Clarinet in a Quiet Night (靜夜的單簧管) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
夜逐漸夜 但覺這心尚未夜 yeh juhk jihm yeh daahn gok jéh sām seuhng meih yeh
只好酒意再借 醉罷忘記是舊日那些 jí hóu jáu yi joi je jeui bah mòhng gei sih gauh yaht náh sē
靜逐漸靜 但覺這心尚未靜 jihng juhk jihm jihng daahn gok jéh sām seuhng meih jihng
窗紗風裡撒野 再靜時似心傾瀉 chēung sā fūng léuih saat yéh joi jihng sìh chíh sām kīng se
依稀的卻又聽 yī hēi dīk keuk yauh ting
舊日的單簧管響聲 gauh yaht dīk dāan wòhng gún héung sīng
他走了後心不再野 tā jáu líuh hauh sām bāt joi yéh
為何仍然撩動我 讓慾念又再賒 waih hòh yìhng yìhn lìuh duhng ngóh yeuhng yuhk nihm yauh joi sē
奏吧 代替他輕撫慰我的心底吧 jau bah doih tai tā hīng fú wai ngóh dīk sām dái bah
仍在懷念他 代替他奏吧 yìhng joih wàaih nihm tā doih tai tā jau bah
代替他深深吻我的身體吧 doih tai tā sām sām máhn ngóh dīk sān tái bah
來吹起昨天騙人那愛話 lòih chēui héi johk tīn pin yàhn náh oi wah
夢吧是夢 但覺這心尚動 muhng bah sih muhng daahn gok jéh sām seuhng duhng
只好酒意再借 教夢忘記舊日負愛者 jí hóu jáu yi joi je gaau muhng mòhng gei gauh yaht fuh oi jé
睡吧欲睡 沒有他總是未累 seuih bah yuhk seuih muht yáuh tā júng sih meih leuih
身倚窗似半斜 往事仍有點不捨 sān yí chēung chíh bun chèh wóhng sih yìhng yáuh dím bāt sé
心只想再度聽 sām jí séung joi douh ting
靜夜的單簧管響聲 jihng yeh dīk dāan wòhng gún héung sīng
消失以後 只想再野 sīu sāt yíh hauh jí séung joi yéh
為何仍然撩動我 讓慾念又再賒 waih hòh yìhng yìhn lìuh duhng ngóh yeuhng yuhk nihm yauh joi sē
奏吧 代替他輕撫慰我的心底吧 jau bah doih tai tā hīng fú wai ngóh dīk sām dái bah
仍在懷念他 代替他奏吧 yìhng joih wàaih nihm tā doih tai tā jau bah
代替他深深吻我的身體吧 doih tai tā sām sām máhn ngóh dīk sān tái bah
來吹起昨天騙人那愛話 Yeah lòih chēui héi johk tīn pin yàhn náh oi wah Yeah
為何仍然撩動我 讓慾念又再賒 waih hòh yìhng yìhn lìuh duhng ngóh yeuhng yuhk nihm yauh joi sē
奏吧 代替他輕撫慰我的心底吧 jau bah doih tai tā hīng fú wai ngóh dīk sām dái bah
仍在懷念他 代替他奏吧 yìhng joih wàaih nihm tā doih tai tā jau bah
代替他深深吻我的身體吧 doih tai tā sām sām máhn ngóh dīk sān tái bah
來吹起昨天騙人那愛話 lòih chēui héi johk tīn pin yàhn náh oi wah
來吧奏吧 來吧講話 lòih bah jau bah lòih bah góng wah
來吧奏吧 來吧躺下 lòih bah jau bah lòih bah tóng hah
來吧奏吧 代替他吧 lòih bah jau bah doih tai tā bah

About This Song

Song Title 靜夜的單簧管 (jihng yeh dīk dāan wòhng gún)
Meaning Clarinet in a quiet night
Release
Music Anthony Lun
Lyrics Lai-Mau Chow
Arrangement Anthony Lun
Buy This Song iTunes