) (tùhng hàhng jouh yèuhng gwōng yíh oi fó yuh hòhn)
When I look at you
(同渡患難是人生美麗震盪) (tùhng douh waahn nàahn sih yàhn sāng méih laih jan dohng)
I can’t go wrong
你哪怕世間嘲笑傷害 néih náh pa sai gāann jāau siu sēung hoih
始終堅決地愛 chí jūng gīn kyut deih oi
我也要與你一樣精采 ngóh yáh yiu yúh néih yāt yeuhng jīng chói
今天到未來 同樂也同哀 gām tīn dou meih lòih tùhng lohk yáh tùhng ōi
旁人怎麼都不能阻礙 pòhng yàhn jám mō dōu bāt nàhng jó ngoih
(當握你手) 人們怎講都不緊要 (dōng āk néih sáu) yàhn mùhn jám góng dōu bāt gán yiu
(緊握你手) 閒言全部愚笨得很 (gán āk néih sáu) hàahn yìhn chyùhn bouh yùh bahn dāk hán
你那目光亮照灰與暗地方 néih náh muhk gwōng leuhng jiu fūi yúh am deih fōng
(同行造陽光 以愛火禦寒) (tùhng hàhng jouh yèuhng gwōng yíh oi fó yuh hòhn)
When I look at you
(情懷熱烈未容許世俗綑綁) (chìhng wàaih yiht liht meih yùhng héui sai juhk kwán bóng)
I feel so strong
(同行造陽光 以愛火禦寒) (tùhng hàhng jouh yèuhng gwōng yíh oi fó yuh hòhn)
When I look at you
(同渡患難是人生美麗震盪) (tùhng douh waahn nàahn sih yàhn sāng méih laih jan dohng)
I can’t go wrong
(同行造陽光 以愛火禦寒) (tùhng hàhng jouh yèuhng gwōng yíh oi fó yuh hòhn)
When I look at you
(情懷熱烈未容許世俗綑綁) (chìhng wàaih yiht liht meih yùhng héui sai juhk kwán bóng)
To love, to me
(同行造陽光 以愛火禦寒) (tùhng hàhng jouh yèuhng gwōng yíh oi fó yuh hòhn)
When I look at you
(同渡患難是人生美麗震盪) (tùhng douh waahn nàahn sih yàhn sāng méih laih jan dohng)
I can’t go wrong
(同行造陽光 以愛火禦寒) (tùhng hàhng jouh yèuhng gwōng yíh oi fó yuh hòhn)
When I look at you
(情懷熱烈未容許世俗綑綁) (chìhng wàaih yiht liht meih yùhng héui sai juhk kwán bóng)
To love, to me
(同行造陽光 以愛火禦寒) (tùhng hàhng jouh yèuhng gwōng yíh oi fó yuh hòhn)
(同渡患難是人生美麗震盪) (tùhng douh waahn nàahn sih yàhn sāng méih laih jan dohng)
Life is a song
(同行造陽光 以愛火禦寒) (tùhng hàhng jouh yèuhng gwōng yíh oi fó yuh hòhn)
Any, anytime
(情懷熱烈未容許世俗綑綁) (chìhng wàaih yiht liht meih yùhng héui sai juhk kwán bóng)
I feel so strong
(同行造陽光 以愛火禦寒) (tùhng hàhng jouh yèuhng gwōng yíh oi fó yuh hòhn)
When I look at you any, anytime
(同渡患難是人生美麗震盪) (tùhng douh waahn nàahn sih yàhn sāng méih laih jan dohng)
(同行造陽光 以愛火禦寒) (tùhng hàhng jouh yèuhng gwōng yíh oi fó yuh hòhn)
Any, anytime

About

Song Title 美麗的震盪 (méih laih dīk jan dohng)
Meaning Beautiful vibration
Release
Music Lewis Martineé
Lyrics Richard Lam
Arrangement Stephen Hogg
Buy This Song iTunes
English Version When I Looked at Him (performed by Exposé)