Competing to Joke Quickly (鬥快說笑話) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
曾在世界匆匆偶遇過 chàhng joih sai gaai chūng chūng ngáuh yuh gwo
今天告別你 甚難受 gām tīn gou biht néih sahm nàahn sauh
從前共你為這生命狂歌 chùhng chìhn guhng néih waih jéh sāng mihng kòhng gō
我卻是無緣為你逗留 ngóh keuk sih mòuh yùhn waih néih dauh làuh
唯輕輕的哼這首歌兒 wàih hīng hīng dīk hāng jéh sáu gō yìh
娛樂自己 給你做伴兒 yùh lohk jih géi kāp néih jouh buhn yìh
靈魂如疲倦了 造夢吧 lìhng wàhn yùh pèih gyuhn líuh jouh muhng bah
任意飄 不必知當中意思 yahm yi pīu bāt bīt jī dōng jūng yi sī
今時如迷惘 漂流而無岸 gām sìh yùh màih móhng pīu làuh yìh mòuh ngohn
明天始終找到法子 mìhng tīn chí jūng jáau dóu faat jí
既有笑 也有哀 gei yáuh siu yáh yáuh ōi
誰人能無感慨 sèuih yàhn nàhng mòuh gám koi
絕望是低級的主意 jyuht mohng sih dāi kāp dīk jyú yi
快鬥快說笑話 當傷心灑淚時 faai dau faai syut siu wá dōng sēung sām sá leuih sìh
曾在世界匆匆偶遇過 chàhng joih sai gaai chūng chūng ngáuh yuh gwo
今天告別你 甚難受 gām tīn gou biht néih sahm nàahn sauh
從前共你為這生命狂歌 chùhng chìhn guhng néih waih jéh sāng mihng kòhng gō
我卻是無緣為你逗留 ngóh keuk sih mòuh yùhn waih néih dauh làuh
唯輕輕的哼這首歌兒 wàih hīng hīng dīk hāng jéh sáu gō yìh
娛樂自己 給你做伴兒 yùh lohk jih géi kāp néih jouh buhn yìh
靈魂如疲倦了 造夢吧 lìhng wàhn yùh pèih gyuhn líuh jouh muhng bah
任意飄 不必知當中意思 yahm yi pīu bāt bīt jī dōng jūng yi sī
今時如迷惘 漂流而無岸 gām sìh yùh màih móhng pīu làuh yìh mòuh ngohn
明天始終找到法子 mìhng tīn chí jūng jáau dóu faat jí
既有笑 也有哀 gei yáuh siu yáh yáuh ōi
誰人能無感慨 sèuih yàhn nàhng mòuh gám koi
絕望是低級的主意 jyuht mohng sih dāi kāp dīk jyú yi
快鬥快說笑話 當傷心灑淚時 faai dau faai syut siu wá dōng sēung sām sá leuih sìh
靈魂如疲倦了 造夢吧 lìhng wàhn yùh pèih gyuhn líuh jouh muhng bah
任意飄 不必知當中意思 yahm yi pīu bāt bīt jī dōng jūng yi sī
今時如迷惘 漂流而無岸 gām sìh yùh màih móhng pīu làuh yìh mòuh ngohn
明天始終找到法子 mìhng tīn chí jūng jáau dóu faat jí
既有笑 也有哀 gei yáuh siu yáh yáuh ōi
誰人能無感慨 sèuih yàhn nàhng mòuh gám koi
絕望是低級的主意 jyuht mohng sih dāi kāp dīk jyú yi
快鬥快說笑話 當傷心灑淚時 faai dau faai syut siu wá dōng sēung sām sá leuih sìh
快鬥快說笑話 當傷心灑淚時 faai dau faai syut siu wá dōng sēung sām sá leuih sìh

About This Song

Song Title 鬥快說笑話 (dau faai syut siu wá)
Meaning Competing to joke quickly
Release
Movie Chicken a La Queen
Music Lam Manyee
Lyrics Richard Lam
Arrangement Lam Manyee
Buy This Song iTunes