Upstream (激流) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
誰勉勵我微笑面對 sèuih míhn laih ngóh mèih siu mihn deui
人生裡驚濤駭浪 yàhn sāng léuih gīng tòuh háaih lohng
儘管此刻怎不滿意 jéun gún chí hāk jám bāt múhn yi
一切能頓變好 yāt chai nàhng deuhn bin hóu
誰勉勵我求再上進 sèuih míhn laih ngóh kàuh joi seuhng jeun
昂首上最高勇踏前路 ngòhng sáu seuhng jeui gōu yúhng daahp chìhn louh
在每陣勝利共歡呼裡 joih múih jahn sing leih guhng fūn fū léuih
從沒抱怨曾亦跌倒 chùhng muht póuh yun chàhng yihk dit dóu
叮囑我困難別退後 dīng jūk ngóh kwan nàahn biht teui hauh
叮囑我睏倦切勿放手 dīng jūk ngóh kwan gyuhn chit maht fong sáu
當灰色心境仿似蕩激流 dōng fūi sīk sām gíng fóng chíh dohng gīk làuh
面向燦爛陽光 朝明亮處走 mihn heung chaan laahn yèuhng gwōng  chìuh mìhng leuhng chyúh jáu
命運若是極多荒謬 mihng wahn yeuhk sih gihk dō fōng mauh
誰在冥冥引領我心 牽緊我手 sèuih joih mìhng mìhng yáhn líhng ngóh sām  hīn gán ngóh sáu
實在就是命中的你 saht joih jauh sih mihng jūng dīk néih
原是我的所有 yùhn sih ngóh dīk só yáuh
而你共我同註定了 yìh néih guhng ngóh tùhng jyu dihng líuh
重寫某感情故事 chùhng sé máuh gám chìhng gu sih
儘管得失可不太著意 jéun gún dāk sāt hó bāt taai jeuk yi
感嘆全沒意思 gám taan chyùhn muht yi sī
情節是你常愛著我 chìhng jit sih néih sèuhng oi jeuk ngóh
容許我錯失屢做傻事 yùhng héui ngóh cho sāt léuih jouh sòh sih
是你在某日又多一次 sih néih joih máuh yaht yauh dō yāt chi
原諒這我曾亦太癡 yùhn leuhng jéh ngóh chàhng yihk taai chī
叮囑我困難別退後 dīng jūk ngóh kwan nàahn biht teui hauh
叮囑我睏倦切勿放手 dīng jūk ngóh kwan gyuhn chit maht fong sáu
當灰色心境仿似蕩激流 dōng fūi sīk sām gíng fóng chíh dohng gīk làuh
面向燦爛陽光 朝明亮處走 mihn heung chaan laahn yèuhng gwōng  chìuh mìhng leuhng chyúh jáu
命運若是極多荒謬 mihng wahn yeuhk sih gihk dō fōng mauh
誰在冥冥引領我心 牽緊我手 sèuih joih mìhng mìhng yáhn líhng ngóh sām  hīn gán ngóh sáu
實在就是命中的你 saht joih jauh sih mihng jūng dīk néih
原是我的所有 yùhn sih ngóh dīk só yáuh
命運若是極多荒謬 mihng wahn yeuhk sih gihk dō fōng mauh
誰在冥冥引領我心 牽緊我手 sèuih joih mìhng mìhng yáhn líhng ngóh sām  hīn gán ngóh sáu
實在就是命中的你 saht joih jauh sih mihng jūng dīk néih
原是我的所有 yùhn sih ngóh dīk só yáuh
命運若是極多荒謬 mihng wahn yeuhk sih gihk dō fōng mauh
誰在冥冥引領我心 牽緊我手 sèuih joih mìhng mìhng yáhn líhng ngóh sām  hīn gán ngóh sáu
實在就是命中的你 saht joih jauh sih mihng jūng dīk néih
原是我的所有 yùhn sih ngóh dīk só yáuh
命運若是極多荒謬 mihng wahn yeuhk sih gihk dō fōng mauh
誰在冥冥引領我心 sèuih joih mìhng mìhng yáhn líhng ngóh sām

About This Song

Song Title 激流 (gīk làuh)
Meaning
  • Upstream
  • Upriver
Release
Music Lam Manyee
Lyrics Man Jeng Yat
Arrangement Lam Manyee
Buy This Song iTunes