No Regrets Tonight (無悔今夜) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
共你不歇止地喝酒 guhng néih bāt hit jí deih hot jáu
夜快將被愛擁有 yeh faai jēung beih oi yúng yáuh
從來也沒法可想到這樣邂逅 chùhng lòih yáh muht faat hó séung dou jéh yeuhng háaih hauh
今夜暗暗爭鬥 gām yeh am am jāng dau
偶爾相識卻仿似熟透 ngáuh yíh sēung sīk keuk fóng chíh suhk tau
投入夢似的午夜時候 tàuh yahp muhng chíh dīk ńgh yeh sìh hauh
是你心似孤獨旅者 sih néih sām chíh gū duhk léuih jé
蕩進這靜悄荒野 dohng jeun jéh jihng chíu fōng yéh
無言也沒法可想到快樂這夜 mòuh yìhn yáh muht faat hó séung dou faai lohk jéh yeh
今夜放縱一點 野性一點 gām yeh fong jung yāt dím  yéh sing yāt dím
刺激吻著臉 chi gīk máhn jeuk líhm
隨便讓某些感覺湧現 chèuih bihn yeuhng máuh sē gám gok yúng yihn
如夢境一剎的感性 yùh muhng gíng yāt saat dīk gám sing
溶掉了生命寧靜 yùhng diuh líuh sāng mihng nìhng jihng
多麼意外 匆匆偶遇 dō mō yi ngoih  chūng chūng ngáuh yuh
兩心衝擊才甦醒 léuhng sām chūng gīk chòih sōu síng
如烈火不悔的率性 yùh liht fó bāt fui dīk sēut sing
甜夢以今夜來定 tìhm muhng yíh gām yeh lòih dihng
潛入熱熾思潮中暢泳 chìhm yahp yiht chi sī chìuh jūng cheung wihng
是你心似孤獨旅者 sih néih sām chíh gū duhk léuih jé
蕩進這靜悄荒野 dohng jeun jéh jihng chíu fōng yéh
無言也沒法可想到快樂這夜 mòuh yìhn yáh muht faat hó séung dou faai lohk jéh yeh
今夜放縱一點 野性一點 gām yeh fong jung yāt dím  yéh sing yāt dím
刺激吻著臉 chi gīk máhn jeuk líhm
隨便讓某些感覺湧現 chèuih bihn yeuhng máuh sē gám gok yúng yihn
如夢境一剎的感性 yùh muhng gíng yāt saat dīk gám sing
溶掉了生命寧靜 yùhng diuh líuh sāng mihng nìhng jihng
多麼意外 匆匆偶遇 dō mō yi ngoih  chūng chūng ngáuh yuh
兩心衝擊才甦醒 léuhng sām chūng gīk chòih sōu síng
如烈火不悔的率性 yùh liht fó bāt fui dīk sēut sing
甜夢以今夜來定 tìhm muhng yíh gām yeh lòih dihng
潛入熱熾思潮中暢泳 chìhm yahp yiht chi sī chìuh jūng cheung wihng
如夢境一剎的感性 yùh muhng gíng yāt saat dīk gám sing
溶掉了生命寧靜 yùhng diuh líuh sāng mihng nìhng jihng
多麼意外 匆匆偶遇 dō mō yi ngoih  chūng chūng ngáuh yuh
兩心衝擊才甦醒 léuhng sām chūng gīk chòih sōu síng
如烈火不悔的率性 yùh liht fó bāt fui dīk sēut sing
甜夢以今夜來定 tìhm muhng yíh gām yeh lòih dihng
潛入熱熾思潮中暢泳 chìhm yahp yiht chi sī chìuh jūng cheung wihng
如夢境一剎的感性 yùh muhng gíng yāt saat dīk gám sing
溶掉了生命寧靜 yùhng diuh líuh sāng mihng nìhng jihng
多麼意外 dō mō yi ngoih

About This Song

Song Title 無悔今夜 (mòuh fui gām yeh)
Meaning No regrets tonight
Release
Music Chris Babida
Lyrics Keith Chan Siu-kei
Arrangement Chris Babida
Buy This Song iTunes