Can You Hold Me Tight (可否抱緊我) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
星光閃照晚空的奧秘 sīng gwōng sím jiu máahn hūng dīk ou bei
看鬧市現霓虹 hon naauh síh yihn ngàih hùhng
街中跟你挽手輕帶醉 gāai jūng gān néih wáahn sáu hīng daai jeui
似踏進星月裡凝聚美夢 chíh daahp jeun sīng yuht léuih yìhng jeuih méih muhng
書中翻看古今的記載 syū jūng fāan hon gú gām dīk gei joi
愛恨似霧迷離 oi hahn chíh mouh màih lèih
彼此相識相依相疼愛 béi chí sēung sīk sēung yī sēung tung oi
但在瞬息掠過 daahn joih seun sīk leuhk gwo
太多崎嶇 迷惑我心 taai dō kēi kēui  màih waahk ngóh sām
可否抱緊我 hó fáu póuh gán ngóh
明日哪怕是寂寞 mìhng yaht náh pa sih jihk mohk
讓這刻溫柔盡把心中愁驅走 yeuhng jéh hāk wān yàuh jeuhn bá sām jūng sàuh kēui jáu
抱緊我 póuh gán ngóh
清風飄送腦海中印記 chīng fūng pīu sung nóuh hói jūng yan gei
每段愛漸矇矓 múih dyuhn oi jihm mùhng lùhng
一生經過幾多風雨過 yāt sāng gīng gwo géi dō fūng yúh gwo
慶幸始終遇到你的聲音 hing hahng chí jūng yuh dou néih dīk sīng yām
書中翻看古今的記載 syū jūng fāan hon gú gām dīk gei joi
愛恨似霧迷離 oi hahn chíh mouh màih lèih
彼此相識相依相疼愛 béi chí sēung sīk sēung yī sēung tung oi
但在瞬息掠過 daahn joih seun sīk leuhk gwo
太多崎嶇 迷惑我心 taai dō kēi kēui  màih waahk ngóh sām
可否抱緊我 hó fáu póuh gán ngóh
明日哪怕是寂寞 mìhng yaht náh pa sih jihk mohk
讓這刻溫柔盡把心中愁驅走 yeuhng jéh hāk wān yàuh jeuhn bá sām jūng sàuh kēui jáu
抱緊我 póuh gán ngóh
清風飄送腦海中印記 chīng fūng pīu sung nóuh hói jūng yan gei
每段愛漸矇矓 múih dyuhn oi jihm mùhng lùhng
一生經過幾多風雨過 yāt sāng gīng gwo géi dō fūng yúh gwo
慶幸始終遇到你的聲音 hing hahng chí jūng yuh dou néih dīk sīng yām
留住我心 làuh jyuh ngóh sām
可否抱緊我 hó fáu póuh gán ngóh
明日哪怕是寂寞 mìhng yaht náh pa sih jihk mohk
讓這刻溫柔盡把心中愁驅走 yeuhng jéh hāk wān yàuh jeuhn bá sām jūng sàuh kēui jáu
抱緊我 póuh gán ngóh
可否抱緊我 hó fáu póuh gán ngóh
明日哪怕是寂寞 mìhng yaht náh pa sih jihk mohk
讓這刻溫柔盡把心中愁驅走 yeuhng jéh hāk wān yàuh jeuhn bá sām jūng sàuh kēui jáu
抱緊我 請抱緊我 póuh gán ngóh  chíng póuh gán ngóh

About This Song

Song Title 可否抱緊我 (hó fáu póuh gán ngóh)
Meaning Can [you] hold me tight?
Release
Music Wong Ka Kui
Lyrics Green Leaf
Arrangement Lam Kong Pui
Buy This Song iTunes