No Decorations (不裝飾) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
Yea yea yea yea yea yea…
Ooh ooh…
這顆心多高興被你賞識 jéh fó sām dō gōu hing beih néih séung sīk
填滿某些空隙 得到些慰藉 tìhn múhn máuh sē hūng kwīk dāk dou sē wai jihk
可惜不滿的你一心將我改過 hó sīk bāt múhn dīk néih yāt sām jēung ngóh gói gwo
漸漸令我道別自我就像裝飾 jihm jihm lihng ngóh douh biht jih ngóh jauh jeuhng jōng sīk
只想我有魅力 每日也被你修飾 jí séung ngóh yáuh meih lihk múih yaht yáh beih néih sāu sīk
忘記我的思憶 求增加吸引力 mòhng gei ngóh dīk sī yīk kàuh jāng gā kāp yáhn lihk
改寫心裡感覺 改裝這個軀殼 gói sé sām léuih gám gok gói jōng jéh go kēui hok
就像幻覺 就用直覺漫漫挑剔 jauh jeuhng waahn gok jauh yuhng jihk gok maahn maahn tīu tīk
但我心是否尚有多麼缺陷 Hoo hoo hoo hoo daahn ngóh sām sih fáu seuhng yáuh dō mō kyut haahm Hoo hoo hoo hoo
但我心是否令你不想接近 Ooh ooh ah daahn ngóh sām sih fáu lihng néih bāt séung jip gahn Ooh ooh ah
不裝飾看真我吧 聽我真說話 bāt jōng sīk hon jān ngóh bah tēng ngóh jān syut wah
Whoa whoa whoa, whoa whoa ooh hoo
不裝飾也相襯吧 給我真愛吧 bāt jōng sīk yáh sēung chan bah kāp ngóh jān oi bah
Whoa whoa whoa hoo, whoa whoa ooh hoo
想改變我命運 聽命再造我身心 séung gói bin ngóh mihng wahn ting mihng joi jouh ngóh sān sām
如要理想逼真 何不找一個別人 yùh yiu léih séung bīk jān hòh bāt jáau yāt go biht yàhn
不必給我指引 不必將我幽禁 bāt bīt kāp ngóh jí yáhn bāt bīt jēung ngóh yāu gam
但願讓我盡量自我漫漫一生 daahn yuhn yeuhng ngóh jeuhn lèuhng jih ngóh maahn maahn yāt sāng
但我心是否尚有多麼缺陷 Hoo hoo hoo hoo daahn ngóh sām sih fáu seuhng yáuh dō mō kyut haahm Hoo hoo hoo hoo
但我心是否令你不想接近 Ooh ooh ah daahn ngóh sām sih fáu lihng néih bāt séung jip gahn Ooh ooh ah
不裝飾看真我吧 聽我真說話 bāt jōng sīk hon jān ngóh bah tēng ngóh jān syut wah
Whoa whoa whoa, whoa whoa ooh hoo
不裝飾也相襯吧 給我真愛吧 bāt jōng sīk yáh sēung chan bah kāp ngóh jān oi bah
Whoa whoa whoa hoo, whoa whoa ooh hoo
但我心是否尚有多麼缺陷 Hoo hoo hoo hoo daahn ngóh sām sih fáu seuhng yáuh dō mō kyut haahm Hoo hoo hoo hoo
但我心是否令你不想接近 Ooh ooh ah daahn ngóh sām sih fáu lihng néih bāt séung jip gahn Ooh ooh ah
不裝飾看真我吧 聽我真說話 bāt jōng sīk hon jān ngóh bah tēng ngóh jān syut wah
Whoa whoa whoa, whoa whoa whoa, whoa whoa ooh hoo
不裝飾也相襯吧 給我真愛吧 bāt jōng sīk yáh sēung chan bah kāp ngóh jān oi bah
Whoa whoa whoa ooh ooh ooh, whoa whoa ooh hoo ooh ah
Whoa whoa whoa hoo, whoa whoa ooh hoo
不裝飾看真我吧 聽我真說話 bāt jōng sīk hon jān ngóh bah tēng ngóh jān syut wah
Whoa whoa whoa, whoa whoa whoa, whoa whoa ooh hoo
不裝飾也相襯吧 給我真愛吧 bāt jōng sīk yáh sēung chan bah kāp ngóh jān oi bah
Whoa whoa whoa ooh ooh, whoa whoa ooh hoo ah
不裝飾看真我吧 bāt jōng sīk hon jān ngóh bah

About This Song

Song Title 不裝飾 (bāt jōng sīk)
Meaning No decorations
Release
Music EPO
Lyrics Keith Chan Siu-kei
Arrangement Richard Yuen
Buy This Song iTunes
Japanese Version I Wanna Live in Various Countries (いろんな国で暮らしたい, performed by EPO)