Still the Same Old Phrase (仍是舊句子) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
可知熱誠是那麼美 hó jī yiht sìhng sih náh mō méih
曾在往日往昔少年時 chàhng joih wóhng yaht wóhng sīk siu nìhn sìh
沒有封鎖了的笑面 muht yáuh fūng só líuh dīk siu mihn
齊渡過多少 chàih douh gwo dō síu
幾許事情亦會改變 géi héui sih chìhng yihk wuih gói bin
留下每話每聲的心意 làuh hah múih wah múih sīng dīk sām yi
獨個奔走遠方海外 duhk go bān jáu yúhn fōng hói ngoih
隨著那舊句子 chèuih jeuk náh gauh geui jí
每一分叮囑帶出祝福 múih yāt fān dīng jūk daai chēut jūk fūk
暗聲祝禱百千句 am sīng jūk tóu baak chīn geui
明白這次遠去必可再遇見 mìhng baahk jéh chi yúhn heui bīt hó joi yuh gin
交出千般的暖意 gāau chēut chīn būn dīk nyúhn yi
每一分叮囑帶出祝福 múih yāt fān dīng jūk daai chēut jūk fūk
暗聲祝禱百千句 am sīng jūk tóu baak chīn geui
無論要往哪裡都緊記著你 mòuh leuhn yiu wóhng náh léuih dōu gán gei jeuk néih
默默靜臥在心裡作伴呼應 mahk mahk jihng ngoh joih sām léuih jok buhn fū ying
雖短暫重遇這一晚 sēui dyún jaahm chùhng yuh jéh yāt máahn
回復往日最真的感覺 wùih fuhk wóhng yaht jeui jān dīk gám gok
問到彼此至今際遇 mahn dou béi chí ji gām jai yuh
矛盾知多少 màauh téuhn jī dō síu
得知熱誠未有減退 dāk jī yiht sìhng meih yáuh gáam teui
曾遇每日每天的挑戰 chàhng yuh múih yaht múih tīn dīk tīu jin
面對多少冷風上路 mihn deui dō síu láahng fūng séuhng louh
仍是那舊句子 yìhng sih náh gauh geui jí
每一分叮囑帶出祝福 múih yāt fān dīng jūk daai chēut jūk fūk
暗聲祝禱百千句 am sīng jūk tóu baak chīn geui
明白這次遠去必可再遇見 mìhng baahk jéh chi yúhn heui bīt hó joi yuh gin
交出千般的暖意 gāau chēut chīn būn dīk nyúhn yi
每一分叮囑帶出祝福 múih yāt fān dīng jūk daai chēut jūk fūk
暗聲祝禱百千句 am sīng jūk tóu baak chīn geui
無論要往哪裡都緊記著你 mòuh leuhn yiu wóhng náh léuih dōu gán gei jeuk néih
默默靜臥在心裡作伴呼應 mahk mahk jihng ngoh joih sām léuih jok buhn fū ying
每一分叮囑帶出祝福 múih yāt fān dīng jūk daai chēut jūk fūk
暗聲祝禱百千句 am sīng jūk tóu baak chīn geui
明白這次遠去必可再遇見 mìhng baahk jéh chi yúhn heui bīt hó joi yuh gin
交出千般的暖意 gāau chēut chīn būn dīk nyúhn yi
每一分叮囑帶出祝福 múih yāt fān dīng jūk daai chēut jūk fūk
暗聲祝禱百千句 am sīng jūk tóu baak chīn geui
無論要往哪裡都緊記著你 mòuh leuhn yiu wóhng náh léuih dōu gán gei jeuk néih
默默靜臥在心裡作伴呼應 mahk mahk jihng ngoh joih sām léuih jok buhn fū ying

About This Song

Song Title 仍是舊句子 (yìhng sih gauh geui jí)
Meaning Still the old sentence
Release
Music Alvin Leong
Lyrics Green Leaf
Arrangement Lam Manyee
Buy This Song iTunes