Roaming (遊蕩) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
夜已漸濃 沒法服從 在蠢蠢作動 yeh yíh jihm nùhng muht faat fuhk chùhng joih chéun chéun jok duhng
為這面容 畫上化妝 遮掩了苦痛 waih jéh mihn yùhng waahk séuhng fa jōng jē yím líuh fú tung
假裝多放鬆 gá jōng dō fong sūng
亂去蕩遊 蕩進夜流 陌生者邂逅 lyuhn heui dohng yàuh dohng jeun yeh làuh mahk sāng jé háaih hauh
伴我漫遊 附上美酒 想把我擁有 buhn ngóh maahn yàuh fuh séuhng méih jáu séung bá ngóh yúng yáuh
難補我內心傷口 心灰透 nàahn bóu ngóh noih sām sēung háu sām fūi tau
Too much, too soon
Too much, too soon
不想這樣解悶 bāt séung jéh yeuhng gáai muhn
別來接管 biht lòih jip gún
誰可跟他的一切對換 sèuih hó gān tā dīk yāt chai deui wuhn
這夜深只想尋悶 jéh yeh sām jí séung chàhm muhn
別再共行 望我入神 別想得過份 biht joi guhng hàhng mohng ngóh yahp sàhn biht séung dāk gwo fahn
沒有別人 沒有替身 可給我興奮 muht yáuh biht yàhn muht yáuh tai sān hó kāp ngóh hīng fáhn
如他那夜的溫暖感 深刻吻 yùh tā náh yeh dīk wān nyúhn gám sām hāk máhn
Too much, too soon
Too much, too soon
不想這樣解悶 bāt séung jéh yeuhng gáai muhn
別來接管 biht lòih jip gún
誰可跟他的一切對換 sèuih hó gān tā dīk yāt chai deui wuhn
這夜深只想 jéh yeh sām jí séung
由幻覺跟我作伴 yàuh waahn gok gān ngóh jok buhn
祈求夜幕完滿 kèih kàuh yeh mohk yùhn múhn
無用替身去當玩 mòuh yuhng tai sān heui dong wuhn
如初戀一般 開心結新歡 yùh chō lyún yāt būn hōi sām git sān fūn
Too much, too soon
不想這樣解悶 bāt séung jéh yeuhng gáai muhn
別來接管 biht lòih jip gún
誰可跟他的一切對換 sèuih hó gān tā dīk yāt chai deui wuhn
這夜深只想 jéh yeh sām jí séung
Too much, too soon
不想 bāt séung
Too close to breathe
Gotta cool down
Too hot, gotta cool down, cool down

About This Song

Song Title 遊蕩 (yàuh dohng)
Meaning
 • Roaming
 • Loitering
 • Wandering
Release
Music
 • Henry Gaffney
 • Madeline Stone
Lyrics Keith Chan Siu-kei
Arrangement Lam Kong Pui
Buy This Song iTunes
English Version Too Much Too Soon (performed by Marilyn Martin)