Belated Love (遲到的愛) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
情如藍透的深海 chìhng yùh làahm tau dīk sām hói
從來未去用心愛 chùhng lòih meih heui yuhng sām oi
為何臨到即將分開 waih hòh làhm dou jīk jēung fān hōi
愛的感覺充滿腦海 oi dīk gám gok chūng múhn nóuh hói
情從遲到的溫暖 chìhng chùhng chìh dou dīk wān nyúhn
滲進熾熱夢與掛念 sam jeun chi yiht muhng yúh gwa nihm
如何將光陰轉到定點 yùh hòh jēung gwōng yām jyun dou dihng dím
在這刻不再走遠 joih jéh hāk bāt joi jáu yúhn
在日後倘可再遇相見 joih yaht hauh tóng hó joi yuh sēung gin
而濃情可會亦常掛念 yìh nùhng chìhng hó wuih yihk sèuhng gwa nihm
當即將分開卻是感最暖 dōng jīk jēung fān hōi keuk sih gám jeui nyúhn
柔情遠了 亂了打算 yàuh chìhng yúhn líuh lyuhn líuh dá syun
心為何充滿著愛 sām waih hòh chūng múhn jeuk oi
這遲到的一點愛 jéh chìh dou dīk yāt dím oi
卻留在腦海 不願再走開 keuk làuh joih nóuh hói  bāt yuhn joi jáu hōi
這段情永未變改 jéh dyuhn chìhng wíhng meih bin gói
心為何跟你熱愛 sām waih hòh gān néih yiht oi
這愛意永遠存在 jéh oi yi wíhng yúhn chyùhn joih
當明晨你就如今日的可愛 dōng mìhng sàhn néih jauh yùh gām yaht dīk hó oi
但今天將不會復再 daahn gām tīn jēung bāt wuih fuhk joi
情從遲到的溫暖 chìhng chùhng chìh dou dīk wān nyúhn
滲進熾熱夢與掛念 sam jeun chi yiht muhng yúh gwa nihm
如何將光陰轉到定點 yùh hòh jēung gwōng yām jyun dou dihng dím
在這刻不再走遠 joih jéh hāk bāt joi jáu yúhn
在日後倘可再遇相見 joih yaht hauh tóng hó joi yuh sēung gin
而濃情可會亦常掛念 yìh nùhng chìhng hó wuih yihk sèuhng gwa nihm
當即將分開卻是感最暖 dōng jīk jēung fān hōi keuk sih gám jeui nyúhn
柔情遠了 亂了打算 yàuh chìhng yúhn líuh lyuhn líuh dá syun
心為何充滿著愛 sām waih hòh chūng múhn jeuk oi
這遲到的一點愛 jéh chìh dou dīk yāt dím oi
卻留在腦海 不願再走開 keuk làuh joih nóuh hói  bāt yuhn joi jáu hōi
這段情永未變改 jéh dyuhn chìhng wíhng meih bin gói
心為何跟你熱愛 sām waih hòh gān néih yiht oi
這愛意永遠存在 jéh oi yi wíhng yúhn chyùhn joih
當明晨你就如今日的可愛 dōng mìhng sàhn néih jauh yùh gām yaht dīk hó oi
但今天將不會復再 daahn gām tīn jēung bāt wuih fuhk joi
但清風將吹散熱愛 daahn chīng fūng jēung chēui saan yiht oi

About

Song Title 遲到的愛 (chìh dou dīk oi)
Meaning Belated love
Duet With Wong Yik
Release
Movie Return Engagement
Music Lam Manyee
Lyrics Andrew Lam
Arrangement Lam Manyee
Buy This Song iTunes