In a Flash (一剎那) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
短短的黑髮似舊年 dyún dyún dīk hāk faat chíh gauh nìhn
你那深深的膚色並沒有變 néih náh sām sām dīk fū sīk bihng muht yáuh bin
不過怎麼等到今天 bāt gwo jám mō dáng dou gām tīn
先叫你我去各自發現 sīn giu néih ngóh heui gok jih faat yihn
在眼中燒出了戀火無邊 joih ngáahn jūng sīu chēut líuh lyún fó mòuh bīn
溫馨的開始太突然 wān hīng dīk hōi chí taai daht yìhn
快將傾倒的身軀就像斷線 faai jēung kīng dóu dīk sān kēui jauh jeuhng tyúhn sin
只要彼此拉近一點 jí yiu béi chí lāai káhn yāt dím
所有錯覺也會盡應驗 só yáuh cho gok yáh wuih jeuhn ying yihm
令到即將虛耗光陰都改變 lihng dou jīk jēung hēui hou gwōng yām dōu gói bin
在這短短一剎那 joih jéh dyún dyún yāt saat náh
令我愛意迅速感化 lihng ngóh oi yi seun chūk gám fa
想不到無需情話 séung bāt dou mòuh sēui chìhng wah
在這短短一剎那 joih jéh dyún dyún yāt saat náh
如雲彩變化 像半世年華 yùh wàhn chói bin fa  jeuhng bun sai nìhn wàh
單戀加單戀到目前 dāan lyún gā dāan lyún dou muhk chìhn
共處一天加一天逐漸蛻變 guhng chyúh yāt tīn gā yāt tīn juhk jihm teui bin
只要當初走近一點 jí yiu dōng chō jáu káhn yāt dím
將腦裡愛意化在臉上 jēung nóuh léuih oi yi fa joih líhm seuhng
或會一早享有此刻在先 waahk wuih yāt jóu héung yáuh chí hāk joih sīn
今天的呼吸似是甜 gām tīn dīk fū kāp chíh sih tìhm
也許今天的空間特別漂染 yáh héui gām tīn dīk hūng gāan dahk biht pīu yíhm
所以火花一碰一閃 só yíh fó fā yāt pung yāt sím
所以意態也格外美艷 só yíh yi taai yáh gaak ngoih méih yihm
令腦海所虛構光景都可見 lihng nóuh hói só hēui kau gwōng gíng dōu hó gin
在這短短一剎那 joih jéh dyún dyún yāt saat náh
令我愛意迅速感化 lihng ngóh oi yi seun chūk gám fa
想不到無需情話 séung bāt dou mòuh sēui chìhng wah
在這短短一剎那 joih jéh dyún dyún yāt saat náh
如雲彩變化 像半世年華 yùh wàhn chói bin fa  jeuhng bun sai nìhn wàh
Forever with you
Forever with you

About This Song

Song Title 一剎那 (yāt saat náh)
Meaning In a flash / moment / split second
Release
Music Alvin Leong
Lyrics Lin Xi
Arrangement Raymond Wang
Buy This Song iTunes