Keep It Together Lyrics

Cantonese Yale Romanization
(Keep, keep it together forever, together)
(Keep, keep it together forever, together)
(Keep, keep it together forever, together)
(Keep, keep it together forever, together)
悶透眼光在鏡內怎對抗 muhn tau ngáahn gwōng joih geng noih jám deui kong
願我到處闖 盡棄困倦的以往 yuhn ngóh dou chyu chóng jeuhn hei kwan gyuhn dīk yíh wóhng
但你說不好 俗世似一個網 daahn néih syut bāt hóu juhk sai chíh yāt go móhng
令我極費解 沒法領會這答案 lihng ngóh gihk fai gáai muht faat líhng wuih jéh daap on
不要諸多指教我好嗎 bāt yiu jyū dō jí gaau ngóh hóu ma
不必多牽掛 讓我放心飛去吧 bāt bīt dō hīn gwa yeuhng ngóh fong sām fēi heui bah
別令我這生萬事也退縮驚怕 biht lihng ngóh jéh sāng maahn sih yáh teui sūk gīng pa
別在說廢話 道理百噸高聲的說 biht joih syut fai wá douh léih baak dēun gōu sīng dīk syut
Keep it together 願你快歸家 Keep it together yuhn néih faai gwāi gā
珍惜溫暖 互愛相助吧 jān sīk wān nyúhn wuh oi sēung joh bah
Keep it together 你倘歸家 Keep it together néih tóng gwāi gā
定覺得愉快些 習慣些 dihng gok dāk yùh faai sē jaahp gwaan sē
空虛感覺漸沉下 hūng hēui gám gok jihm chàhm hah
混入了世間 令我目光四散 wahn yahp líuh sai gāan lihng ngóh muhk gwōng sei saan
獨自向上去攀 漸覺內心變冷 duhk jih heung seuhng heui pāan jihm gok noih sām bin láahng
未慣面對孤單 未慣勢利的冷眼 meih gwaan mihn deui gū dāan meih gwaan sai leih dīk láahng ngáahn
沒伴侶共我分擔 沒結局的慨嘆 muht buhn léuih guhng ngóh fān dāam muht git guhk dīk koi taan
多記掛當天傷透了爸媽 dō gei gwa dōng tīn sēung tau líuh bā mā
心中牽掛 渴望快些歸去吧 sām jūng hīn gwa hot mohng faai sē gwāi heui bah
路上滿野花 艷麗也太多險詐 louh seuhng múhn yéh fā yihm laih yáh taai dō hím ja
路上滿笑聲 就似刺刀不懂招架 louh seuhng múhn siu sīng jauh chíh chi dōu bāt dúng jīu ga
Keep it together 願你快歸家 Keep it together yuhn néih faai gwāi gā
珍惜溫暖 互愛相助吧 jān sīk wān nyúhn wuh oi sēung joh bah
Keep it together 你倘歸家 Keep it together néih tóng gwāi gā
定覺得愉快些 習慣些 dihng gok dāk yùh faai sē jaahp gwaan sē
空虛感覺漸沉下 hūng hēui gám gok jihm chàhm hah
我要發個毒誓要向上爬 ngóh yiu faat go duhk saih yiu heung seuhng pàh
唔想成世做住井底蛙 m̀h séung sèhng sai jouh jyuh jéng dái wā
話要飛身出嚟 要周圍𥄫下 wah yiu fēi sān chēut lèih yiu jāu wàih gahp hah
望望呢幅世界嘅大圖畫 mohng mohng nī fūk sai gaai ge daaih tòuh wá
你終於發現呢個世途好險詐 néih jūng yū faat yihn nī go sai tòuh hóu hím ja
突然諗起阿爸又掛住咗媽打 daht yìhn nám héi a bàh yauh gwa jyuh jó mā dá
佢日日揾阿盲公去同你占卦 kéuih yaht yaht wán a màahng gūng heui tùhng néih jīm gwa
想知阿女你幾時會歸家啊 séung jī a néuih néih géi sìh wuih gwāi gā a
現我知錯 這世界像星河 yihn ngóh jī cho jéh sai gaai jeuhng sīng hòh
夢有太多 別問我失去為何 muhng yáuh taai dō biht mahn ngóh sāt heui waih hòh
還覺太多 隨時年在消磨 wàahn gok taai dō chèuih sìh nìhn joih sīu mòh
沒有結果 理想失去 極傻極無助 muht yáuh git gwó léih séung sāt heui gihk sòh gihk mòuh joh
Mm mmm
(Keep, keep it together forever, together)
(Keep, keep it together forever, together)
多記掛當天傷透了爸媽 dō gei gwa dōng tīn sēung tau líuh bā mā
心中牽掛 渴望快些歸去吧 sām jūng hīn gwa hot mohng faai sē gwāi heui bah
路上滿野花 艷麗也太多險詐 louh seuhng múhn yéh fā yihm laih yáh taai dō hím ja
路上滿笑聲 就似刺刀不懂招架 louh seuhng múhn siu sīng jauh chíh chi dōu bāt dúng jīu ga
Keep it together 願我快歸家 Keep it together yuhn ngóh faai gwāi gā
珍惜溫暖 互愛相助吧 jān sīk wān nyúhn wuh oi sēung joh bah
Keep it together 我倘歸家 Keep it together ngóh tóng gwāi gā
定覺得愉快些 習慣些 dihng gok dāk yùh faai sē jaahp gwaan sē
空虛感覺漸沉下 hūng hēui gám gok jihm chàhm hah
哈哈鏡笑笑哈哈
(Keep, keep it together)
hā hā geng siu siu hā hā
(Keep, keep it together)
照到你呢個大傻瓜
(Keep people together forever and ever)
jiu dóu néih nī go daaih sòh gwā
(Keep people together forever and ever)
你以為任性就好瀟灑
(Keep, keep it together)
néih yíh wàih yahm sing jauh hóu sīu sá
(Keep, keep it together)
以為你真係麥當娜
(Keep people together forever and ever aha)
yíh wàih néih jān haih mahk dōng nàh
(Keep people together forever and ever aha)
你今次跌低你就唔使怕
(Keep, keep it together)
néih gām chi dit dāi néih jauh m̀h sái pa
(Keep, keep it together)
喺人世間始終都係有人墮馬
(Keep people together forever and ever)
hái yàhn sai gāan chí jūng dōu haih yáuh yàhn doh máh
(Keep people together forever and ever)
捱到最後梗係有啲火花
(Keep, keep it together)
ngàaih dou jeui hauh gáng haih yáuh dī fó fā
(Keep, keep it together)
因為失敗乃係成功嘅媽媽
(Keep people together forever and ever aha)
yān waih sāt baaih náaih haih sìhng gūng ge màh mā
(Keep people together forever and ever aha)
(Keep, keep it together, keep people together forever and ever)
(Keep, keep it together, keep people together forever and ever aha)
(Keep, keep it together, keep people together forever and ever)
(Keep, keep it together, keep people together forever and ever aha)
(Keep, keep it together, keep people together forever and ever)
(Keep, keep it together, keep people together forever and ever aha)
(Keep, keep it together, keep people together forever and ever)
(Keep, keep it together, keep people together forever and ever aha, together)

About This Song

Song Title Keep It Together
Performed With Softhard
Release
Music
 • Madonna
 • Stephen Bray
Lyrics Keith Chan Siu-kei
Buy This Song iTunes
English Version Keep It Together (performed by Madonna)