Paris Eiffel Tower Tip (巴黎塔尖) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
過去遍跨天下城市 gwo heui pin kwā tīn hah sìhng síh
我說我本浪人 愛聽風中詩 ngóh syut ngóh bún lohng yàhn oi ting fūng jūng sī
然而在你面前 綿綿情深眼前 yìhn yìh joih néih mihn chìhn mìhn mìhn chìhng sām ngáahn chìhn
誰願流浪上路途 你在此 sèuih yuhn làuh lohng séuhng louh tòuh néih joih chí
你我碰到雖屬無意 néih ngóh pung dóu sēui suhk mòuh yi
卻似已知事情會這麼開始 keuk chíh yíh jī sih chìhng wuih jéh mō hōi chí
完全自發自然 完全無需語言 yùhn chyùhn jih faat jih yìhn yùhn chyùhn mòuh sēui yúh yìhn
如盡明白這份緣 一生一次 yùh jeuhn mìhng baahk jéh fahn yùhn yāt sāng yāt chi
不必攀登巴黎塔尖 bāt bīt pāan dāng bā làih taap jīm
詩般風光經已在前 sī būn fūng gwōng gīng yíh joih chìhn
今夜 明天 願癡纏 gām yeh mìhng tīn yuhn chī chìhn
從前如風聲漂泊 chùhng chìhn yùh fūng sīng pīu bohk
現在但願能共你編 yihn joih daahn yuhn nàhng guhng néih pīn
千憶晚 千憶天 chīn yīk máahn chīn yīk tīn
過去我喜歡獨行去 不需要誰 gwo heui ngóh héi fūn duhk hàhng heui bāt sēui yiu sèuih
過去我喜歡自由 要似清風吹 gwo heui ngóh héi fūn jih yàuh yiu chíh chīng fūng chēui
然而在你面前 靈魂如火猛燃 yìhn yìh joih néih mihn chìhn lìhng wàhn yùh fó máahng yìhn
無力流浪與踏前 不懂飄去 mòuh lihk làuh lohng yúh daahp chìhn bāt dúng pīu heui
不必攀登巴黎塔尖 bāt bīt pāan dāng bā làih taap jīm
詩般風光經已在前 sī būn fūng gwōng gīng yíh joih chìhn
今夜 明天 願癡纏 gām yeh mìhng tīn yuhn chī chìhn
從前如風聲漂泊 chùhng chìhn yùh fūng sīng pīu bohk
現在但願能共你編 yihn joih daahn yuhn nàhng guhng néih pīn
千憶晚 千憶天 chīn yīk máahn chīn yīk tīn
不必攀登巴黎塔尖 bāt bīt pāan dāng bā làih taap jīm
詩般風光經已在前 sī būn fūng gwōng gīng yíh joih chìhn
今夜 明天 願癡纏 gām yeh mìhng tīn yuhn chī chìhn
從前如風聲漂泊 chùhng chìhn yùh fūng sīng pīu bohk
現在但願能共你編 yihn joih daahn yuhn nàhng guhng néih pīn
千憶晚 千憶天 chīn yīk máahn chīn yīk tīn
不必攀登巴黎塔尖 bāt bīt pāan dāng bā làih taap jīm
詩般風光經已在前 sī būn fūng gwōng gīng yíh joih chìhn
今夜 明天 gām yeh mìhng tīn
從前如風聲漂泊 chùhng chìhn yùh fūng sīng pīu bohk
現在但願能共你編 yihn joih daahn yuhn nàhng guhng néih pīn
千憶晚 千憶天 chīn yīk máahn chīn yīk tīn
不必攀登巴黎塔尖 bāt bīt pāan dāng bā làih taap jīm
詩般風光經已在前 sī būn fūng gwōng gīng yíh joih chìhn
今夜 明天 願癡纏 gām yeh mìhng tīn yuhn chī chìhn
從前如風聲漂泊 chùhng chìhn yùh fūng sīng pīu bohk
現在但願能共你編 yihn joih daahn yuhn nàhng guhng néih pīn
千憶晚 千憶天 chīn yīk máahn chīn yīk tīn

About This Song

Song Title 巴黎塔尖 (bā làih taap jīm)
Meaning Paris Eiffel Tower tip
Release
Music EPO
Lyrics Richard Lam
Arrangement Chris Babida
Buy This Song iTunes
Japanese Version Two Persons’ Melody (ふたりのメロディー, performed by EPO)