My Loneliness Lyrics

Cantonese Yale Romanization
停住腳步 回望四週 tìhng jyuh geuk bouh  wùih mohng sei jāu
街裡漸冷落 gāai léuih jihm láahng lohk
在這裡 就在這裡 joih jéh léuih  jauh joih jéh léuih
幾多親暱的探訪 géi dō chān nīk dīk taam fóng
沉寂午夜 凌亂構想 chàhm jihk ńgh yeh  lìhng lyuhn kau séung
深處在浮盪 sām chyu joih fàuh dohng
在遠處 你在遠處 joih yúhn chyu  néih joih yúhn chyu
掀起憂鬱的眼光 hīn héi yāu wāt dīk ngáahn gwōng
昨天燒剩愛的火種裡 johk tīn sīu sihng oi dīk fó júng léuih
把它安裝收置心裡鎖 bá tā ōn jōng sāu ji sām léuih só
若某日再度重逢 yeuhk máuh yaht joi douh chùhng fùhng
就像烈日照街上 jauh jeuhng liht yaht jiu gāai seuhng
My loneliness, my loneliness
縱千個夜色被繪在雲內 jung chīn go yeh sīk beih kúi joih wàhn noih
My loneliness, my loneliness
在今天已體會寂寞 joih gām tīn yíh tái wuih jihk mohk
疲乏腳步 沿路看影 pèih faht geuk bouh  yùhn louh hon yíng
一個在等待 yāt go joih dáng doih
望過去 就在那裡 mohng gwo heui  jauh joih náh léuih
漆黑車中的抱影 chāt hāk chē jūng dīk póuh yíng
仍是冷漠 仍是冷清 yìhng sih láahng mohk  yìhng sih láahng chīng
心覺在流汗 sām gok joih làuh hohn
任性過 自問錯過 yahm sing gwo  jih mahn cho gwo
似飄忽的晚風 chíh pīu fāt dīk máahn fūng
昨天燒剩愛的火種裡 johk tīn sīu sihng oi dīk fó júng léuih
把它安裝收置心裡鎖 bá tā ōn jōng sāu ji sām léuih só
若某日再度重逢 yeuhk máuh yaht joi douh chùhng fùhng
就像烈日照街上 jauh jeuhng liht yaht jiu gāai seuhng
My loneliness, my loneliness
縱千個夜色被繪在雲內 jung chīn go yeh sīk beih kúi joih wàhn noih
My loneliness, my loneliness
在今天已體會寂寞 joih gām tīn yíh tái wuih jihk mohk
My loneliness, my loneliness
縱千個夜色被繪在雲內 jung chīn go yeh sīk beih kúi joih wàhn noih
My loneliness, my loneliness
在今天已體會寂寞 joih gām tīn yíh tái wuih jihk mohk

About This Song

Song Title My Loneliness
Release
Music Raymond Wang
Lyrics Green Leaf
Arrangement Raymond Wang
Buy This Song iTunes