Only You (只有你) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
Hoo, da la da da da
Hoo, da la da da da
明明憂憂鬱鬱也要笑 mìhng mìhng yāu yāu wāt wāt yáh yiu siu
明明一天都當一秒 mìhng mìhng yāt tīn dōu dong yāt míuh
明明不想騷擾 mìhng mìhng bāt séung sōu yíu
也要說很想你相邀 Woo hoo hoo ooh hoo yáh yiu syut hán séung néih sēung yīu Woo hoo hoo ooh hoo
為何一一般般也滿意 waih hòh yāt yāt būn būn yáh múhn yi
為何車聲都似詩 Ooh waih hòh chē sīng dōu chíh sī Ooh
為何一分一刻 waih hòh yāt fān yāt hāk
怎麼過亦同樣有意義 Ooh hoo jám mō gwo yihk tùhng yeuhng yáuh yi yih Ooh hoo
世間只有你不討厭 sai gāan jí yáuh néih bāt tóu yim
世間只有你會改編 sai gāan jí yáuh néih wuih gói pīn
也許只有你會發現 (會發現) yáh héui jí yáuh néih wuih faat yihn (wuih faat yihn)
唯獨我才蠢得對你萬般纏綿 wàih duhk ngóh chòih chéun dāk deui néih maahn būn chìhn mìhn
仍然不敢單身去看戲 yìhng yìhn bāt gám dāan sān heui hon hei
仍然只懂得記起 yìhng yìhn jí dúng dāk gei héi
仍然修好無期 yìhng yìhn sāu hóu mòuh kèih
不知悔恨像從沒有別離 Ooh hoo bāt jī fui hahn jeuhng chùhng muht yáuh biht lèih Ooh hoo
世間只有你不討厭 sai gāan jí yáuh néih bāt tóu yim
世間只有你會改編 sai gāan jí yáuh néih wuih gói pīn
也許只有你會發現 (會發現) yáh héui jí yáuh néih wuih faat yihn (wuih faat yihn)
唯獨我才蠢得對你萬般纏綿 wàih duhk ngóh chòih chéun dāk deui néih maahn būn chìhn mìhn
世間只有你不討厭 sai gāan jí yáuh néih bāt tóu yim
世間只有你會改編 sai gāan jí yáuh néih wuih gói pīn
也許只有你會發現 (會發現) yáh héui jí yáuh néih wuih faat yihn (wuih faat yihn)
唯獨我才蠢得對你萬般纏綿 wàih duhk ngóh chòih chéun dāk deui néih maahn būn chìhn mìhn
世間只有你 (Only one) 不討厭 (I want) sai gāan jí yáuh néih (Only one) bāt tóu yim (I want)
世間只有你 (Only one) 會改編 (I need) sai gāan jí yáuh néih (Only one) wuih gói pīn (I need)
也許只有你 (也許只有你) 會發現 (會發現) yáh héui jí yáuh néih (yáh héui jí yáuh néih) wuih faat yihn (wuih faat yihn)
唯獨我才蠢得對你萬般纏綿 wàih duhk ngóh chòih chéun dāk deui néih maahn būn chìhn mìhn
世間只有你 (Only one) 不討厭 (I want) sai gāan jí yáuh néih (Only one) bāt tóu yim (I want)
世間只有你 (Only one) 會改編 (I need) sai gāan jí yáuh néih (Only one) wuih gói pīn (I need)
也許只有你 (也許只有你) 會發現 (會發現) yáh héui jí yáuh néih (yáh héui jí yáuh néih) wuih faat yihn (wuih faat yihn)
唯獨我才蠢得對你萬般纏綿 wàih duhk ngóh chòih chéun dāk deui néih maahn būn chìhn mìhn
世間只有你 (Only one) 不討厭 (I want) sai gāan jí yáuh néih (Only one) bāt tóu yim (I want)
世間只有你 (Only one) 會改編 (I need) sai gāan jí yáuh néih (Only one) wuih gói pīn (I need)
也許只有你會發現 (會發現) yáh héui jí yáuh néih wuih faat yihn (wuih faat yihn)
唯獨我才蠢得對你萬般纏綿 wàih duhk ngóh chòih chéun dāk deui néih maahn būn chìhn mìhn

About This Song

Song Title 只有你 (jí yáuh néih)
Meaning Only you
Release
Music EPO
Lyrics Lin Xi
Arrangement Lam Kong Pui
Buy This Song iTunes
English Version You’re the Only One (performed by EPO)
Japanese Version You Are My Fantasy (performed by EPO)