Wailing Wall (哭牆) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
沿著我與他走過的路 yùhn jeuk ngóh yúh tā jáu gwo dīk louh
懷念我對他不變傾慕 wàaih nihm ngóh deui tā bāt bin kīng mouh
彷彿可以延續 繼續 延續 fóng fāt hó yíh yìhn juhk  gai juhk  yìhn juhk
牆下我與他倚看星象 chèuhng hah ngóh yúh tā yí hon sīng jeuhng
圍住了神仙戀愛景象 wàih jyuh líuh sàhn sīn lyún oi gíng jeuhng
名字記於冷漠牆上 mìhng jih gei yū láahng mohk chèuhng seuhng
唯有這裡的一切 wàih yáuh jéh léuih dīk yāt chai
懷緬他舊時動向 wàaih míhn tā gauh sìh duhng heung
唯有那筆跡不會變化 wàih yáuh náh bāt jīk bāt wuih bin fa
永遠一生 wíhng yúhn yāt sāng
別去了的一個又一個 biht heui líuh dīk yāt go yauh yāt go
地老與天荒是這道牆 deih lóuh yúh tīn fōng sih jéh douh chèuhng
沒有哀傷 也沒有聲響 muht yáuh ōi sēung  yáh muht yáuh sīng héung
牆上每塊磚緊靠左右 chèuhng seuhng múih faai jyūn gán kaau jó yauh
唯獨我和他失散之後 wàih duhk ngóh wòh tā sāt saan jī hauh
情份 每點每滴遺漏 chìhng fahn  múih dím múih dihk wàih lauh
唯有這裡的一切 wàih yáuh jéh léuih dīk yāt chai
懷緬他舊時動向 wàaih míhn tā gauh sìh duhng heung
唯有那筆跡不會變化 wàih yáuh náh bāt jīk bāt wuih bin fa
永遠一生 wíhng yúhn yāt sāng
別去了的一個又一個 biht heui líuh dīk yāt go yauh yāt go
地老與天荒是這道牆 deih lóuh yúh tīn fōng sih jéh douh chèuhng
沒有哀傷 亦懶得癡想 muht yáuh ōi sēung  yihk láahn dāk chī séung
我也許也許可以 ngóh yáh héui yáh héui hó yíh
盡意的哭一次 jeuhn yi dīk hūk yāt chi
在這牆邊沾濕的印 joih jéh chèuhng bīn jīm sāp dīk yan
印証出我的癡 yan jing chēut ngóh dīk chī
別去了的一個又一個 biht heui líuh dīk yāt go yauh yāt go
地老與天荒是這道牆 deih lóuh yúh tīn fōng sih jéh douh chèuhng
容我想像他往日模樣 yùhng ngóh séung jeuhng tā wóhng yaht mòuh yeuhng

About This Song

Song Title 哭牆 (hūk chèuhng)
Meaning Wailing wall
Release
Music
  • Jay Gruska
  • Jon Astley
  • Marilyn Martin
Lyrics Lin Xi
Arrangement Chris Babida
Buy This Song iTunes
English Version Quiet Desperation (performed by Marilyn Martin)